Ver­pleeg­kun­di­ge voor de af­de­ling Hun­ting­ton

  • Locatie: Zorg­plein
  • Datum sluiting: 31-12-2019

Hou jij van een uit­da­ging en werk je graag in een ge­mo­ti­veerd dy­na­misch team? Dan ben jij de col­le­ga die wij zoe­ken

Ver­pleeg­kun­di­ge voor de af­de­ling Hun­ting­ton

Aan­tal uren in over­leg

Wer­ken met je hart staat bij jou cen­traal, want als ver­pleeg­kun­di­ge voel je je be­trok­ken bij on­ze cli­ën­ten. Jij blinkt uit in je vak en ver­leent pro­fes­si­o­ne­le zorg. Sa­men met jouw col­le­ga's wil je de best mo­ge­lij­ke zorg ver­le­nen aan de­ze spe­ci­a­le cli­ën­ten­groep en hen hier­in ook on­der­steu­nen. Je staat ste­vig in je schoe­nen en bent in staat een leu­ke en ont­span­nen sfeer te bren­gen en soms op te tre­den. Je deelt jouw ken­nis en er­va­ring. Je gaat uit­da­gin­gen niet uit de weg en streeft al­tijd naar ver­de­re ver­be­te­ring van de zorg.

Me­dio 2019 gaan we ver­hui­zen naar een spik­splin­ter­nieuw Zorg­plein in het hart van Weert.

Wat je func­tie in­houdt
De Hun­ting­ton cli­ën­ten zijn heel di­vers van leef­tijd maar ook qua ziek­te­beeld; de een heeft meer neur­lo­gi­sche/li­cha­me­lij­ke symp­to­men en de an­der ge­drag/psy­chi­a­tri­sche symp­to­men. Je bouwt een ver­trou­wens­re­la­tie op met cli­ën­ten en houdt de­ze in stand. Je be­ge­leid cli­ën­ten met (psy­cho)-so­ci­a­le pro­ble­men en je ver­leent in­di­vi­du­e­le zorg, in­clu­sief bij aan­grij­pen­de ge­beur­te­nis­sen.

Als ver­pleeg­kun­di­ge le­ver je na­tuur­lijk een bij­dra­ge aan wel­zijn, ver­zor­ging en be­ge­lei­ding van de cli­ën­ten aan de hand van de daar­voor gel­den­de pro­to­col­len en ben je me­de ver­ant­woor­de­lijk voor het op­stel­len van zorg­plan­nen.

De werk­zaam­he­den be­staan uit.: het ob­ser­ve­ren van cli­ën­ten, het ver­rich­ten van ver­pleeg­tech­ni­sche han­de­lin­gen, je ver­strekt me­di­cij­nen en ziet toe op het juis­te ge­bruik er­van, je as­sis­teert be­han­de­laars en je be­ge­leidt, sti­mu­leert en mo­ti­veert cli­ën­ten bij ADL-ac­ti­vi­tei­ten. Je biedt hulp bij het ver­strek­ken van maal­tij­den en dran­ken en as­sis­teert cli­ën­ten bij het eten en drin­ken. Je be­ge­leidt cli­ën­ten van en naar in- en ex­ter­ne af­spra­ken. Je ziet toe op de kwa­li­teit van zorg, ver­richt ad­mi­ni­stra­tie­ve ta­ken waar­on­der rap­por­ta­ge en be­ge­leidt en in­for­meert cli­ën­ten, fa­mi­lie en re­la­ties van cli­ën­ten. Ook be­ge­leid je leer­ling-ver­zor­gen­den.

Wat wij vra­gen
Wil je aan de slag gaan als ver­pleeg­kun­di­ge vak­kan­jer, dan moet jij in het be­zit zijn van een di­plo­ma ver­pleeg­kun­de ni­veau 4 of de ver­pleeg­kun­di­ge op­lei­ding A of B.  Maar we vra­gen meer. Je moet een goed ont­wik­keld ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel heb­ben. Je ver­vult ook een be­lang­rij­ke rol bin­nen het team. Je coacht me­de­wer­kers, sta­gi­ai­res en leer­lin­gen. Zij le­ren van jou en jij van hen. Sa­men vor­men jul­lie een on­mis­baar team bin­nen Land van Hor­ne.

Ver­der kun je een in­schat­ting ma­ken van com­plexi­teit van zorg­vra­gen ge­re­la­teerd aan de spe­ci­fie­ke doel­groe­pen en kunt de ver­eis­te des­kun­dig­heid be­oor­de­len. Je hebt hier­voor een ge­de­gen ken­nis no­dig van de ziek­te­beel­den zo­als o.a. hart­fa­len, COPD, rest­ver­schijn­se­len na een her­sen­in­farct, reu­ma, am­pu­ta­ties, dia­be­tes, en de be­per­kin­gen die als ge­volg hier­van op­tre­den bij cli­ën­ten. Je treedt con­se­quent en ac­cu­raat op, bent flexi­bel in­zet­baar, han­delt met in­acht­ne­ming van de des­kun­dig­heid van de me­de­wer­kers bin­nen de werk­een­heid en kunt pro­bleem­op­los­send han­de­len. Je bent in staat om sa­men met je col­le­ga's voor de cli­ën­ten, on­danks hun be­per­kin­gen, een pret­ti­ge woon­om­ge­ving te cre­ë­ren.

Wat wij je bie­den
Wij bie­den je een leu­ke werk­plek waar­in je ac­tief mee kan den­ken om de zorg aan de Hun­ting­ton cli­ën­ten steeds te ver­be­te­ren. Je werk­plek is in eer­ste in­stan­tie in zorg­cen­trum St. Jo­seph te Ne­der­weert. Van­af me­dio ju­ni 2019 ver­hui­zen we naar de mooie nieuw­bouw lo­ca­tie in Weert. Na­tuur­lij­ke is er veel aan­dacht voor het ont­wik­ke­len van ken­nis over Hun­ting­ton Di­sea­se door mid­del van scho­lin­gen.

Je krijgt een ar­beids­over­een­komst voor on­be­paal­de tijd. Het sa­la­ris wordt ont­leend aan func­tie­groep 45 van het FWG 3.0-sys­teem. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO VVT. Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Daar­naast zor­gen wij voor een goed scho­lings­aan­bod zo­dat jij jouw in­schrij­ving be­houdt.

In­for­ma­tie
En­thou­si­ast ge­wor­den? Sol­li­ci­teer dan di­rect op de­ze va­ca­tu­re! Heb je nog vra­gen? Wij staan je graag te woord. Je kunt bel­len met de team­lei­der, Yvon­ne Ver­meu­len T (0495) 63 16 33. Je kunt de af­de­ling re­cruit­ment mai­len op: re­cruit­ment at land­van­hor­ne dot nl

De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dienst­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis.

Zorg­cen­trum Mar­ti­nus ver­nieuwt: me­dio 2019 wordt de oud­bouw van het zorg­cen­trum ver­van­gen door mo­der­ne nieuw­bouw. De re­cen­te­re bouw­vleu­gels zijn in­ge­bed in het nieu­we zorg­cen­trum Mar­ti­nus en maakt deel uit van het Zorg­plein Land van Hor­ne. Het zorg­plein be­staat ver­der uit het nieu­we Be­han­del­cen­trum, Re­va­li­da­tie­cen­trum en Hun­ting­ton­cen­trum.

Het verhaal van

Alt tekst
Clau­dia en Jo­lan­da
Ver­zor­gen­de IG

Lees meer...

Het verhaal van

Alt tekst
Re­nie van Din­gen
Me­de­wer­ker Wel­zijn

Lees meer...