Me­de­wer­ker On­der­steu­nen­de be­ge­lei­ding

  • Locatie: Wijk­team Al­ge­meen
  • Datum sluiting: 31-12-2020

Wij zijn op zoek naar top­pers in de func­tie van

Me­de­wer­ker On­der­steu­nen­de be­ge­lei­ding

Sol­li­ci­teer bij ons à la car­te. Vul het keu­ze­me­nu in en mis­schien vind jij wel je droom­baan in je ei­gen re­gio!

Wat je func­tie in­houdt
Je on­der­steunt de cli­ën­ten thuis bij de dag­struc­tu­re­ring en sti­mu­leert en be­ge­leidt de cli­ënt in zelf­red­zaam­heid. Op ba­sis van de in­di­ca­tie­stel­ling:

  • on­der­steun je de cli­ënt bij dag­struc­tu­re­ring, ont­span­nings­ac­ti­vi­tei­ten, in­span­nings­ac­ti­vi­tei­ten en ac­ti­vi­tei­ten met be­trek­king tot de ei­gen huis­hou­ding en het func­ti­o­ne­ren in de ei­gen woon­om­ge­ving;
  • be­ge­leid en on­der­steun je de cli­ënt bij li­chaams­hy­gi­ë­ne en ui­ter­lij­ke ver­zor­ging en bied je zo no­dig on­der­steu­ning bij toi­let­gang;
  • be­ge­leid, sti­mu­leer en on­der­steun je bij het eten en drin­ken aan­ge­past aan de si­tu­a­tie van de cli­ënt;
  • sti­mu­leer en on­der­steun je de cli­ënt bij diens mo­bi­li­teit;
  • maak je een zorg­plan in af­stem­ming met de cli­ënt en man­tel­zor­ger (even­tu­eel met on­der­steu­ning van je co­ör­di­na­tor);
  • fun­geer je bij de com­mu­ni­ca­tie van de cli­ënt met der­den zo no­dig als in­ter­me­di­air;
  • je ob­ser­veert en sig­na­leert bij­zon­der­he­den en meld de­ze bij de team­co­ör­di­na­tor.

Wat wij vra­gen
Op ba­sis van je werk- en le­vens­er­va­ring ben jij in staat om de cli­ënt con­form het zorgleef­plan zelf­stan­dig te be­ge­lei­den en te sti­mu­le­ren in zelf­red­zaam­heid of het be­hou­den hier­van. Als per­soon ben je hulp­vaar­dig, op­let­tend, kan je goed luis­te­ren en voel je aan wat ge­past ge­drag is. Oog voor de klei­ne din­gen die het le­ven voor on­ze kwets­ba­re cli­ën­ten aan­ge­na­mer kun­nen ma­ken. Je bent cre­a­tief en zoekt naar kan­sen en mo­ge­lijk­he­den en kan de­ze daad­wer­ke­lijk be­werk­stel­lin­gen, het­zij met on­der­steun­ding van je co­ör­di­na­tor. Je bent in staat om het be­staan­de los te la­ten en di­rect mee te be­we­gen met ver­an­der­lij­ke si­tu­a­ties en de­ze te stu­ren. De wens en be­hoef­te van de cli­ën­ten / man­tel­zor­gers staan voor­op, hier­in dien je mee te be­we­gen. Flexi­bi­li­teit op ba­sis van in­zet zorg­be­hoef­te wordt dan ook ver­wacht.

Een goe­de en cor­rec­te mon­de­lin­ge com­mu­ni­ca­tie is van be­lang in de con­tac­ten met de cli­ënt, col­le­ga's en an­de­re be­trok­ke­nen. Schrif­te­lij­ke uit­druk­kings­vaar­dig­heid is van be­lang bij in­for­ma­tie­over­dracht en voor het in­vul­len van stan­daard­for­mu­lie­ren/ECD.

Je bent in be­zit van het di­plo­ma ver­zor­gen­de ni­veau 3, MMZ of SPW ni­veau 3. Een au­to is nood­za­ke­lijk. Wij zijn op zoek naar col­le­ga's in di­ver­se re­gi­o's maar met na­me in de re­gi­o's Leu­dal en Cra­nen­don­ck.

Wat wij je bie­den
Je krijgt in eer­ste in­stan­tie een ar­beids­over­een­komst voor be­paal­de tijd, voor­sals­nog voor de duur van 1 jaar. In­ter­ne kan­di­da­ten met een con­tract voor on­be­paal­de tijd krij­gen een ar­beids­over­een­komst voor on­be­paal­de tijd. De ar­beids­duur be­draagt 15-21 uur ge­mid­deld per week en wordt in over­leg vast­ge­steld. Je werk­da­gen zijn van maan­dag tot en met zon­dag en lig­gen tus­sen 8.00-21.00 uur. Het sa­la­ris is con­form de CAO VTT en vast­ge­steld in FWG 30. De Stich­ting Land van Hor­ne kent daar­naast een aan­tal aan­trek­ke­lij­ke se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den zo­als een fit­ness­re­ge­ling en col­lec­tie­ve ver­ze­ke­rin­gen.

Welk me­nu spreekt jou aan?
Zin om te sol­li­ci­te­ren? Top! Je kunt via de but­ton Sol­li­ci­te­ren je cv en mo­ti­va­tie­brief uplo­a­den. Bij ons sol­li­ci­teer je op de­ze func­tie à la car­te. Dit be­te­kent dat je kunt kie­zen uit het goed­ge­vul­de me­nu dat wij aan­bie­den. Zo kun je aan­ge­ven in wel­ke re­gio je wil wer­ken en hoe veel uur. Dit kun je aan­ge­ven op het di­gi­ta­le sol­li­ci­ta­tie­for­mu­lier. Hier­in zijn ver­schil­len­de keu­ze­mo­ge­lijk­he­den ver­werkt. Wij ne­men zo snel mo­ge­lijk con­tact met je op om te kij­ken wel­ke mo­ge­lijk­he­den er zijn.

In­for­ma­tie
Twij­fel je nog? Mis­schien kun­nen we je twij­fels weg­ne­men? Bel dan met de team­co­ör­di­na­tor Im­ke Doy­er, T 0900 - 333 55 55 of i.doy­er@land­van­hor­ne.nl

Wil je meer we­ten over on­ze lo­ca­ties?
Thuis­zorg Bu­del, Thuis­zorg Heyt­huy­sen en St. Char­les Thuis­zorg, Leu­dal en Hun­sel en Brug­ger­hof, Thuis­zorg Maar­hee­ze, Thuis­zorg Ne­der­weert, Thuis­zorg Os­pel en Aan Stad-thoês, Thuis­zorg Stramp­roy en Kwar­tier­stae­te, Thuis­zorg So­me­ren en Thuis­zorg Weert.

De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dienst­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis.

Ie­der­een wil zo lang mo­ge­lijk thuis wo­nen of het liefst thuis her­stel­len na een ziek­te of on­ge­val. Thuis­zorg Stich­ting Land van Hor­ne biedt daar­om hulp bij per­soon­lij­ke ver­zor­ging, ver­ple­ging, be­ge­lei­ding en het huis­hou­den bij men­sen thuis. De thuis­zorg­pro­fes­si­o­nals wer­ken in klei­ne teams en wijk­ge­richt in de ker­nen van de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal.

Het verhaal van

Imke en Judith
Im­ke en Ju­dith
Team­co­ör­di­na­to­ren In­di­vi­du­e­le Be­ge­lei­ding ex­tra­mu­raal

Thuis de da­ge­lijk­se din­gen doen of plan­nen lijkt van­zelf­spre­kend, maar dit is niet voor ie­der­een het ge­val. Dit kan te ma­ken heb­ben met me­di­sche of so­ci­a­le oor­za­ken. In­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding kan hier­bij een op­los­sing bie­den. Im­ke Doy­er en Ju­dith Wij­en, team­co­ör­di­na­to­ren Huis­hou­ding/Be­ge­lei­ding In­di­vi­du­eel, ver­tel­len waar­om on­der­steu­nen­de be­ge­lei­ders
van gro­te be­te­ke­nis zijn voor cli­ën­ten.

Lees meer...