Op­lei­ding Ver­zor­gen­de-IG

Volg een BBL opleiding tot Verzorgende-IG

Wil jij gaan wer­ken als een ver­zor­gen­de-IG? Wil je graag wer­ken en le­ren te­ge­lijk? Land van Hor­ne leidt jou op tot Ver­zor­gen­de-IG 3 via de Be­roeps­Be­ge­lei­den­de­Leer­weg (BBL).

Ver­zor­gen­de-IG

Als ver­zor­gen­de geef je zorg aan men­sen die voor kor­te of lan­ge­re tijd niet voor zich­zelf kun­nen zor­gen. Dit kan bij men­sen thuis zijn of in een zorg­in­stel­ling. De ver­zor­gen­de-IG ver­richt ook een aan­tal spe­ci­fie­ke ver­pleeg­tech­ni­sche han­de­lin­gen, als in­jec­te­ren, het in­bren­gen van een ka­the­ter en wond­ver­zor­ging.

De op­lei­ding

De be­roeps­voor­be­rei­den­de pe­ri­o­de duurt 4 maan­den (5 da­gen school per week). Wan­neer je de be­roeps­voor­be­rei­den­de pe­ri­o­de met goed ge­volg af­sluit ga je ge­du­ren­de de op­lei­ding on­der be­ge­lei­ding wer­ken in mi­ni­maal 2 ver­schil­len­de (woon) zorg­cen­tra be­ho­ren­de bij de Stich­ting Land van Hor­ne en/of bij men­sen thuis (thuis­zorg). Je gaat 1 dag per week naar school. Af­han­ke­lijk van je con­trac­tu­ren ben je de res­te­ren­de tijd werk­zaam in de prak­tijk. De to­ta­le op­lei­ding duurt 3 jaar en start in het school­jaar 2018.

Sol­li­ci­teer naar een leer­ling­plek

Bij in­te­res­se in de BBL-op­lei­ding ver­zor­gen­de-IG kun je on­li­ne sol­li­ci­te­ren via de va­ca­tu­re leer­ling ver­zor­gen­de-IG op de va­ca­tu­re­pa­gi­na van de­ze si­te. Als je vol­doet aan de ge­stel­de ei­sen zul je door Land van Hor­ne wor­den uit­ge­no­digd voor het bij­wo­nen van een in­for­ma­tie­bij­een­komst. Tij­dens de bij­een­komst vindt er een speed­da­te plaats. Na de­ze twee­de se­lec­tie vol­gen de vol­gen­de stap­pen:

  • bij­wo­nen van een Zor­gX­pe­rien­ce op één van on­ze lo­ca­ties.
  • on­li­ne As­sess­ment ma­ken.
  • sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek.

Ze­ker voor het sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek geldt: een goe­de voor­be­rei­ding is het hal­ve werk!.

Toe­la­tings­ei­sen op­lei­ding ver­zor­gen­de-IG

Met de vol­gen­de di­plo­ma's kom je in aan­mer­king voor de op­lei­ding Ver­zor­gen­de IG:

  • LBO/VBO met mi­ni­maal 2 vak­ken op C-ni­veau (waar­on­der Ne­der­lands) en 3 vak­ken op B-ni­veau;
  • VM­BO (ka­der­be­roeps­ge­rich­te leer­weg, the­o­re­ti­sche leer­weg of ge­meng­de leer­weg);
  • MA­VO;
  • over­gangs­be­wijs van 3 naar 4 HA­VO/VWO.

Ex­ter­ne kan­di­da­ten met een di­plo­ma Hel­pen­de, ko­men niet in aan­mer­king voor dit re­gu­lie­re 3-ja­ri­ge tra­ject. De hel­pen­de op­lei­ding heeft al eni­ge over­lap met de re­gu­lie­re op­lei­ding tot Ver­zor­gen­de IG en die­nen daar­om een maat­op­lei­ding te vol­gen. De­ze op­lei­ding wordt op dit mo­ment niet aan ex­ter­nen ge­bo­den bij Land van Hor­ne.

Als je werkt en leert, hoort daar ook een sa­la­ris bij

Be­roeps­voor­be­rei­den­de pe­ri­o­de (school)

Tij­dens de be­roeps­voor­be­rei­den­de pe­ri­o­de (4 maan­den) krijg je een leer­over­een­komst en ont­vang je een bru­to be­drag a € 347,- per maand. Ook be­taalt de werk­ge­ver de op­lei­dings­kos­ten.

Wer­ken en le­ren

Ver­vol­gens krijg je een leer-/ar­beids­over­een­komst voor de duur van de op­lei­ding. De ar­beids­duur be­draagt naar jouw keu­ze 24, 28 of 32 uur ge­mid­deld per week. Het bij­be­ho­ren­de sa­la­ris en de ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO-VVT.
Het sa­la­ris be­draagt voor een:

  • 1e jaars leer­ling: € 1.212,81
  • 2e jaars leer­ling: € 1.430,77
  • 3e jaars leer­ling: € 1.847,70


Bo­ven­ge­noem­de be­dra­gen zijn bru­to per maand en ge­ba­seerd op een dienst­ver­band van 36 uur ge­mid­deld per week, ex­clu­sief een on­re­gel­ma­tig­heids­toe­slag (peil-da­tum 01-01-2017). In­dien van toe­pas­sing ver­ho­gen wij het sa­la­ris tot het wet­te­lijk mi­ni­mum (jeugd)loon. De in­ten­tie is je na di­plo­me­ring een vast dienst­ver­band bin­nen de stich­ting aan te bie­den.

Voor meer in­for­ma­tie bel je met het op­lei­dings­bu­reau via 088 987 84 63, of stuur je een e-mail naar op­lei­din­gen at land­van­hor­ne dot nl.

Volg een BBL opleiding tot Verzorgende-IG

Het verhaal van

Nischada Beljaars volgt opleiding Verzorgende-IG
Nis­ha­da Bel­jaars
Leer­ling Ver­zor­gen­de IG

"Geen dag is het­zelf­de, ie­der mens is an­ders, het geeft vol­doe­ning en je bent voort­du­rend in de weer." Met de­ze woor­den vat Nis­ha­da Bel­jaars sa­men waar­om zij in de zorg werkt. Ze is der­de­jaars leer­ling ver­zor­gen­de-IG en gaat één dag in de week naar school en werkt vier da­gen in de zorg.

 

Lees meer...

Het verhaal van

Judith Linssen, leerling Verzorgende-IG
Ju­dith Lins­sen
Leer­ling Ver­zor­gen­de-IG

"Ik zag een va­ca­tu­re voor leer­ling ver­zor­gen­de staan op de web­si­te en heb het he­le pro­ces goed door­lo­pen. Ik was dan ook erg blij dat ik mocht be­gin­nen!" Dat ver­telt Ju­dith Lins­sen uit Nee­rit­ter met een stra­lend ge­zicht. De toe­la­tings­pro­ce­du­re is niet 'zo maar even' ge­daan: in­fo­avond, speed­da­ten met team­lei­ders, twee uur mee­lo­pen in de prak­tijk, een test ma­ken en als laat­ste een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek. Maar als je mee mag doen met de BBL-op­lei­ding, krijg je ook een leer­ar­beids­over­een­komst. Je mag stu­de­ren èn je krijgt sa­la­ris. Waar vind je dat?

Lees meer...