Ver­pleeg­kun­di­ge - voor het Zorg­plein

  • Locatie: Zorg­plein
  • Datum sluiting: 31-12-2020

Wij zijn voor op zoek naar en­thou­si­as­te col­le­ga's in de func­tie van

Ver­pleeg­kun­di­ge - voor het Zorg­plein

Sol­li­ci­teer bij ons à la car­te voor va­ca­tu­res van Ver­pleeg­kun­di­ge op het Zorg­plein. Vul het keu­ze­me­nu in!

Wie we zoe­ken
Gaan jouw ogen stra­len als je het hebt over jouw werk? Over jouw prach­ti­ge vak als ver­pleeg­kun­di­ge? Heb jij een spe­ci­aal plek­je in je hart voor je cli­ën­ten? Al­tijd een glim­lach, maar als het no­dig is een kri­ti­sche blik? Wij zijn bij Land van Hor­ne op zoek naar dit soort ver­pleeg­kun­di­ge vak­kan­jers. Een be­trok­ken pro­fes­si­o­nal die weet waar het om draait in de zorg. Her­ken jij je in het ge­schets­te beeld? Mooi! Wij heb­ben ver­schil­len­de va­ca­tu­res voor éch­te vak­kan­jers.

Wat wij vra­gen
Wil je aan de slag gaan als ver­pleeg­kun­di­ge vak­kan­jer, dan moet jij in het be­zit zijn van een di­plo­ma ver­pleeg­kun­de ni­veau 4 of de ver­pleeg­kun­di­ge op­lei­ding A of B en ge­re­gi­streerd staan in het BIG re­gis­ter.  Maar we vra­gen meer. Je moet een goed ont­wik­keld ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel heb­ben. Je ver­vult ook een be­lang­rij­ke rol bin­nen het team. Je coacht me­de­wer­kers, sta­gi­ai­res en leer­lin­gen. Zij le­ren van jou en jij van hen. Sa­men vor­men jul­lie een on­mis­baar team bin­nen Land van Hor­ne. Een uit­da­ging ga jij niet uit de weg. Zie jij ver­be­ter­pun­ten? Dan laat je dit we­ten. Sa­men til­len we on­ze zorg naar een ho­ger ni­veau.

Wat wij je bie­den
Wij we­ten dat we best veel vra­gen. Maar wij bie­den dan ook een in­te­res­san­te func­tie met veel uit­da­gin­gen voor een pro­fes­si­o­ne­le ver­pleeg­kun­di­ge. Je krijgt een ar­beids­over­een­komst voor on­be­paal­de tijd. Het sa­la­ris wordt ont­leend aan func­tie­groep 45 van het FWG 3.0-sys­teem. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO Ver­pleeg-, Ver­zor­gings­hui­zen en Thuis­zorg. Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. 

Welk me­nu spreekt jou aan?
Zin om te sol­li­ci­te­ren? Top! Je kunt via de but­ton Sol­li­ci­te­ren je cv en mo­ti­va­tie­brief uplo­a­den. Bij ons sol­li­ci­teer je op de­ze func­tie à la car­te. Dit be­te­kent dat je kunt kie­zen uit het me­nu dat wij aan­bie­den. Zo kun je aan­ge­ven hoe­veel uur je wilt wer­ken en met wel­ke groep cli­ën­ten. Dit kun je aan­ge­ven op het di­gi­ta­le sol­li­ci­ta­tie­for­mu­lier. Hier­in zijn ver­schil­len­de keu­ze­mo­ge­lijk­he­den ver­werkt. On­ze re­crui­ters ne­men zo snel mo­ge­lijk con­tact met je op om te kij­ken wel­ke mo­ge­lijk­he­den pas­send zou­den kun­nen zijn.

Bij twij­fel!
Twij­fel je nog? Mis­schien kun­nen on­ze re­crui­ters je twij­fels weg­ne­men. Zij kun­nen je in elk ge­val meer ver­tel­len over wer­ken bij Land van Hor­ne. Je kunt de af­de­ling re­cruit­ment mai­len op: re­cruit­ment at land­van­hor­ne dot nl.

Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal.

Door het bre­de dien­sten­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij goe­de, vei­li­ge en pas­sen­de zorg bie­den aan on­ze cli­ën­ten. Thuis, of dicht bij huis. De­ze zorg wordt ge­re­a­li­seerd door een team van pro­fes­si­o­ne­le en be­trok­ken me­de­wer­kers, waar­bij werk­ge­luk hoog in het vaan­del staat.

Zorg­cen­trum Mar­ti­nus is ver­nieuwd. de oud­bouw van het zorg­cen­trum is ver­van­gen door mo­der­ne nieuw­bouw. De re­cen­te­re bouw­vleu­gels zijn in­ge­bed in het nieu­we zorg­cen­trum Mar­ti­nus en maakt deel uit van het Zorg­plein Land van Hor­ne. Het zorg­plein be­staat ver­der uit het nieu­we Be­han­del­cen­trum, Re­va­li­da­tie­cen­trum en Hun­ting­ton­cen­trum.