Ba­sis­arts - met af­fi­ni­teit voor Ver­pleeg­huis­zorg en/of Ge­ri­a­tri­sche Re­va­li­da­tie­zorg

  • Locatie: Dienst Be­han­de­ling
  • Datum sluiting: 31-12-2020

Wij zijn op zoek naar nieu­we col­le­ga's

Ba­sis­arts - met af­fi­ni­teit voor Ver­pleeg­huis­zorg en/of Ge­ri­a­tri­sche Re­va­li­da­tie­zorg

Men­sen die de uit­da­gin­gen en ver­nieu­win­gen in de ou­de­ren­zorg aan wil­len gaan!

Ba­sis­arts: een in­te­res­san­te (part­ti­me) func­tie waar­bij een op­lei­dings­plaats tot spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de tot de mo­ge­lijk­he­den be­hoort!

Als ba­sis­arts ben je ver­ant­woor­de­lijk voor de in­houd van het mul­ti­dis­ci­pli­nai­re zorg- en be­han­del­plan van de cli­ën­ten die aan jou wor­den toe­ge­we­zen. Dit ver­eist dan ook dat je nauw sa­men kunt wer­ken met huis­art­sen en spe­ci­a­lis­ten, be­han­de­la­ren, ver­pleeg­kun­di­gen en ver­zor­gen­den. Je werkt stich­tings­breed. Je werkt on­der su­per­vi­sie van een spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de.

Wat wij vra­gen
Je bent een arts met af­fi­ni­teit om te wer­ken in de Ver­pleeg­huis­zorg en/of Ge­ri­a­tri­sche Re­va­li­da­tie­zorg. Je staat open voor de ont­wik­ke­lin­gen en kan­sen die er in de ou­de­ren­zorg lig­gen. Be­zit je daar­naast het ver­mo­gen om zo­wel zelf­stan­dig als in mul­ti­dis­ci­pli­nai­re sa­men­wer­kings­ver­ban­den ef­fi­ci­ënt te wer­ken en be­schik je over goe­de com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den dan zou­den wij het op prijs stel­len als je sol­li­ci­teert.

Wat wij je bie­den
Wij bie­den je een in­spi­re­ren­de werk­om­ge­ving in een in­no­va­tie­ve or­ga­ni­sa­tie met leu­ke col­le­ga's die staan voor be­trok­ken, kwa­li­ta­tief goe­de zorg. Bij ge­ble­ken ge­schikt­heid is er de mo­ge­lijk­heid om in op­lei­ding te ko­men tot spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de. Bij aan­vang van het dienst­ver­band krijg je voor­als­nog een ar­beids­over­een­komst aan­ge­bo­den voor be­paal­de tijd. Het sa­la­ris wordt ont­leend aan FWG-VVT. Wij be­schik­ken over aan­trek­ke­lij­ke ar­beids­voor­waar­den con­form de CAO VVT.

Meer in­for­ma­tie?
Voor meer in­for­ma­tie over de­ze va­ca­tu­res kun je con­tact op­ne­men met An­dré Meu­len­dijks (team­lei­der/1e ge­nees­kun­di­ge) via te­le­foon­num­mer: 06 – 20 54 24 15 of e-mail: a.meu­len­dijks@land­van­hor­ne.nl

 

 

 

 

Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal.

Door het bre­de dien­sten­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij goe­de, vei­li­ge en pas­sen­de zorg bie­den aan on­ze cli­ën­ten. Thuis, of dicht bij huis. De­ze zorg wordt ge­re­a­li­seerd door een team van pro­fes­si­o­ne­le en be­trok­ken me­de­wer­kers, waar­bij werk­ge­luk hoog in het vaan­del staat.

De Dienst Be­han­de­ling be­staat uit pa­ra­me­di­ci, psy­cho­lo­gen en me­di­ci. Zij wer­ken bin­nen de di­ver­se zorg­cen­tra, de re­va­li­da­tie af­de­ling, dag­be­han­de­ling van Land van Hor­ne en in de eer­ste lijn.