Op­lei­ding ver­zor­gen­de IG

Volg een BBL opleiding tot verzorgende IG

De op­lei­ding start in fe­bru­a­ri 2020.
Meld je snel aan via va­ca­tu­re leer­ling ver­zor­gen­de IG

Wil jij gaan wer­ken in zorg? Wil je graag wer­ken en le­ren te­ge­lijk? Stich­ting Land van Hor­ne biedt ver­schil­len­de op­lei­din­gen aan waar­on­der de op­lei­ding Ver­zor­gen­de IG via de Be­roeps Be­ge­lei­den­de Leer­weg (BBL). Dé kans om te wer­ken en te le­ren, in­clu­sief sa­la­ris. In 3 jaar tijd heb jij je di­plo­ma be­haald en kun je zelf­stan­dig aan de slag.

Voor­de­len com­bi­na­tie le­ren en wer­ken

De com­bi­na­tie van wer­ken en le­ren heeft ve­le voor­de­len. Je treedt bij Land van Hor­ne in dienst en ont­vangt met­een een sa­la­ris. Je kunt re­ke­nen op een goe­de be­ge­lei­ding zo­wel in de prak­tijk als the­o­rie. Van­af dag één maak je on­der­deel uit van een team. Je werkt zelf­stan­dig aan je leer­doe­len en leer­op­drach­ten en ver­an­dert ge­du­ren­de de op­lei­ding een paar keer van werk­plek om maxi­maal (leer)er­va­ring op te doen.

Hoe ziet mijn dag er­uit als ver­zor­gen­de IG?

Als ver­zor­gen­de geef je zorg aan men­sen die voor kor­te of lan­ge­re tijd niet voor zich­zelf kun­nen zor­gen. Dit kan bij men­sen thuis of in een zorg­in­stel­ling. De ver­zor­gen­de IG ver­richt ook een aan­tal spe­ci­fie­ke ver­pleeg­tech­ni­sche han­de­lin­gen, als in­jec­te­ren, het in­bren­gen van een ka­the­ter en wond­ver­zor­ging. Het is een af­wis­se­len­de baan, want wer­ken met men­sen maakt el­ke dag an­ders.

Hoe ziet mijn leer­tra­ject er­uit?

BBL staat voor Be­roeps Be­ge­lei­den­de Leer­weg. Een leer­tra­ject van wer­ken én le­ren. De op­lei­ding duurt in to­taal 3 jaar. Af­han­ke­lijk van jouw ach­ter­grond qua op­lei­ding en/of werk­er­va­ring be­staat er de mo­ge­lijk­heid om de op­lei­ding ver­kort te vol­gen of ver­sneld te door­lo­pen. Om je voor te be­rei­den op de prak­tijk ga je de eer­ste 2 maan­den 5 da­gen in de week naar school. Na een goe­de af­ron­ding van de­ze pe­ri­o­de ga je de op­ge­da­ne ken­nis in prak­tijk bren­gen. On­der be­ge­lei­ding ga je wer­ken in ver­schil­len­de (woon)zorg­cen­tra en/of bij men­sen thuis. Je gaat in de­ze pe­ri­o­de 1 dag per week naar school.

Kom ik in aan­mer­king voor de­ze op­lei­ding?

Je kunt de op­lei­ding ver­zor­gen­de IG vol­gen als je in het be­zit bent van de vol­gen­de di­plo­ma's:
• lbo/vbo met mi­ni­maal 2 vak­ken op C-ni­veau (waar­on­der Ne­der­lands) en 3 vak­ken op B-ni­veau;
• ma­vo;
• over­gangs­be­wijs van 3 naar 4 ha­vo/vwo;
• vm­bo (ka­der­be­roeps­ge­rich­te leer­weg, the­o­re­ti­sche leer­weg of ge­meng­de leer­weg).

Aan­trek­ke­lij­ke ar­beids­voor­waar­den

Als je de op­lei­ding via Land van Hor­ne volgt, hoef je zelf geen op­lei­dings­kos­ten én stu­die­ma­te­ri­aal te be­ta­len. En niet on­be­lang­rijk, je ont­vangt di­rect een sa­la­ris. Je kunt kie­zen om ge­mid­deld 24, 28 of 32 uur per week te wer­ken. Di­plo­ma op zak? Dan ont­vang je bij we­der­zijd­se te­vre­den­heid di­rect een vast con­tract.

Als je werkt en leert, hoort daar ook een sa­la­ris bij

De op­lei­ding start in fe­bru­a­ri 2020. Je krijgt een leer-/ar­beids­over­een­komst voor de duur van de op­lei­ding. Je kunt er­voor kie­zen om 24, 28 of 32 uur ge­mid­deld per week te wer­ken. Je ont­vangt een sa­la­ris con­form de CAO VVT, wel­ke door Land van Hor­ne wordt op­ge­hoogd tot het wet­te­lijk mi­ni­mum­loon. De hoog­te van dit mi­ni­mum­loon is af­han­ke­lijk van leef­tijd, ar­beids­duur en aan­tal ar­beids­uren.

Het sa­la­ris bij 21 jaar en ou­der :
• 1e jaars leer­ling: € 1.635,60
• 2e jaars leer­ling: € 1.635,60
• 3e jaars leer­ling: € 1.921,61


Bo­ven­ge­noem­de be­dra­gen (peil­da­tum 01-07-2019) zijn bru­to per maand en ge­ba­seerd op een dienst­ver­band van 36 uur per week. Je ont­vangt daar­naast een on­re­gel­ma­tig­heids­toe­slag. Ben je jon­ger dan 21 jaar, dan ont­vang je een per­cen­ta­ge van het wet­te­lijk mi­ni­mum jeugd­loon, af­han­ke­lijk van je leef­tijd. 
De sa­la­ris­sen van me­de­wer­kers die al in dienst zijn en de op­lei­ding wil­len vol­gen, wor­den in­di­vi­du­eel be­ke­ken.

Se­lec­tie­pro­ce­du­re voor nieu­we col­le­ga's

Bij in­te­res­se in de BBL-op­lei­ding Ver­zor­gen­de IG kun je on­li­ne sol­li­ci­te­ren via de va­ca­tu­re leer­ling ver­zor­gen­de IG.Zo­dra wij je sol­li­ci­ta­tie heb­ben ont­van­gen neemt af­de­ling re­cruit­ment con­tact met je op over de ver­volg­pro­ce­du­re en de mo­ge­lijk­heid om al aan de slag te gaan bin­nen on­ze Stich­ting. De on­der­de­len van de se­lec­tie­pro­ce­du­re zijn:

  • Als je vol­doet aan de ge­stel­de ei­sen, no­di­gen wij jou uit voor een in­for­ma­tie­bij­een­komst. De­ze vin­den plaats op dins­dag 29 ok­to­ber en dins­dag 12 no­vem­ber van 19.00 - 21.30 uur in Ne­der­weert.
  • Wan­neer je na de in­for­ma­tie­bij­een­komst ver­der gaat in de se­lec­tie­pro­ce­du­re, word je uit­ge­no­digd voor een Zorg­ex­pe­rien­ce op één van on­ze lo­ca­ties. Je loopt dan een aan­tal uren mee om te proe­ven hoe het wer­ken in de zorg echt is.
  • Daar­na vul je een on­li­ne vra­gen­lijst in, die wij ge­brui­ken als lei­draad tij­dens het sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek.
  • Als laat­ste volgt een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek. De­ze ge­sprek­ken vin­den plaats in week 47 en 49 in 2019. Ze­ker voor het sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek geldt: een goe­de voor­be­rei­ding is het hal­ve werk!

Wil je nu al aan de slag? Dat kan!

Tij­dens de se­lec­tie­pro­ce­du­re kun je bij ons al di­rect aan de slag als as­pi­rant leer­ling.
Een be­taal­de baan, voor maxi­maal 24 uur, tot de start van je op­lei­ding, zo kun je al ken­nis ma­ken met de prak­tijk en er­va­ring op­doen.

Se­lec­tie­pro­ce­du­re voor col­le­ga's van Land van Hor­ne

Werk je al bij Land van Hor­ne en heb je in­te­res­se? Sol­li­ci­teer dan ook via www.wer­ken­bij.land­van­hor­ne.nl en vraag je team­lei­der een (po­si­tie­ve) re­fe­ren­tie te mai­len naar: Mar­cel­la Gras­mey­er,

Er­kend leer­be­drijf

Stich­ting Land van Hor­ne is een er­kend leer­be­drijf. Leer­lin­gen bren­gen nieu­we ken­nis mee in on­ze or­ga­ni­sa­tie en bie­den een fris­se blik op be­staan­de si­tu­a­ties. Stich­ting Land van Hor­ne werkt sa­men met Gil­de Op­lei­din­gen (lo­ca­tie Weert).


Voor meer in­for­ma­tie bel je met het op­lei­dings­bu­reau via 088 987 84 63 of stuur je een e-mail naar
op­lei­din­gen at land­van­hor­ne dot nl.

Volg een BBL opleiding tot Verzorgende-IG

Het verhaal van

Nischada Beljaars volgt opleiding Verzorgende-IG
Nis­ha­da Bel­jaars
Leer­ling ver­zor­gen­de IG

"Geen dag is het­zelf­de, ie­der mens is an­ders, het geeft vol­doe­ning en je bent voort­du­rend in de weer." Met de­ze woor­den vat Nis­ha­da Bel­jaars sa­men waar­om zij in de zorg werkt. Ze is der­de­jaars leer­ling ver­zor­gen­de-IG en gaat één dag in de week naar school en werkt vier da­gen in de zorg.

 

Lees meer...

Het verhaal van

Judith Linssen, leerling Verzorgende-IG
Ju­dith Lins­sen
Leer­ling Ver­zor­gen­de-IG

"Ik zag een va­ca­tu­re voor leer­ling ver­zor­gen­de staan op de web­si­te en heb het he­le pro­ces goed door­lo­pen. Ik was dan ook erg blij dat ik mocht be­gin­nen!" Dat ver­telt Ju­dith Lins­sen uit Nee­rit­ter met een stra­lend ge­zicht. De toe­la­tings­pro­ce­du­re is niet 'zo maar even' ge­daan: in­fo­avond, speed­da­ten met team­lei­ders, twee uur mee­lo­pen in de prak­tijk, een test ma­ken en als laat­ste een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek. Maar als je mee mag doen met de BBL-op­lei­ding, krijg je ook een leer­ar­beids­over­een­komst. Je mag stu­de­ren èn je krijgt sa­la­ris. Waar vind je dat?

Lees meer...