Hel­pen­de (plus) - kies jouw lo­ca­tie/wijk­teams, uren en doel­groep

  • Locatie: Land van Hor­ne
  • Datum sluiting: 31-12-2020

Kom jij ons en­thou­si­as­te team ver­ster­ken? Wij heb­ben al­tijd werk voor een:

Hel­pen­de (plus) - kies jouw lo­ca­tie/wijk­teams, uren en doel­groep

Sol­li­ci­teer bij ons à la car­te. Vul het keu­ze­me­nu in en mis­schien vind jij wel je droom­baan.

Wie we zoe­ken
Ga jij stra­len als het gaat om 'jouw' cli­ën­ten? Kan jij men­sen sti­mu­le­ren om de grens net een beet­je te ver­leg­gen? Weet jij op het juis­te mo­ment de juis­te din­gen te zeg­gen? Of te doen? Kan jij streng zijn als het moet? Soms een hel­pen­de hand toe­ste­ken? En ken jij het klap­pen van de zweep? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat wij vra­gen
Wij zoe­ken col­le­ga's die het di­plo­ma hel­pen­de ni­veau-2 heb­ben. Even­tu­eel aan­ge­vuld met de cur­sus hel­pen­de plus, de­ze aan­vul­ling is nood­za­ke­lijk als je in de thuis­zorg wilt wer­ken. Heb jij er­va­ring in de zorg dan zijn wij erg be­nieuwd naar jou! Dus: ben jij zelf­stan­dig, be­trok­ken, tact­vol, hulp­vaar­dig en ge­woon heel erg aar­dig? Sol­li­ci­teer dan op de­ze tof­fe func­tie waar­in geen dag het­zelf­de is. Heb jij er­va­ring met ge­drags­pro­ble­ma­tiek? Dat is mooi mee­ge­no­men. Geen er­va­ring op dit ge­bied? Geen pro­bleem! We hel­pen jou. Er­va­ring kun je im­mers op­doen. Daar­naast is het ook han­dig als je het rij­be­wijs en een au­to hebt. Wij vra­gen de be­reid­heid om wis­se­len­de dien­sten te wer­ken (7 da­gen per week).

Wat wij je bie­den
Na­tuur­lijk krijg je voor dat har­de wer­ken een mooie be­lo­ning. Het sa­la­ris wordt ont­leend aan func­tie­groep 25. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO Ver­pleeg-, Ver­zor­gings­hui­zen en Thuis­zorg (VVT). Je krijgt een ar­beids­over­een­komst voor de duur van een jaar. Bij ge­ble­ken ge­schikt­heid wordt dit om­ge­zet naar een dienst­ver­band voor on­be­paal­de tijd.

Je werkt na­tuur­lijk in een team, maar je hebt ook tijd en ruim­te om je per­soon­lijk tin­tje bij de cli­ënt aan te bren­gen. De werk­uren be­pa­len we in over­leg. Ver­tel ons hoe je ide­a­le werk­week er­uit ziet en wij kij­ken of we daar sa­men uit kun­nen ko­men. Be­hoef­te aan scho­ling? Laat het ons we­ten. Wij den­ken graag met je mee. Mis­schien moet je bij­ge­spij­kerd wor­den op een aan­tal han­de­lin­gen. Gaan we re­ge­len.

Welk me­nu spreekt jou aan?
Zin om te sol­li­ci­te­ren? Top! Je kunt via de but­ton Sol­li­ci­te­ren je cv en mo­ti­va­tie­brief uplo­a­den. Bij ons sol­li­ci­teer je op de­ze func­tie à la car­te. Dit be­te­kent dat je kunt kie­zen uit het goed­ge­vul­de me­nu dat wij aan­bie­den. Zo kun je aan­ge­ven in wel­ke re­gio je wil wer­ken, hoe veel uur. We zijn ook op zoe­ken naar nieu­we zorg­me­de­wer­kers die graag als vas­te avond- of nacht­dienst wil­len wer­ken. Wil jij in­tra- of ex­tra­mu­raal aan de slag? En heb jij am­bi­ties op het ge­bied van de psy­cho­ge­ri­a­tri­sche zorg, de so­ma­ti­sche zorg of re­va­li­da­tie­zorg? Mis­schien wil je wel aan de slag bij ons Hun­ting­ton-team? Of spreekt het zelf­stan­di­ge wer­ken bin­nen de thuis­zorg je meer aan? Dit kun je aan­ge­ven op het di­gi­ta­le sol­li­ci­ta­tie­for­mu­lier. Hier­in zijn ver­schil­len­de keu­ze­mo­ge­lijk­he­den ver­werkt. On­ze re­crui­ters ne­men zo snel mo­ge­lijk con­tact met je op om te kij­ken wat we voor jou kun­nen doen.

Bij twij­fel!
Twij­fel je nog? Mis­schien kun­nen on­ze re­crui­ters je twij­fels weg­ne­men? Zij kun­nen je in elk ge­val meer ver­tel­len over wer­ken bij Land van Hor­ne. Je kunt de af­de­ling re­cruit­ment mai­len op: re­cruit­ment at land­van­hor­ne dot nl.

 

Wil je meer we­ten over on­ze lo­ca­ties?
Zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght - Bu­del, Zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth - Hae­len, Zorg­cen­trum Ma­ris­hof - Maar­hee­ze, Zorg­cen­trum St. Jo­seph - Ne­der­weert, Woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve - So­me­ren, Zorg­cen­trum Wit­ven - So­me­ren, Zorg­cen­trum Rust in Roy - Stramp­roy, Zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus - Weert, Woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof - Weert, Woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven - Weert, Zorg­cen­trum Mar­ti­nus (Zorg­plein Land van Hor­ne) - Weert, Woon­zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof - Weert, Zorg­cen­trum Ver­vers­hof - Weert en Woon­zorg­cen­trum- Zuy­der­borgh - Weert.

Thuis­zorg Bu­del, Thuis­zorg Heyt­huy­sen en St. Char­les Thuis­zorg, Leu­dal en Hun­sel en Brug­ger­hof, Thuis­zorg Maar­hee­ze, Thuis­zorg Ne­der­weert, Thuis­zorg Os­pel en Aan Stad-thoês, Thuis­zorg Stramp­roy en Kwar­tier­stae­te, Thuis­zorg So­me­ren en Thuis­zorg Weert.

Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal.

Door het bre­de dien­sten­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij goe­de, vei­li­ge en pas­sen­de zorg bie­den aan on­ze cli­ën­ten. Thuis, of dicht bij huis. De­ze zorg wordt ge­re­a­li­seerd door een team van pro­fes­si­o­ne­le en be­trok­ken me­de­wer­kers, waar­bij werk­ge­luk hoog in het vaan­del staat.

Het verhaal van

Alt tekst
Ma­li­ka
Hel­pen­de Plus

Lees meer...