Spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de en sta­ge­plaats huis­arts

Opleiden samen met UMC St. Radboud en huisartsenopleiding van de Universiteit in Maastricht

De Stich­ting Land van Hor­ne is al ja­ren be­trok­ken bij de op­lei­ding tot spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de van het UMC St. Rad­boud in Nij­me­gen. Te­vens zijn we ook be­trok­ken bij de huis­art­sen­op­lei­ding van de Uni­ver­si­teit in Maas­tricht.

Op­lei­dings­plaats ou­de­ren­ge­nees­kun­de

De stich­ting heeft de er­ken­ning als op­lei­dings­groep voor de op­lei­ding tot spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de (SO ), zo­wel in­tra­mu­raal als am­bu­lant. De er­ken­de ka­der­art­sen op­lei­ders zijn Har­rie Kui­pers en An­dré Meu­len­dijks. Loes Dijk­huis is met de ka­der­op­lei­ding be­zig. De meer­waar­de van een op­lei­dings­groep is dat al­le SO's bij­dra­gen aan de op­lei­ding. Voor ver­de­re in­for­ma­tie over de op­lei­dings­plaat­sen kun je met hen te­le­fo­nisch con­tact op­ne­men via het me­disch se­cre­ta­ri­aat van het Be­han­del­cen­trum aan het Zorg­plein Land van Hor­ne: 088 987 8447.

Sta­ge­plaats huis­arts

Re­gel­ma­tig werkt een huis­arts in op­lei­ding, ge­du­ren­de een pe­ri­o­de van drie maan­den bin­nen Land van Hor­ne. De op­lei­der is An­ne Tim­mer­mans. Ook hier zul­len de an­de­re SO's me­de een rol spe­len. Voor ver­de­re in­for­ma­tie over de­ze sta­ge kun je met haar te­le­fo­nisch con­tact op­ne­men via het me­disch se­cre­ta­ri­aat van het Be­han­del­cen­trum aan het Zorg­plein Land van Hor­ne: 088 987 8447

Het verhaal van

Iris
Iris
Spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de

Dat ik in de zorg zou gaan wer­ken, kwam niet als ver­ras­sing. Het zit in mijn fa­mi­lie. Wat ik zo leuk vind aan wer­ken in een ou­de­ren­or­ga­ni­sa­tie is de sa­men­wer­king met col­le­ga's. Ik sta er als dok­ter niet al­leen voor. Ik heb over­leg met ver­pleeg­kun­di­gen, fy­si­o­the­ra­peu­ten, psy­cho­lo­gen en an­de­re col­le­ga's. Je doet het echt sa­men! Ook het con­tact met de cli­ënt en fa­mi­lie maakt mijn vak mooi. Het is fijn om men­sen echt te le­ren ken­nen.

Lees meer...