Ver­pleeg­kun­di­gen voor de Ge­ri­a­tri­sche Re­va­li­da­tie

  • Locatie: Zorg­plein
  • Datum sluiting: 31-12-2019

Wij zijn op zoek naar nieu­we col­le­ga's. Je bent wel­kom!

Ver­pleeg­kun­di­gen voor de Ge­ri­a­tri­sche Re­va­li­da­tie

Tus­sen de 18 en 36 uur ge­mid­deld per week (aan­tal uren in over­leg).

Wij zoe­ken col­le­ga's:

  • Waar­van het zorg­hart snel­ler gaat klop­pen als het gaat om wer­ken in de mooie dy­na­mi­sche we­reld die re­va­li­da­tie heet
  • die mul­ti­dis­ci­pli­nair wer­ken in het DNA heb­ben zit­ten
  • die wel hou­den van een uit­da­ging
  • die de doe­len van de cli­ënt res­pec­te­ren
  • die raad we­ten met wis­se­len­de re­va­li­da­tie­vraag­stuk­ken
  • die wil­len wer­ken bij een prach­ti­ge zorg­in­stel­ling

Wat wij vra­gen
Ben jij de pro­fes­si­o­ne­le team­play­er die wij zoe­ken? En ben jij mi­ni­maal in het be­zit van het di­plo­ma ver­pleeg­kun­di­ge ni­veau 4? Wij vin­den het enorm tof als jij bij ons sol­li­ci­teert.

Wat wij je bie­den
Wij we­ten dat we best veel vra­gen. Maar wij bie­den dan ook een in­te­res­san­te func­tie met veel uit­da­gin­gen voor een pro­fes­si­o­ne­le ver­pleeg­kun­di­ge. Je krijgt een ar­beids­over­een­komst voor on­be­paal­de tijd. Het sa­la­ris wordt ont­leend aan func­tie­groep 45 van het FWG 3.0-sys­teem. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO VVT. Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Daar­naast zor­gen wij voor een goed scho­lings­aan­bod.

Meer in­for­ma­tie
Twij­fel je nog? Mis­schien kun­nen we je twij­fels weg­ne­men. Je kunt te­le­fo­nisch con­tact op­ne­men met Cin­dy Stie­nen, team­lei­der re­va­li­da­tie, T 06 42 64 81 40 of An­ne­mie Weerts, ma­na­ger ge­ri­a­tri­sche re­va­li­da­tie, T 06 10 56 41 81.  Je kunt de af­de­ling re­cruit­ment mai­len op: re­cruit­ment at land­van­hor­ne dot nl

Past de func­tie he­le­maal bij jou? Sol­li­ci­teer dan di­rect via de but­ton "sol­li­ci­teer di­rect".

 

De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dienst­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis.

Zorg­cen­trum Mar­ti­nus ver­nieuwt: me­dio 2019 wordt de oud­bouw van het zorg­cen­trum ver­van­gen door mo­der­ne nieuw­bouw. De re­cen­te­re bouw­vleu­gels zijn in­ge­bed in het nieu­we zorg­cen­trum Mar­ti­nus en maakt deel uit van het Zorg­plein Land van Hor­ne. Het zorg­plein be­staat ver­der uit het nieu­we Be­han­del­cen­trum, Re­va­li­da­tie­cen­trum en Hun­ting­ton­cen­trum.