Hel­pen­de (plus) voor de Flex­pool

  • Locatie: Flex­pool
  • Datum sluiting: 18-12-2022

Wij zijn op zoek naar een en­thou­si­as­te col­le­ga's in de func­tie van

Hel­pen­de (plus) voor de Flex­pool

20 tot 24 uur ge­mid­deld per week

Wil je de ou­de­ren­zorg in z'n ge­heel le­ren ken­nen, de no­di­ge er­va­ring op­doen op ver­schil­len­de af­de­lin­gen en/of wijk­teams en al­tijd on­der dy­na­mi­sche om­stan­dig­he­den wil­len wer­ken met de ga­ran­tie van vas­te uren?

On­ze Flex­pool
De Flex­pool van Land van Hor­ne le­vert een be­lang­rij­ke bij­dra­ge aan de con­ti­nu­ï­teit van zorg bin­nen de zorg­af­de­lin­gen en wijk­teams. Om dat mo­ge­lijk te ma­ken heb je me­de­wer­kers no­dig die be­reid zijn om op ba­sis van tel­kens 6 tot 7 we­ken af­de­lin­gen en/of wijk­teams te on­der­steu­nen. Dat wordt de­ta­che­ren ge­noemd. Door­dat je als me­de­wer­ker van de flex­pool op ver­schil­len­de af­de­lin­gen werkt ver­keer je ei­gen­lijk in een bij­zon­de­re en te­vens unie­ke po­si­tie. Ten op­zich­te van vas­te me­de­wer­kers van een af­de­ling heb je na­me­lijk meer mo­ge­lijk­he­den om al­le as­pec­ten van de ou­de­ren­zorg te le­ren ken­nen. Je krijgt te ma­ken met plaat­sin­gen op af­de­lin­gen met so­ma­tisch zie­ken, psy­cho­ge­ri­a­tri­sche cli­ën­ten, cli­ën­ten met de ziek­te van Hun­ting­ton, de ge­ri­a­tri­sche re­va­li­da­tie en de thuis­zorg. Dat maakt het werk na­tuur­lijk heel in­te­res­sant en uit­da­gend maar het vergt ook een ex­tra in­span­ning van de me­de­wer­ker. Je moet als het wa­re van al­le mark­ten thuis zijn. Daar­om mag je van ons ook de no­di­ge on­der­steu­ning ver­wach­ten om de­ze uit­da­gen­de func­tie goed te kun­nen in­vul­len. Dat doen we on­der an­de­re door ge­rich­te scho­ling aan te bie­den en je vaar­dig en be­kwaam te ma­ken en te hou­den. Daar­naast wordt el­ke de­ta­cheer­pe­ri­o­de met jou per­soon­lijk ge­ë­va­lu­eerd. Dat ge­beurd on­der meer aan de hand van een re­flec­tie­for­mu­lier wat je zelf moet in­vul­len en be­spre­ken met de team­lei­der van de af­de­ling of wijk­team waar je ge­werkt hebt en aan­slui­tend met de co­ör­di­na­tor van de Flex­pool. Leer­doe­len die je daar­bij voor je­zelf hebt ge­for­mu­leerd wor­den ver­werkt in een plan van aan­pak. De Flex­pool leent zich daar­door ook uit­ste­kend om col­le­ga's met een zorg­op­lei­ding maar die een af­stand tot de zorg heb­ben op­ge­lo­pen, de her­in­tre­der, weer ge­schikt te ma­ken voor het wer­ken in de zorg. Daar­voor wor­den be­ge­lei­dingstra­jec­ten uit­ge­zet op af­de­lin­gen die hier rui­me en goe­de er­va­ring mee heb­ben.

Wat je func­tie in­houdt
Je bent me­de ver­ant­woor­de­lijk voor de ver­zor­ging en be­ge­lei­ding van de aan jou toe­ver­trouw­de cli­ën­ten. Te­vens word je be­last met het schep­pen van voor­waar­den voor een op­ti­ma­le zelf­stan­dig­heid en so­ci­a­le be­ge­lei­ding van de cli­ën­ten.

Wat wij vra­gen
Je bent mi­ni­maal in het be­zit van het di­plo­ma hel­pen­de ni­veau-2 of zorg­kun­di­ge. Van jou wordt ver­wacht dat je de ver­ant­woor­de­lijk­heid draagt voor de aan jou toe­ver­trouw­de cli­ën­ten. Be­reid­heid tot het draai­en van al­le dien­sten. Je be­zit ge­de­gen ken­nis van so­ci­a­le en li­cha­me­lij­ke ver­ou­de­rings­ver­schijn­se­len en de daar­aan ver­bon­den zorg­be­hoef­ten. Je be­zit een gro­te ma­te van zelf­stan­dig­heid. Aan­dacht en be­trok­ken­heid voor de zorg­ver­le­ning van cli­ën­ten vind je erg be­lang­rijk. Je bent tact­vol, hulp­vaar­dig en hebt een goed in­voe­lings­ver­mo­gen. Je legt ge­mak­ke­lijk con­tact en hebt een goe­de mon­de­lin­ge uit­druk­kings­vaar­dig­heid.

Wat wij je bie­den
Je krijgt een ar­beids­over­een­komst voor on­be­paal­de tijd aan­ge­bo­den. Aan­vul­len­de scho­ling, door Land van Hor­ne, van en­ke­le vaar­dig­he­den kan tot de mo­ge­lijk­he­den be­ho­ren. De ar­beids­duur be­draagt tus­sen de 20 en 24 uur ge­mid­deld per week en wordt in over­leg vast­ge­steld. Het sa­la­ris wordt ont­leend aan FWG func­tie­groep 25 van het FWG 3.0-sys­teem. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO Ver­pleeg-, Ver­zor­gings­hui­zen en Thuis­zorg.

Wil je meer in­for­ma­tie?
Dan kun je con­tact op­ne­men met de team­co­ör­di­na­to­ren van de Flex­pool: Jo­hn Graat, T 06 57 19 00 45 of Nat­ha­lie Bee­len, T 06 43 84 48 92.

Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal.

Door het bre­de dien­sten­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij goe­de, vei­li­ge en pas­sen­de zorg bie­den aan on­ze cli­ën­ten. Thuis, of dicht bij huis.

De­ze zorg wordt ge­re­a­li­seerd door een team van ruim 2.700 pro­fes­si­o­ne­le en be­trok­ken me­de­wer­kers en 1.300 vrij­wil­li­gers die het wel­be­vin­den van de cli­ën­ten voor­op­stel­len.
On­ze me­de­wer­kers staan stil bij mo­re­le vra­gen die zich kun­nen voor­doen in de zorgre­la­tie, met als doel een ho­ge kwa­li­teit van zorg en werk­ge­luk voor zich­zelf en met el­kaar.

De af­de­ling HRM werkt voor al­le af­de­lin­gen en lo­ca­ties bin­nen de Stich­ting Land van Hor­ne. De af­de­ling be­staat uit ver­schil­len­de on­der­de­len, na­me­lijk: HR-ad­vies, Ar­bo, Op­lei­dings­bu­reau, Per­so­neels­ad­mi­ni­stra­tie, Re­cruit­ment, Flex­pool, Sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie en Duur­za­me in­zet­baar­heid.