(BBL) leer­ling ver­zor­gen­de IG

 • Locatie: Land van Hor­ne
 • Datum sluiting: 02-06-2019

Wij zijn op zoek naar

(BBL) leer­ling ver­zor­gen­de IG

24, 28, of 32 uur

Zor­gen voor an­de­ren zit in je ge­nen. Je staat ste­vig in je schoe­nen en bent een door­zet­ter, want de op­lei­ding tot Ver­zor­gen­de IG doe je niet zo­maar. De toe­la­tings­pro­ce­du­re is de eer­ste stap die je moet ne­men, maar de be­lo­ning is groot: le­ren met een leuk sa­la­ris! En straks een vas­te baan. Wie wil dat niet?

De op­lei­ding Ver­zor­gen­de IG
Met jouw zorg­hart, je door­zet­tings­ver­mo­gen en leer­gie­rig­heid ga je het he­le­maal ma­ken in de zorg en be­gin je en­thou­si­ast met de voor­be­rei­den­de pe­ri­o­de. De­ze duurt 4 maan­den en je gaat 5 da­gen per week naar school. Daar­na ga je écht de zorg in: on­der be­ge­lei­ding werk je in ver­schil­len­de (woon) zorg­cen­tra of bij men­sen thuis (thuis­zorg). Je gaat dan nog 1 dag per week naar school. Af­han­ke­lijk van je con­tract ben je de ove­ri­ge uren werk­zaam in de prak­tijk. Na 3 jaar heb je je di­plo­ma.

Toe­la­tings­ei­sen
Met mi­ni­maal de vol­gen­de di­plo­ma's kom je in aan­mer­king voor de op­lei­ding Ver­zor­gen­de IG:

 • LBO/VBO met mi­ni­maal 2 vak­ken op C-ni­veau (waar­on­der Ne­der­lands) en 3 vak­ken op B-ni­veau;
 • VM­BO (ka­der­be­roeps­ge­rich­te leer­weg, the­o­re­ti­sche leer­weg of ge­meng­de leer­weg);
 • MA­VO;
 • over­gangs­be­wijs van 3 naar 4 HA­VO/VWO.

Le­ren met een sa­la­ris en mooie ar­beids­voor­waar­den
De op­lei­ding start in het school­jaar 2019 (eind au­gus­tus).Tij­dens de voor­be­rei­den­de pe­ri­o­de krijg je een leer­over­een­komst en krijg je bru­to € 347,- per maand. Wij be­ta­len de op­lei­dings­kos­ten. Daar­na krijg je een leer-/ar­beids­over­een­komst voor de duur van de op­lei­ding. Je kunt kie­zen om 24, 28 of 32 uur ge­mid­deld per week te wer­ken. Het bru­to­sa­la­ris be­draagt per maand voor een

 • 1e jaars leer­ling: € 1.334,09
 • 2e jaars leer­ling: € 1.573,85
 • 3e jaars leer­ling: € 1.921,61

De­ze be­dra­gen (peil­da­tum 01-10-2018) zijn wel ge­ba­seerd op een dienst­ver­band van 36 uur. In­dien het wet­te­lijk mi­ni­mum loon ho­ger is, wordt dit na­tuur­lijk aan­ge­past. Je ont­vangt daar­naast een on­re­gel­ma­tig­heids­toe­slag. Di­plo­ma op zak? Dan wil­len wij jou be­lo­nen met een vast dienst­ver­band.

Se­lec­tie­pro­ce­du­re voor sol­li­ci­tan­ten
Je hebt in­te­res­se? Su­per! De eer­ste stap is sol­li­ci­te­ren via on­ze web­si­te www.wer­ken­bij.land­van­hor­ne.nl 

 • Als je vol­doet aan de ge­stel­de ei­sen, no­di­gen wij jou uit voor een in­for­ma­tie­bij­een­komst. De­ze vin­den plaats op 4 ju­ni 2019 van 19.00 - 21.00 uur. Tij­dens de bij­een­komst vindt er een speed­da­te plaats.
 • Wie na de­ze se­lec­tie door mag, gaat naar een Zor­gX­pe­rien­ce op één van on­ze lo­ca­ties. Je mag dan: mee­lo­pen om te proe­ven hoe het wer­ken in de zorg echt is.
 • Daar­na vul je on­li­ne een test in, dat wil zeg­gen dat je een vra­gen­lijst gaat be­ant­woor­den.
 • Als laat­ste volgt een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek. De ge­sprek­ken vin­den plaats in week 26 en 27. Ze­ker voor het sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek geldt: een goe­de voor­be­rei­ding is het hal­ve werk!

Se­lec­tie­pro­ce­du­re voor me­de­wer­kers van Land van Hor­ne
Werk je al bij Land van Hor­ne en heb je in­te­res­se? volg dan ook de bo­ven­staan­de stap­pen. Wel vra­gen we je om jouw team­lei­der een re­fe­ren­tie te la­ten op­stel­len en de­ze te stu­ren naar: Mar­cel­la Gras­mey­er, team­lei­der op­lei­dings­bu­reau (mjj dot gras­mey­er at land­van­hor­ne dot nl)

In­for­ma­tie?
Heb je vra­gen of wil je meer in­for­ma­tie? Stel ze ge­rust aan de me­de­wer­kers van ons op­lei­dings­bu­reau via te­le­foon­num­mer: 088 - 987 8463.

 

 

De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dien­sten­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis.