Me­de­wer­ker huis­hou­ding thuis­zorg

  • Locatie: Thuis­zorg
  • Datum sluiting: 01-02-2022

Ge­zocht: en­thou­si­as­te col­le­ga's in de func­tie van

Me­de­wer­ker huis­hou­ding thuis­zorg

Aan­tal uren in over­leg

Een part­ti­me baan, qua werk­tij­den goed te com­bi­ne­ren met school­gaan­de kin­de­ren én al­leen wer­ken op voor jou be­schik­ba­re da­gen? Dan is me­de­wer­ker huis­hou­ding thuis­zorg écht iets voor jou.

Jij bent:
Vrien­de­lijk, be­trouw­baar, so­ci­aal en weet van aan­pak­ken. Je on­der­steunt on­ze cli­ën­ten bij de huis­hou­de­lij­ke ta­ken en zorgt voor een scho­ne en leef­ba­re wo­ning zo­dat on­ze cli­ënt zo lang mo­ge­lijk thuis kan blij­ven wo­nen. Die ene plek waar ze zich­zelf kun­nen zijn én blij­ven. En daar ga jij na­tuur­lijk res­pect­vol mee om.

Wij vra­gen:
Jij houdt van een stuk zelf­stan­dig­heid en weet hoe je pri­o­ri­tei­ten stelt. Dus met dat ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel zit het wel snor bij jou. Je bent fit om de huis­hou­de­lij­ke werk­zaam­he­den uit te voe­ren en je uit­druk­kings­vaar­dig­heid (NL taal) is pri­ma nét als je so­ci­a­le vaar­dig­he­den en in­le­vings­ver­mo­gen.

Wij bie­den:
Ook niet on­be­lang­rijk: een mooi sa­la­ris con­form de sa­la­ris­schaal 'Hulp bij Huis­hou­ding'. Bru­to uur­loon min. € 11,47 – max. € 14,34 uur. Daar­naast ont­vang je een ver­goe­ding voor de reis­tijd en reis­kos­ten, 8% va­kan­tie­bij­slag in de maand mei en een ex­tra ein­de­jaars­uit­ke­ring in de maand no­vem­ber.

De ar­beids­duur/werk­da­gen
Je be­paalt zelf jouw be­schik­baar­heid met uren va­ri­ë­rend van 5 tot 22 uur per week en werk­da­gen van maan­dag t/m vrij­dag, in­ci­den­teel kan er in­zet op za­ter­dag ge­vraagd wor­den. We star­ten met een ar­beids­over­een­komst voor be­paal­de tijd met de in­ten­tie om dit om te zet­ten naar een con­tract voor on­be­paal­de tijd. Je kunt aan de slag in een van de vol­gen­de re­gi­o's: Weert, Ne­der­weert, Leu­dal, Cra­nen­don­ck en So­me­ren. Woon je in ons werk­ge­bied, dan is dat mooi mee­ge­no­men.

Sol­li­ci­teer nu!
Via de but­ton 'Sol­li­ci­te­ren' kun je je cv uplo­a­den en een kor­te mo­ti­va­tie toe­voe­gen. Je sol­li­ci­teert op de­ze func­tie à la car­te. Dat be­te­kent dat je op het di­gi­ta­le sol­li­ci­ta­tie­for­mu­lier kunt aan­ge­ven in wel­ke re­gio en het aan­tal uren dat je wilt wer­ken. Wij ne­men zo snel mo­ge­lijk con­tact met je op om te kij­ken wel­ke mo­ge­lijk­he­den er zijn.

Meer in­for­ma­tie?
Twij­fel je nog of heb je aan­vul­len­de vra­gen? Neem ge­rust con­tact op met on­ze team­co­ör­di­na­to­ren. Je mag ons bel­len op te­le­foon­num­mer: 0900 - 333 55 55. Dit is het num­mer van de klan­ten­ser­vi­ce, zij ver­bin­den jou door met een van on­ze team­co­ör­di­na­to­ren huis­hou­ding. Ge­woon doen!

Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal.

Door het bre­de dien­sten­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij goe­de, vei­li­ge en pas­sen­de zorg bie­den aan on­ze cli­ën­ten. Thuis, of dicht bij huis.

De­ze zorg wordt ge­re­a­li­seerd door een team van ruim 2.700 pro­fes­si­o­ne­le en be­trok­ken me­de­wer­kers en 1.300 vrij­wil­li­gers die het wel­be­vin­den van de cli­ën­ten voor­op­stel­len.
On­ze me­de­wer­kers staan stil bij mo­re­le vra­gen die zich kun­nen voor­doen in de zorgre­la­tie, met als doel een ho­ge kwa­li­teit van zorg en werk­ge­luk voor zich­zelf en met el­kaar.

Ie­der­een wil zo lang mo­ge­lijk thuis wo­nen of het liefst thuis her­stel­len na een ziek­te of on­ge­val. Thuis­zorg Stich­ting Land van Hor­ne biedt daar­om hulp bij per­soon­lij­ke ver­zor­ging, ver­ple­ging, be­ge­lei­ding en het huis­hou­den bij men­sen thuis. De thuis­zorg­pro­fes­si­o­nals wer­ken in klei­ne teams en wijk­ge­richt in de ker­nen van de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal.