Ver­zor­gen­de C - kies jouw lo­ca­tie, uren en doel­groep!

  • Locatie: Land van Hor­ne
  • Datum sluiting: 31-12-2020

Wij heb­ben al­tijd werk voor men­sen met een zorg­hart. Zo­wel in­tra­mu­raal en in de wijk­zorg. Dus ook voor jou:

Ver­zor­gen­de C - kies jouw lo­ca­tie, uren en doel­groep!

Sol­li­ci­teer nu bij ons voor va­ca­tu­res van ver­zor­gen­de C, al­ge­meen of met af­fi­ni­teit voor psy­cho­ge­ri­a­tri­sche zorg, re­va­li­da­tie, so­ma­tiek, Hun­ting­ton of wijk. Vul het keu­ze­me­nu in!

Wie we zoe­ken
Be­grijp jij wat on­ze cli­ën­ten no­dig heb­ben? Ben jij goed in sa­men­wer­ken? Stel jij pri­o­ri­tei­ten? Durf jij col­le­ga's een zorg­voor­stel te doen? Weet jij bij on­ver­wach­te mo­men­ten de juis­te din­gen te zeg­gen? Dan ben jij die Ver­zor­gen­de C waar wij naar op zoek zijn!

Wat wij vra­gen
Het klinkt niet ori­gi­neel, maar toch: wij zoe­ken en­thou­si­as­te col­le­ga's die in be­zit zijn van het di­plo­ma Ver­zor­gen­de C. Jij bent ie­mand die graag klaar staat voor an­de­ren. Zo help je bij het dou­chen en aan­kle­den, het aan­rei­ken van me­di­ca­tie, steun­kou­sen aan­trek­ken of het drup­pe­len van ogen. Naast ver­zor­gen en be­ge­lei­den van cli­ën­ten met een mid­den com­plexi­teit aan zorg, ver­wach­ten we ook van jou dat je mee­denkt in si­tu­a­ties. Niet al­leen de cli­ënt steunt op jou. Nee, ook de col­le­ga's heb­ben jou no­dig. Jij ziet of de zorg­be­hoef­te van jouw cli­ënt ver­an­derd is. Jouw be­vin­din­gen be­spreek je met col­le­ga's. Zo bun­del je el­kaars krach­ten en dat maakt dat jul­lie team de zorg naar een ho­ger ni­veau til­len. Wij vra­gen de be­reid­heid om wis­se­len­de dien­sten te wer­ken (7 da­gen per week).

Wat wij je bie­den
Naast leu­ke col­le­ga's en waar­de­vol werk, krijg je ook een mooie be­lo­ning. Het sa­la­ris wordt ont­leend aan func­tie­groep 30. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO Ver­pleeg-, Ver­zor­gings­hui­zen en Thuis­zorg (VVT). Je krijgt een ar­beids­over­een­komst voor on­be­paal­de tijd. Je werkt na­tuur­lijk in een team, maar je hebt ook tijd en ruim­te om je­zelf te ont­wik­ke­len. Land van Hor­ne biedt een breed scho­lings­aan­bod. Ver­tel ons hoe je ide­a­le werk­week er­uit ziet en wij kij­ken sa­men wat de mo­ge­lijk­he­den zijn.

Welk me­nu spreekt jou aan?
Ben jij en­thou­si­ast ge­wor­den? Ge­luk­kig! Je kunt via de but­ton 'Sol­li­ci­teer di­rec­t' je cv en mo­ti­va­tie­brief uplo­a­den. Bij ons sol­li­ci­teer je op de­ze func­tie à la car­te. Dit be­te­kent dat je kunt kie­zen uit het uit­ge­brei­de me­nu aan va­ca­tu­res dat wij aan­bie­den. Zo kun je aan­ge­ven in wel­ke re­gio je wilt wer­ken, hoe­veel uur en bij wel­ke groep cli­ën­ten. Wil jij in­tra- of ex­tra­mu­raal aan de slag? En heb jij am­bi­ties op het ge­bied van de psy­cho­ge­ri­a­tri­sche zorg, so­ma­ti­sche zorg of re­va­li­da­tie­zorg? Mis­schien wil je wel aan de slag bij ons Hun­ting­ton-team? Of spreekt het zelf­stan­dig wer­ken bin­nen de thuis­zorg je meer aan? Dit kun je aan­ge­ven op het di­gi­ta­le sol­li­ci­ta­tie­for­mu­lier. Hier­in zijn ver­schil­len­de keu­ze­mo­ge­lijk­he­den ver­meld. On­ze re­crui­ters ne­men daar­na zo snel mo­ge­lijk con­tact met je op om te kij­ken wel­ke mo­ge­lijk­he­den er zijn.

Bij twij­fel!
Twij­fel je nog? Mis­schien kun­nen on­ze re­crui­ters je twij­fels weg­ne­men. Zij kun­nen je in elk ge­val meer ver­tel­len over wer­ken bij Land van Hor­ne. De af­de­ling re­cruit­ment is da­ge­lijks be­reik­baar tus­sen 8.30 uur en 16.30 uur per e-mail: re­cruit­ment at land­van­hor­ne dot nl of via te­le­foon­num­mer: 088 - 987 88 88.

 

Wil je meer we­ten over on­ze lo­ca­ties?
Zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght - Bu­del, Zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth - Hae­len, Zorg­cen­trum Ma­ris­hof - Maar­hee­ze, Zorg­cen­trum St. Jo­seph - Ne­der­weert, Woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve - So­me­ren, Zorg­cen­trum Wit­ven - So­me­ren, Zorg­cen­trum Rust in Roy - Stramp­roy, Zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus - Weert, Woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof - Weert, Woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven - Weert, Zorg­cen­trum Mar­ti­nus (Zorg­plein Land van Hor­ne) - Weert, Woon­zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof - Weert, Zorg­cen­trum Ver­vers­hof - Weert en Woon­zorg­cen­trum- Zuy­der­borgh - Weert.

Thuis­zorg Bu­del, Thuis­zorg Heyt­huy­sen en St. Char­les Thuis­zorg, Leu­dal en Hun­sel en Brug­ger­hof, Thuis­zorg Maar­hee­ze, Thuis­zorg Ne­der­weert, Thuis­zorg Os­pel en Aan Stad-thoês, Thuis­zorg Stramp­roy en Kwar­tier­stae­te, Thuis­zorg So­me­ren en Thuis­zorg Weert.

Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal.

Door het bre­de dien­sten­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij goe­de, vei­li­ge en pas­sen­de zorg bie­den aan on­ze cli­ën­ten. Thuis, of dicht bij huis. De­ze zorg wordt ge­re­a­li­seerd door een team van pro­fes­si­o­ne­le en be­trok­ken me­de­wer­kers, waar­bij werk­ge­luk hoog in het vaan­del staat.