Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge, kies jouw wijk­team en uren!

  • Locatie: Wijk­team Al­ge­meen
  • Datum sluiting: 31-12-2020

Ben jij de pro­fes­si­o­nal die ons wijk­team komt ver­ster­ken? Wij heb­ben al­tijd plek voor een:

Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge, kies jouw wijk­team en uren!

Als wijk­ver­pleeg­kun­di­ge werk je dag­dien­sten op da­gen die zijn af­ge­stemd met je col­le­ga wijk­ver­pleeg­kun­di­gen.

Wie we zoe­ken
Ben jij die top­per in jouw vak? Mooi, want wij zijn op zoek naar een éch­te vak­kan­jer bin­nen de Thuis­zorg. Een col­le­ga die weet waar de zorg om draait. Ie­mand die houdt van een stuk zelf­stan­dig­heid en ver­ant­woor­de­lijk­heid. Maar daar­naast ook pri­ma kan func­ti­o­ne­ren bin­nen een team. Her­ken jij je hier in? Sol­li­ci­teer dan bij ons. Wij heb­ben een aan­tal mooie func­ties voor en­thou­si­as­te wijk­ver­pleeg­kun­di­gen.

Wat wij vra­gen
Een di­plo­ma Ver­pleeg­kun­de, ni­veau 6. Of het ver­ge­lijk­ba­re 'ou­de' HBO V di­plo­ma. Heb je er­va­ring of af­fi­ni­teit in de thuis­zorg en werk­er­va­ring in de ou­de­ren­zorg? Dan is dat een pré. Als wijk­ver­pleeg­kun­di­ge bij Land van Hor­ne kan jij goed om­gaan met com­plexe zorg­vra­gen. Want jij kunt leu­nen op jouw des­kun­dig­heid en cre­a­ti­vi­teit. Jij be­waakt het zorg­pro­ces en ver­vult een be­lang­rij­ke rol bin­nen het So­ci­aal Wijk­team. Sa­men met je col­le­ga's vor­men jul­lie een on­mis­baar team bin­nen Land van Hor­ne. Zie jij ver­be­ter­pun­ten? Dan laat je dit we­ten. Sa­men til­len we on­ze zorg naar een ho­ger ni­veau.

Wat wij je bie­den
Wij vra­gen nog­al wat. Maar wij bie­den dan ook een in­te­res­san­te func­tie met veel uit­da­gin­gen voor een pro­fes­si­o­ne­le ver­pleeg­kun­di­ge. Om te zor­gen dat jij je func­tie zo goed mo­ge­lijk kunt uit­oe­fe­nen, bie­den we pas­sen­de scho­lings­mo­ge­lijk­he­den aan. Je krijgt een ar­beids­over­een­komst voor on­be­paal­de tijd. Het sa­la­ris wordt ont­leend aan func­tie­groep 50. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO Ver­pleeg-, Ver­zor­gings­hui­zen en Thuis­zorg (VVT). Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Aan­dachts­punt: in­schrij­ven in het Kwa­li­teits­re­gis­ter Ver­pleeg­kun­di­gen & Ver­zor­gen­den is ver­plicht. Land van Hor­ne zorgt voor een goed en pas­send scho­lings­aan­bod zo­dat jij jouw in­schrij­ving be­houdt. De jaar­lijk­se kos­ten hier­van wor­den door ons be­taald.

Sol­li­ci­te­ren
Zin om te sol­li­ci­te­ren? Je kunt via de but­ton 'Sol­li­ci­te­ren' je cv en mo­ti­va­tie­brief uplo­a­den. Bij ons sol­li­ci­teer je op de­ze func­tie à la car­te. Dit be­te­kent dat je kunt aan­ge­ven in wel­ke re­gio je wilt wer­ken en voor hoe­veel uur. Dit kun je aan­ge­ven op het di­gi­ta­le sol­li­ci­ta­tie­for­mu­lier. On­ze re­crui­ters ne­men daar­na zo snel mo­ge­lijk con­tact met je op om te kij­ken wel­ke mo­ge­lijk­he­den er zijn.

Bij twij­fel!
Twij­fel je nog? Mis­schien kun­nen on­ze re­crui­ters je twij­fels weg­ne­men. Zij kun­nen je in elk ge­val meer ver­tel­len over wer­ken bij Land van Hor­ne. Je kunt de af­de­ling re­cruit­ment mai­len op: re­cruit­ment at land­van­hor­ne dot nl.

 

Wil je meer we­ten over on­ze lo­ca­ties?
Thuis­zorg Bu­del, Thuis­zorg Heyt­huy­sen en St. Char­les Thuis­zorg, Leu­dal en Hun­sel en Brug­ger­hof, Thuis­zorg Maar­hee­ze, Thuis­zorg Ne­der­weert, Thuis­zorg Os­pel en Aan Stad-thoês, Thuis­zorg Stramp­roy en Kwar­tier­stae­te, Thuis­zorg So­me­ren en Thuis­zorg Weert.

De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dienst­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis.

Ie­der­een wil zo lang mo­ge­lijk thuis wo­nen of het liefst thuis her­stel­len na een ziek­te of on­ge­val. Thuis­zorg Stich­ting Land van Hor­ne biedt daar­om hulp bij per­soon­lij­ke ver­zor­ging, ver­ple­ging, be­ge­lei­ding en het huis­hou­den bij men­sen thuis. De thuis­zorg­pro­fes­si­o­nals wer­ken in klei­ne teams en wijk­ge­richt in de ker­nen van de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal.

Het verhaal van

Gerty
Ger­ty
Ver­pleeg­kun­di­ge

Na 25 jaar zie­ken­huis­er­va­ring als ver­pleeg­kun­di­ge, heb ik twee en half jaar ge­le­den de switch dur­ven ma­ken naar de thuis­zorg. Dit heeft me meer rust en re­gel­maat ge­ge­ven. In de thuis­zorg kan ik er zelf voor zor­gen dat ik mijn tijd bij de cli­ënt thuis zo goed mo­ge­lijk be­nut.

Lees meer...

Het verhaal van

Skip Thijssen, wijkverpleegkundige
Skip
Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

Na de Ha­vo be­gon ik aan een com­mer­ci­ë­le op­lei­ding, maar als snel wist ik dat dit niet bij mij pas­te. Een ken­nis die in de zorg werkte, ad­vi­seer­de mij ook de­ze rich­ting op te gaan. Na een ori­ëntatie deed ik de op­lei­ding Ver­pleeg­kun­di­ge en ver­vol­gens start­te ik als wijk­ver­pleeg­kun­di­ge bij een ou­de­ren­zor­gor­ga­ni­sa­tie. De dub­be­le dien­sten vie­len mij te­gen. Bij een switch naar in­tra­mu­ra­le zorg mis­te ik de co­ör­di­ne­ren­de rol en zelf­stan­dig­heid. Toen kwam de va­ca­tu­re wijk­ver­pleeg­kun­di­ge bij Stich­ting Land van Hor­ne voor­bij, met vas­te da­gen en tij­den. In­mid­dels werk ik er al­weer 2 jaar. 

Lees meer...

Het verhaal van

Chantal Hendriks
Chan­tal
Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

Ik werk in de wijk, dat vind ik heer­lijk. Ik ben bij de cli­ënt te gast en wil zo veel mo­ge­lijk voor ze be­te­ke­nen. Als wijk­ver­pleeg­kun­di­ge ben ik het aan­spreek­punt van de cli­ënt en fa­mi­lie, maar ik heb ook nauw con­tact met de huis­arts, ca­sema­na­ger en an­de­re dis­ci­pli­nes.

Lees meer...

Het verhaal van

Krachtige gespreksvoering
Krach­ti­ge ge­spreks­voe­ring
Fem­ke - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

In de hui­di­ge maat­schap­pij heb ik als wijk­ver­pleeg­kun­di­ge een af­wis­se­len­de baan. De ver­an­de­rin­gen die de ge­zond­heids­zorg door­maakt zijn er con­ti­nu. Ver­an­de­rin­gen rond­om fi­nan­cie­ring, maar ook ver­an­de­rin­gen bin­nen een or­ga­ni­sa­tie als het gaat om uit­voe­ring van een be­leid.

Lees meer...