Leu­ke bij­baan voor het week­end en/of va­kan­tie­pe­ri­o­des! Ben jij hel­pen­de / ver­zor­gen­de of ver­pleeg­kun­di­ge in op­lei­ding

  • Locatie: Land van Hor­ne
  • Datum sluiting: 19-12-2021

Zoek je een leu­ke bij­baan naast je stu­die?

Leu­ke bij­baan voor het week­end en/of va­kan­tie­pe­ri­o­des! Ben jij hel­pen­de / ver­zor­gen­de of ver­pleeg­kun­di­ge in op­lei­ding

Wil je goed bij­ver­die­nen en volg jij een op­lei­ding in de zorg op MBO of HBO-ni­veau? Dan kun­nen wij je hel­pen aan een leu­ke bij­baan voor het week­end en/of voor de va­kan­tie­pe­ri­o­des.

Dus jij volgt een op­lei­ding in de zorg op mbo- of hbo-ni­veau? Su­per! Dan heb jij so­wie­so de Z-fac­tor – je hebt in­le­vings­ver­mo­gen, bent ini­ti­a­tief­rijk, com­mu­ni­ca­tief vaar­dig én team­ge­richt! Al­le in­gre­di­ën­ten die bij­dra­gen aan een goe­de zorg­me­de­wer­ker. La­ten we nou net op zoek zijn naar kan­jers zo­als jij. Kan­jers die tij­dens hun stu­die met­een het ver­schil wil­len ma­ken op de werk­vloer tij­dens het week­end en/of de va­kan­tie­pe­ri­o­des. Dit kan op een van de ve­le zorglo­ca­ties van Land van Hor­ne in Weert en om­ge­ving. 


Je doet di­rect er­va­ring op die past bij je op­lei­ding: je leert na­me­lijk prak­tijk­ge­richt, wat het leer­pro­ces tij­dens je op­lei­ding ten goe­de komt.  Plus je ver­dient er ook een aar­dig sa­la­ris mee. Win-win toch?

Waar­om bij Land van Hor­ne? 

  • Jij wilt graag wat be­te­ke­nen voor de me­de­mens; je hebt niet voor niets een zorg­op­lei­ding ge­ko­zen!
  • Je doet di­rect werk­er­va­ring op in de zorg­sec­tor en dat staat mooi op je CV.
  • Zor­gen voor on­ze cli­ën­ten geeft je vol­doe­ning, voor een stra­len­de lach doe je (bij­na) al­les.
  • Je werkt graag sa­men met een team van en­thou­si­as­te col­le­ga's die nét als je hart voor de zorg heb­ben.
  • Je ont­vangt een uit­ste­kend sa­la­ris en goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den: zo­als een goed­ko­per spor­tabon­ne­ment, een ein­de­jaars­uit­ke­ring en je kunt ge­bruik ma­ken van di­ver­se on­li­ne trai­nin­gen. 

 

Hoe ziet een dag er­uit?
Je helpt bij de zorg­mo­men­ten van on­ze cli­ën­ten. Tij­dens het eten, ver­zor­gen, wan­de­len en naar bed gaan, bied jij on­der­steu­ning en hulp. Je past dus di­rect de vaar­dig­he­den toe in de prak­tijk, die je tij­dens jouw stu­die leert.  

Wat vra­gen wij van jou?
Je bent 16 jaar of ou­der en je volgt een op­lei­ding in de zorg op MBO of HBO ni­veau (hel­pen­de, ver­zor­gen­de, ver­zor­gen­de IG of ver­pleeg­kun­de). Je hebt al een zorg­sta­ge van 20 we­ken af­ge­rond en je hebt hier­door eni­ge prak­tijk­er­va­ring in ADL (al­ge­me­ne da­ge­lijk­se zorg). Je be­zit goe­de so­ci­a­le vaar­dig­he­den en hebt een dienst­ver­le­nen­de hou­ding. Kort­om je hebt de Z-fac­tor!

Wat krijg je dan van ons
Je krijgt so­wie­so een fij­ne werk- en leer­om­ge­ving, een team van en­thou­si­as­te en zorg­za­me col­le­ga's, dank­baar­heid van de cli­ën­ten, een goed sa­la­ris mét ex­tra's, waar­de­ring voor je in­zet, mo­ge­lijk­he­den om je al­tijd te blij­ven ont­wik­ke­len in zo­wel zorg­cen­tra als de thuis­zorg en na je op­lei­ding een vas­te baan! Klinkt goed toch? 

Toch nog vra­gen?
Wil je net wat meer in­for­ma­tie of heb je een spe­ci­fie­ke vraag? Neem even con­tact op met on­ze re­crui­ters, Car­la, Lin­da of Pau­lien T. 088 987 88 88 / E. wer­ken­bij@land­van­hor­ne.nl  

 

Wil je meer we­ten over on­ze lo­ca­ties?
Zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght - Bu­del, Zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth - Hae­len, Zorg­cen­trum Ma­ris­hof - Maar­hee­ze, Zorg­cen­trum St. Jo­seph - Ne­der­weert, Woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve - So­me­ren, Zorg­cen­trum Rust in Roy - Stramp­roy, Zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus - Weert, Woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof - Weert, Woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven - Weert, Zorg­cen­trum Mar­ti­nus (Zorg­plein Land van Hor­ne) - Weert, Woon­zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof - Weert, Zorg­cen­trum Ver­vers­hof - Weert en Woon­zorg­cen­trum- Zuy­der­borgh - Weert.

Thuis­zorg Bu­del, Thuis­zorg Heyt­huy­sen en St. Char­les Thuis­zorg, Leu­dal en Hun­sel en Brug­ger­hof, Thuis­zorg Maar­hee­ze, Thuis­zorg Ne­der­weert, Thuis­zorg Os­pel en Aan Stad-thoês, Thuis­zorg Stramp­roy en Kwar­tier­stae­te, Thuis­zorg So­me­ren en Thuis­zorg Weert.

Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal.

Door het bre­de dien­sten­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij goe­de, vei­li­ge en pas­sen­de zorg bie­den aan on­ze cli­ën­ten. Thuis, of dicht bij huis. De­ze zorg wordt ge­re­a­li­seerd door een team van ruim 2.700 pro­fes­si­o­ne­le en be­trok­ken me­de­wer­kers en 1.300 vrij­wil­li­gers, waar­bij werk­ge­luk hoog in het vaan­del staat.