Sta­ge­op­dracht Land van Hor­ne

Onderzoek naar voedselverspilling

On­der­zoek naar min­der af­val en voed­sel­ver­spil­ling  

Land van Hor­ne is ge­start met het ma­ken van een Be­leids­no­ta duur­zaam­heid en mi­li­eu 2020-2030.
On­der­deel hier­van is het te­rug­drin­gen van af­val en ook voed­sel­ver­spil­ling.

Om voed­sel­ver­spil­ling te­rug te drin­gen zal er door de ma­na­ger Fa­ci­li­tai­re Zorg- en Dienst­ver­le­ning met het ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­bied Eten en Drin­ken in 2021 een re­pre­sen­ta­tie­ve me­ting van SWILL plaats­vin­den op al­le zorglo­ca­ties. De re­sul­ta­ten en ac­ties die hier­uit voor­ko­men wor­den op­ge­no­men in het af­val­pre­ven­tie­plan. Sa­men met de voe­dings­le­ve­ran­cier Hol­land Food Ser­vi­ces wer­ken we aan het ver­min­de­ren van voed­sel­ver­spil­ling.

Hol­land Food Ser­vi­ce biedt de Af­val­chec­ker aan aan haar klan­ten. In de­ze af­val­chec­ker kan men in­vul­len hoe­veel men in­ge­kocht heeft en wat er uit­ein­de­lijk weg­ge­gooid wordt. Uit de­ze da­ta kan ge­ge­ne­reerd wor­den waar de ver­spil­ling zit en hoe de­ze voor­ko­men kan wor­den.

Ech­ter, het me­ten van etens­af­val en het re­gi­stre­ren hier­van vergt veel tijd wel­ke de me­de­wer­kers in de Zorg niet (al­tijd) heb­ben. Daar­om wil­len we dit la­ten uit­voe­ren door stu­den­ten.

Wat hou­den de werk­zaam­he­den in:
• Het re­gi­stre­ren van be­stel­lin­gen in de Af­val­chec­ker
• Het we­gen van etens­af­val per as­sor­ti­ments­groep van zo­wel de brood­maal­tij­den als de war­me maal­tij­den
• Het re­gi­stre­ren van de ge­ge­vens in de Af­val­chec­ker
• Re­sul­ta­ten ana­ly­se­ren
• Na­gaan of er ver­ban­den ge­von­den kun­nen wor­den
• Ad­vies ge­ven over het re­du­ce­ren van voe­dings­af­val

Waar zoe­ken we naar:
• Stu­den­ten die dit als tus­sen­op­dracht of eind sta­ge­op­dracht kun­nen uit­voe­ren
Mi­ni­maal MBO-ni­veau maar liefst HBO-ni­veau op het ge­bied van ca­te­ring en/of hos­pi­ta­li­ty, Duur­zaam­heid, Food Bu­si­ness, Food (Sys­tems) In­no­va­ti­on, Food Tech­no­lo­gy.
• Zij moe­ten mo­biel zijn om­dat al­le lo­ca­ties be­trok­ken zul­len wor­den bij dit pro­ject

Naar ver­wach­ting en in­schat­ting zal het pro­ject een half tot drie­kwart jaar in be­slag gaan ne­men.

Con­cre­te op­dracht:
Ein­de 3e kwar­taal 2021 is dui­de­lijk hoe groot het per­cen­ta­ge is van de was­te van voe­dings­mid­de­len en ligt er een ad­vies over het re­du­ce­ren hier­van. De op­dracht om­helst zo­wel de voe­dings­mid­de­len van de brood­maal­tij­den als de war­me maal­tij­den van de zorg­af­de­lin­gen/woon­groe­pen en de gas­te­rij­en.

Aan­mel­den of vra­gen?
Wil jij graag deel­ne­men aan de­ze sta­ge­op­dracht of heb je nog vra­gen? Neem dan con­tact op met het Op­lei­dings­bu­reau via 088 987 84 63 of stuur je een e-mail naar op­lei­din­gen at land­van­hor­ne dot nl.