Gees­te­lijk ver­zor­ger

  • Locatie: Stich­ting Land van Hor­ne
  • Datum sluiting: 26-08-2019

Voor on­ze mooie ou­de­ren­or­ga­ni­sa­tie zijn wij op zoek naar nieu­we col­le­ga's in de func­tie van:

Gees­te­lijk ver­zor­ger

mi­ni­maal 12 tot maxi­maal 36 uur p.w.

Wat je func­tie in­houdt
Je ver­leent gees­te­lij­ke ver­zor­ging aan on­ze cli­ën­ten en aan hun fa­mi­lie en naas­ten. De gees­te­lijk ver­zor­ger on­der­steunt en be­ge­leidt bij fun­da­men­te­le vra­gen rond­om zin­ge­ving, ziek­te en ge­zond­heid, le­ven en dood. Hier­bij biedt de gees­te­lijk ver­zor­ger ruim­te voor de ei­gen spi­ri­tu­a­li­teit en le­vens­be­schou­wing van de cli­ën­ten. Daar­naast on­der­steun je me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers in hun zorg voor de cli­ën­ten en ben je be­dre­ven in het en­thou­si­as­me­ren en be­ge­lei­den van zorg­pro­fes­si­o­nals op het ge­bied van zin­ge­ving en ethi­sche re­flec­tie. Je le­vert een bij­dra­ge op mul­ti­dis­ci­pli­nair ni­veau en in di­ver­se over­leg­vor­men aan de iden­ti­teit van de in­stel­ling en de ethi­sche me­nings­vor­ming. Deel­na­me aan over­leg van gees­te­lij­ke ver­zor­gers bin­nen de in­stel­ling, in de re­gio en het land is van­zelf­spre­kend.

Het team
Het team gees­te­lij­ke ver­zor­ging be­staat op dit mo­ment uit ne­gen gees­te­lij­ke ver­zor­gers met een di­ver­se ach­ter­grond (Ka­tho­liek, Pro­tes­tant en Hu­ma­nis­tisch) die stich­ting breed wor­den in­ge­zet. De gees­te­lij­ke ver­zor­ging maakt on­los­ma­ke­lijk deel uit van het to­ta­le aan­bod van de in­stel­ling en er wordt vraag­ge­richt ge­werkt.

Wat wij vra­gen
Je hebt een af­ge­ron­de HBO/WO op­lei­ding m.b.t. gees­te­lij­ke ver­zor­ging en/of the­o­lo­gie. Je bent lid van de be­roeps­ver­e­ni­ging VG­VZ en vol­doet aan de ei­sen om je in te schrij­ven in het kwa­li­teits­re­gis­ter van SKGV. Je hebt af­fi­ni­teit met de ou­de­re mens en zijn om­ge­ving. Je her­kent hun kracht en kwets­baar­heid en kunt daar­over in ge­sprek gaan en aan­slui­tend bij de ei­gen zin­ge­ving en le­vens­be­schou­wing. Oe­cu­me­ne en open­heid naar an­de­re le­vens­be­schou­win­gen lig­gen je na aan het hart. Je cre­ëert en gaat voor in ri­tu­e­len ten be­hoe­ve van cli­ën­ten, naas­ten en me­de­wer­kers wan­neer de si­tu­a­tie daar­om vraagt. Je kunt zelf­stan­dig wer­ken en werkt graag sa­men met an­de­re dis­ci­pli­nes. Je bent nieuws­gie­rig naar ont­wik­ke­lin­gen in het vak­ge­bied, waar­on­der gees­te­lij­ke ver­zor­ging in de eer­ste lijn, en le­vert je bij­dra­ge aan de werk­zaam­he­den van het team gees­te­lij­ke ver­zor­gers.

Wat wij je bie­den?
Je krijgt een ar­beids­over­een­komst voor be­paal­de tijd aan­ge­bo­den voor de duur van maxi­maal een jaar met de in­ten­tie om dit, bij ge­ble­ken ge­schikt­heid, om te zet­ten in een con­tract voor on­be­paal­de tijd. Het aan­tal con­trac­tu­ren wordt in over­leg af­ge­stemd. Het sa­la­ris wordt ont­leend aan func­tie­groep 60 van het FWG 3.0-sys­teem. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form CAO VVT.

In­for­ma­tie
Voor meer in­for­ma­tie kun je con­tact op­ne­men met Joost Groot­huij­sen (zorg­ma­na­ger), 0495 - 631633 / 06 - 21597664.

De sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken vin­den plaats op 11 sep­tem­ber 2019.

De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dien­sten­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis.