Op­lei­ding ver­zor­gen­de IG

Een baan, een betaalde opleiding en salaris, want je leert toch het meeste door het gewoon te doen!

Op dit mo­ment is het niet mo­ge­lijk om je aan te mel­den voor de­ze op­lei­ding. Houd de web­si­te en on­ze so­ci­a­le me­dia in de ga­ten voor nieu­we start­da­tums van de­ze op­lei­ding.

Wil jij gaan wer­ken in zorg? Wil je graag wer­ken en le­ren te­ge­lijk? Stich­ting Land van Hor­ne biedt ver­schil­len­de op­lei­din­gen aan waar­on­der de op­lei­ding Ver­zor­gen­de IG via de Be­roeps Be­ge­lei­den­de Leer­weg (BBL). Dé kans om te wer­ken en te le­ren, in­clu­sief sa­la­ris. In 3 jaar tijd heb jij je di­plo­ma be­haald en kun je zelf­stan­dig aan de slag.

Voor­de­len com­bi­na­tie le­ren en wer­ken

De com­bi­na­tie van wer­ken en le­ren heeft ve­le voor­de­len. Je treedt bij Land van Hor­ne in dienst en ont­vangt met­een een sa­la­ris. Je kunt re­ke­nen op een goe­de be­ge­lei­ding zo­wel in de prak­tijk als the­o­rie. Van­af dag één maak je on­der­deel uit van een team. Je werkt zelf­stan­dig aan je leer­doe­len en leer­op­drach­ten en ver­an­dert ge­du­ren­de de op­lei­ding een paar keer van werk­plek om maxi­maal (leer)er­va­ring op te doen.

Hoe ziet mijn dag er­uit als ver­zor­gen­de IG?

Als ver­zor­gen­de geef je zorg aan men­sen die voor kor­te of lan­ge­re tijd niet voor zich­zelf kun­nen zor­gen. Dit kan bij men­sen thuis of in een zorg­in­stel­ling. De ver­zor­gen­de IG ver­richt ook een aan­tal spe­ci­fie­ke ver­pleeg­tech­ni­sche han­de­lin­gen, als in­jec­te­ren, het in­bren­gen van een ka­the­ter en wond­ver­zor­ging. Het is een af­wis­se­len­de baan, want wer­ken met men­sen maakt el­ke dag an­ders.

Hoe ziet mijn leer­tra­ject er­uit?

BBL staat voor Be­roeps Be­ge­lei­den­de Leer­weg. Een leer­tra­ject van wer­ken én le­ren. De vol­le­di­ge op­lei­ding duurt in to­taal 3 jaar. Af­han­ke­lijk van jouw ach­ter­grond qua op­lei­ding en/of werk­er­va­ring be­staat er de mo­ge­lijk­heid om de op­lei­ding ver­kort te vol­gen of ver­sneld te door­lo­pen. Om je voor te be­rei­den op de prak­tijk ga je de eer­ste 2 maan­den 5 da­gen in de week naar school. Na een goe­de af­ron­ding van de­ze pe­ri­o­de ga je de op­ge­da­ne ken­nis in prak­tijk bren­gen. On­der be­ge­lei­ding ga je wer­ken in ver­schil­len­de (woon)zorg­cen­tra en/of bij men­sen thuis. Je gaat in de­ze pe­ri­o­de 1 dag per week naar school.

Kom ik in aan­mer­king voor de­ze op­lei­ding?

Je kunt de op­lei­ding ver­zor­gen­de IG vol­gen als je in het be­zit bent van de vol­gen­de di­plo­ma's (dit is een ver­eis­te):
- LBO/VBO met mi­ni­maal 2 vak­ken op C-ni­veau (waar­on­der Ne­der­lands) en 3 vak­ken op B-ni­veau;
- VM­BO (ka­der­be­roeps­ge­rich­te leer­weg, the­o­re­ti­sche leer­weg of ge­meng­de leer­weg);
- MA­VO;
- over­gangs­be­wijs van 3 naar 4 HA­VO/VWO;
- ook met een di­plo­ma MBO 2 of 3 kom je in aan­mer­king voor de­ze op­lei­ding

Aan­trek­ke­lij­ke ar­beids­voor­waar­den

Als je de op­lei­ding via Land van Hor­ne volgt, hoef je zelf geen op­lei­dings­kos­ten én stu­die­ma­te­ri­aal te be­ta­len. En niet on­be­lang­rijk, je ont­vangt di­rect een sa­la­ris. Je kunt kie­zen om ge­mid­deld 24, 28 of 32 uur per week te wer­ken. Je krijgt een leer-/ar­beids­over­een­komst voor de duur van de op­lei­ding. Di­plo­ma op zak? Dan ont­vang je bij we­der­zijd­se te­vre­den­heid di­rect een vast con­tract.

Als je werkt en leert, hoort daar ook een sa­la­ris bij

De op­lei­ding vindt plaats bij Gil­de Op­lei­din­gen in Weert. Je ont­vangt een leer-/ar­beids­over­een­komst voor de duur van de op­lei­ding. Je kunt er­voor kie­zen om 24, 28 of 32 uur ge­mid­deld per week te wer­ken.

Je ont­vangt een sa­la­ris van mi­ni­maal het wet­te­lijk mi­ni­mum­loon €1.684,80 en maxi­maal €1.988,87 bru­to per maand af­han­ke­lijk van er­va­ring en vor­de­ring in de op­lei­ding con­form de CAO VVT. Bo­ven­ge­noem­de be­dra­gen (peil­da­tum 01-01-2021) zijn bru­to per maand en ge­ba­seerd op een dienst­ver­band van 36 uur per week. Je ont­vangt daar­naast een on­re­gel­ma­tig­heids­toe­slag.

Ben je jon­ger dan 21 jaar, dan ont­vang je een per­cen­ta­ge van het wet­te­lijk mi­ni­mum jeugd­loon, af­han­ke­lijk van je leef­tijd.
Ben je al in dienst bij Land van Hor­ne? Om te voor­ko­men dat je er no­mi­naal op ach­ter­uit gaat, ont­vang je tij­dens je op­lei­ding mi­ni­maal een bru­to be­drag dat over­een­komt met het no­mi­na­le bru­to sa­la­ris­be­drag dat je ont­ving voor­af­gaand aan de op­lei­ding.

 

Se­lec­tie­pro­ce­du­re

Op dit mo­ment is het niet mo­ge­lijk om je aan te mel­den voor de­ze op­lei­ding. Houd de web­si­te en on­ze so­ci­a­le me­dia in de ga­ten voor nieu­we start­da­tums van de­ze op­lei­ding.

Er­kend leer­be­drijf

Stich­ting Land van Hor­ne is een er­kend leer­be­drijf. Leer­lin­gen bren­gen nieu­we ken­nis mee in on­ze or­ga­ni­sa­tie en bie­den een fris­se blik op be­staan­de si­tu­a­ties.

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie bel je met het Op­lei­dings­bu­reau via 088 987 84 63 of stuur een e-mail naar op­lei­din­gen at land­van­hor­ne dot nl.

Volg een BBL opleiding tot Verzorgende-IG

Het verhaal van

Nick
Nick
Leer­ling ver­zor­gen­de IG

Na de op­lei­ding Hel­pen­de, ben ik de kap­pers­op­lei­ding gaan vol­gen. In 2018 kwam ik op het punt dat ik me­zelf ver­der wil­de ont­wik­ke­len en toen ben ik van het kap­pers­vak
te­rug­ge­gaan naar de zorg. Dat was de bes­te keu­ze!

Lees meer...