BBL Leer­ling ver­pleeg­kun­di­ge (ni­veau 4)

  • Locatie: Land van Hor­ne
  • Datum sluiting: 19-04-2020

Ben je toe aan de vol­gen­de stap in je car­ri­è­re? Wij zijn op zoek naar en­thou­si­as­te kan­di­da­ten voor de op­lei­ding

BBL Leer­ling ver­pleeg­kun­di­ge (ni­veau 4)

24, 28 of 32 uur ge­mid­deld per week

Voel je dat het tijd is om je ver­der te ont­wik­ke­len? Dan is dit mis­schien het mo­ment voor jou om weer in de school­boe­ken te dui­ken. Land van Hor­ne biedt Ver­zor­gen­de IG de mo­ge­lijk­heid om door te stro­men naar de func­tie van Ver­pleeg­kun­di­ge.

De op­lei­ding Ver­pleeg­kun­di­ge?
Tij­dens de­ze 2-ja­ri­ge op­lei­ding werk je mi­ni­maal 20 uur per week en ga je ge­mid­deld 1 dag per week naar school (start sep­tem­ber 2020 - Sum­ma Eind­ho­ven). Af­han­ke­lijk van je con­trac­tu­ren ont­vang je per les­dag door­be­taal­de les­tijd van je werk­ge­ver. Daar­naast be­draagt de stu­die­be­las­ting ca. 20 uur per week. On­der be­ge­lei­ding werk je in ver­schil­len­de (woon) zorg­cen­tra of bij men­sen thuis (thuis­zorg). Ook ga je een pe­ri­o­de van 10 we­ken bui­ten Land van Hor­ne er­va­ring op­doen. 

Wat leer je tij­dens de op­lei­ding?
• Me­tho­disch wer­ken; ana­ly­se­ren en co­ör­di­ne­ren van de (com­plexe) zorg
• Ver­pleeg­kun­di­ge dia­gno­se stel­len
• Coa­chen van col­le­ga's in com­plexe zorg­si­tu­a­ties
• Ver­be­ter­plan­nen ma­ken op af­de­lings- en be­wo­ners­ni­veau
• Ver­ban­den leg­gen tus­sen bij­voor­beeld zorg­in­hou­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen op lan­de­lijk ni­veau en dit ver­ta­len naar de ei­gen werk­plek
• Kli­nisch re­de­ne­ren

Toe­la­tings­ei­sen
Je komt in aan­mer­king voor de­ze op­lei­ding wan­neer je in het be­zit bent van een MBO-di­plo­ma Ver­zor­gen­de (IG) ni­veau 3 en in­tra- en/of ex­tra­mu­ra­le werk­er­va­ring hebt in een zorg­func­tie op dit ni­veau.

Le­ren met een sa­la­ris en mooie ar­beids­voor­waar­den
De op­lei­ding start in sep­tem­ber 2020. Je krijgt een leer-/ar­beids­over­een­komst voor de duur van de op­lei­ding. Je kunt er­voor kie­zen om 24, 28 of 32 uur ge­mid­deld per week te wer­ken. Je ont­vangt een sa­la­ris van mi­ni­maal het wet­te­lijk mi­ni­mum­loon en maxi­maal €1.988,87 af­han­ke­lijk van er­va­ring en vor­de­ring in de op­lei­ding con­form de CAO VVT. 
Bo­ven­ge­noem­de be­dra­gen (peil­da­tum 01-06-2020) zijn bru­to per maand en ge­ba­seerd op een dienst­ver­band van 36 uur per week. Je ont­vangt daar­naast een on­re­gel­ma­tig­heids­toe­slag.

Ben je al in dienst bij Land van Hor­ne? Om te voor­ko­men dat je er no­mi­naal op ach­ter­uit gaat, ont­vang je tij­dens je op­lei­ding mi­ni­maal een bru­to be­drag dat over­een­komt met het no­mi­na­le bru­to sa­la­ris­be­drag dat je ont­ving voor­af­gaand aan de op­lei­ding.

Di­plo­ma op zak?
Dan wil­len wij jou be­lo­nen met een vast dienst­ver­band!

Se­lec­tie­pro­ce­du­re voor nieu­we col­le­ga's
Je hebt in­te­res­se? Su­per! De eer­ste stap is sol­li­ci­te­ren via on­ze web­si­te: druk op de but­ton "sol­li­ci­teer di­rect".

De on­der­de­len van de se­lec­tie­pro­ce­du­re zijn:

• Als je vol­doet aan de ge­stel­de ei­sen, ont­vang je van ons in­for­ma­tie over het op­lei­dingstra­ject zo­dat je weet wat er van je ver­wacht wordt. Wil je na het door­ne­men van de­ze in­for­ma­tie ver­der in de se­lec­tie­pro­ce­du­re, dan kun je dat na het be­kij­ken van de pre­sen­ta­tie zelf aan­ge­ven.
• Je ont­vangt ver­vol­gens een on­li­ne vra­gen­lijst om in te vul­len, die wij ge­brui­ken als lei­draad tij­dens het sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek.
• Als laat­ste volgt een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek (beeld­bel­len van Whatt­sapp). Ze­ker voor het sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek geldt: een goe­de voor­be­rei­ding is het hal­ve werk!

Se­lec­tie­pro­ce­du­re voor me­de­wer­kers van Land van Hor­ne
Werk je al bij land van Hor­ne en heb je in­te­res­se? Je door­loopt het­zelf­de se­lec­tie­pro­ces als hier­bo­ven be­schre­ven, daar­naast vraag je je team­lei­der een (po­si­tie­ve) re­fe­ren­tie te mai­len naar: Mar­cel­la Gras­mey­er, team­lei­der op­lei­din­gen.

In­for­ma­tie
Heb je vra­gen of wil je meer in­for­ma­tie? Bel het op­lei­dings­bu­reau via te­le­foon­num­mer: 088 987 84 63.

 

 

 

 

 

De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dien­sten­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis.