Sol­li­ci­te­ren op leu­ke va­ca­tu­res bij Land van Hor­ne

Zoek een passende vacature en doe de eerste stap naar prachtig werk in de zorg!

Op on­ze over­zichts­pa­gi­na staan al on­ze ac­tu­e­le va­ca­tu­res. Zoek je een leu­ke job en zie je er een func­tie bij staan waar­op je zou wil­len sol­li­ci­te­ren? Klik dan op de va­ca­tu­re die je aan­spreekt. Naast al­le in­for­ma­tie over wat je ta­ken zijn en wel­ke op­lei­ding of vaar­dig­he­den we vra­gen, zie je on­der aan de pa­gi­na ook een knop om di­rect te sol­li­ci­te­ren. Klik hier­op en volg de aan­wij­zin­gen op, die in de sol­li­ci­ta­tie­pa­gi­na's zijn ge­noemd.

Geen pas­sen­de va­ca­tu­res?

Zie je op dit mo­ment geen pas­sen­de va­ca­tu­re staan, maar wil je wel wer­ken in de zorg?Je kunt ook open sol­li­ci­te­ren! Aan het eind van de lijst met va­ca­tu­res zie je een va­ca­tu­re met de ti­tel 'o­pen sol­li­ci­ta­tie'. Klik hier­op en vul al­le ge­ge­vens in, na­dat je op de knop 'sol­li­ci­teer di­rec­t' hebt ge­drukt.

Goe­de voor­be­rei­ding is het hal­ve werk

Als je sol­li­ci­teert is het ver­stan­dig om je goed voor te be­rei­den. Lees de va­ca­tu­re­om­schrij­ving goed en be­denk waar­om jij de ge­schik­te per­soon bent voor dit werk. Vol­doe je aan de mees­te (of mis­schien wel al­le) ei­sen? Hoe ge­mo­ti­veerd ben je en hoe laat je dat in jouw sol­li­ci­ta­tie­brief en sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek zien? Heb je vra­gen die je wilt stel­len in een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek? Be­denk wel­ke vra­gen wij gaan stel­len en wat je daar­op gaat ant­woor­den. Zo kom je goed voor­be­reid op het sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek en is de kans groot dat je wordt aan­ge­no­men.