Ver­pleeg­kun­di­ge, kies jouw wijk­team en uren!

  • Locatie: Wijk­team Al­ge­meen
  • Datum sluiting: 31-12-2020

Ben jij de ver­pleeg­kun­di­ge die de uit­da­ging aan­neemt om één van on­ze wijk­teams te ver­ster­ken en sa­men te staan voor kwa­li­teit van zorg voor on­ze cli­ën­ten? Wij zijn op zoek naar een

Ver­pleeg­kun­di­ge, kies jouw wijk­team en uren!

Sol­li­ci­teer bij ons à la car­te voor va­ca­tu­res van Ver­pleeg­kun­di­ge. Vul het keu­ze­me­nu in! 8 uur dien­sten be­hoort tot de mo­ge­lijk­heid.

Wat je func­tie in­houdt
Je bent aan­spreek­punt in het team en be­waakt het zorg­pro­ces met een goed ont­wik­kel­de he­li­kop­ter­view. Je biedt ver­ple­ging, ver­zor­ging en be­ge­lei­ding aan cli­ën­ten thuis. Je sig­na­leert ook bij­zon­der­he­den bij cli­ën­ten op ba­sis van je ver­pleeg­kun­di­ge des­kun­dig­heid en stel je in­dien no­dig de ver­pleeg­kun­di­ge in­ter­ven­tie vast. Je be­waakt de dag­plan­ning, bij­ko­men­de ta­ken zo­als cli­ënt­plan­ning en roos­ter en geeft col­le­ga's ad­vies, in­struc­tie en voor­lich­ting. Naast het coa­chen van me­de­wer­kers, sta­gi­ai­res en leer­lin­gen vind je het fijn om jouw ken­nis te de­len met je ove­ri­ge col­le­ga's. Je neemt graag de ver­ant­woor­ding om ver­be­ter­tra­jec­ten uit te voe­ren.

Wat wij vra­gen

  • Je hebt het ta­lent en de cre­a­ti­vi­teit om de dag­da­ge­lijk­se pro­ble­men in de zorg sa­men met het team op te los­sen.
  • Je bent in het be­zit van een di­plo­ma ver­pleeg­kun­di­ge ni­veau 4. En­ke­le ja­ren er­va­ring in de wijk­zorg is een pre.
  • Je kunt een in­schat­ting ma­ken van com­plexi­teit van zorg­vra­gen ge­re­la­teerd aan de spe­ci­fie­ke doel­groe­pen en je kunt de ver­eis­te des­kun­dig­heid be­oor­de­len.
  • Je treedt con­se­quent en ac­cu­raat op, bent flexi­bel in­zet­baar, han­delt met in­acht­ne­ming van de des­kun­dig­heid van de me­de­wer­kers.
  • Je kunt pro­bleem­op­los­send han­de­len en kunt goed met druk en te­gen­ge­stel­de be­lan­gen om­gaan.
  • Wij vra­gen de be­reid­heid om wis­se­len­de dien­sten te wer­ken (7 da­gen per week).

Wat wij je bie­den
Wij we­ten dat we best veel vra­gen. Maar wij bie­den dan ook een in­te­res­san­te func­tie met veel uit­da­gin­gen voor een pro­fes­si­o­ne­le ver­pleeg­kun­di­ge. Je krijgt een ar­beids­over­een­komst voor on­be­paal­de tijd. Het sa­la­ris wordt ont­leend aan func­tie­groep 45 van het FWG 3.0-sys­teem. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO Ver­pleeg-, Ver­zor­gings­hui­zen en Thuis­zorg. Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Aan­dachts­punt: in­schrij­ven in het Kwa­li­teits­re­gis­ter Ver­pleeg­kun­di­gen & Ver­zor­gen­den is ver­plicht. Wij be­ta­len de jaar­lijk­se kos­ten. Daar­naast zor­gen wij voor een goed scho­lings­aan­bod zo­dat jij jouw in­schrij­ving be­houdt.

! Heb jij een di­plo­ma op ni­veau 5 of 6 kijk dan op on­ze web­si­te voor de va­ca­tu­re van wijk­ver­pleeg­kun­di­ge en in­for­meer naar de mo­ge­lijk­he­den.

Welk me­nu spreekt jou aan?
Zin om te sol­li­ci­te­ren? Top! Je kunt via de but­ton Sol­li­ci­te­ren je cv en mo­ti­va­tie­brief uplo­a­den. Bij ons sol­li­ci­teer je op de­ze func­tie à la car­te. Dit be­te­kent dat je kunt kie­zen uit het goed­ge­vul­de me­nu dat wij aan­bie­den. Zo kun je aan­ge­ven in wel­ke re­gio je wil wer­ken en hoe veel uur (dien­sten van 8 uur is mo­ge­lijk). Dit kun je aan­ge­ven op het di­gi­ta­le sol­li­ci­ta­tie­for­mu­lier. Hier­in zijn ver­schil­len­de keu­ze­mo­ge­lijk­he­den ver­werkt. On­ze re­crui­ters ne­men zo snel mo­ge­lijk con­tact met je op om te kij­ken wel­ke mo­ge­lijk­he­den er zijn.

Bij twij­fel!
Twij­fel je nog? Mis­schien kun­nen on­ze team­lei­ders of re­crui­ters je twij­fels weg­ne­men. Zij kun­nen je in elk ge­val meer ver­tel­len over wer­ken bij Land van Hor­ne.
De af­de­ling re­cruit­ment is be­reik­baar op T. 088 987 88 88 of mai­len op: re­cruit­ment at land­van­hor­ne dot nl.

 

Wil je meer we­ten over on­ze lo­ca­ties?
Thuis­zorg Bu­del, Thuis­zorg Heyt­huy­sen en St. Char­les Thuis­zorg, Leu­dal en Hun­sel en Brug­ger­hof, Thuis­zorg Maar­hee­ze, Thuis­zorg Ne­der­weert, Thuis­zorg Os­pel en Aan Stad-thoês, Thuis­zorg Stramp­roy en Kwar­tier­stae­te, Thuis­zorg So­me­ren en Thuis­zorg Weert.

 

 

 

De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dienst­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis.

Ie­der­een wil zo lang mo­ge­lijk thuis wo­nen of het liefst thuis her­stel­len na een ziek­te of on­ge­val. Thuis­zorg Stich­ting Land van Hor­ne biedt daar­om hulp bij per­soon­lij­ke ver­zor­ging, ver­ple­ging, be­ge­lei­ding en het huis­hou­den bij men­sen thuis. De thuis­zorg­pro­fes­si­o­nals wer­ken in klei­ne teams en wijk­ge­richt in de ker­nen van de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal.