Ver­zor­gen­de IG voor de Flex­pool

  • Locatie: Land van Hor­ne
  • Datum sluiting: 31-03-2021

Voor de flex­pool van de Stich­ting Land van Hor­ne zijn wij op zoek naar een

Ver­zor­gen­de IG voor de Flex­pool

Wil je de ou­de­ren­zorg in z'n ge­heel le­ren ken­nen, de no­di­ge er­va­ring op­doen op ver­schil­len­de af­de­lin­gen en/of wijk­teams en al­tijd on­der dy­na­mi­sche om­stan­dig­he­den wil­len wer­ken met de ga­ran­tie van vas­te uren?

De flex­pool
De flex­pool Land van Hor­ne le­vert een be­lang­rij­ke bij­dra­ge aan de con­ti­nu­ï­teit van zorg bin­nen de zorg­af­de­lin­gen en wijk­teams. Om dat mo­ge­lijk te ma­ken heb je me­de­wer­kers no­dig die be­reid zijn om op ba­sis van tel­kens 6 tot 7 we­ken af­de­lin­gen en/of wijk­teams te on­der­steu­nen. Dat wordt de­ta­che­ren ge­noemd. Door­dat je als me­de­wer­ker van de flex­pool op ver­schil­len­de af­de­lin­gen werkt ver­keer je ei­gen­lijk in een bij­zon­de­re en te­vens unie­ke po­si­tie. Ten op­zich­te van vas­te me­de­wer­kers van een af­de­ling heb je na­me­lijk meer mo­ge­lijk­he­den om al­le as­pec­ten van de ou­de­ren­zorg te le­ren ken­nen. Je krijgt te ma­ken met plaat­sin­gen op af­de­lin­gen met so­ma­tisch zie­ken, psy­cho­ge­ri­a­tri­sche cli­ën­ten, cli­ën­ten met de ziek­te van Hun­ting­ton, de ge­ri­a­tri­sche re­va­li­da­tie en de thuis­zorg. Dat maakt het werk na­tuur­lijk heel in­te­res­sant en uit­da­gend maar het vergt ook een ex­tra in­span­ning van de me­de­wer­ker. Je moet als het wa­re van al­le mark­ten thuis zijn. Daar­om mag je van ons ook de no­di­ge on­der­steu­ning ver­wach­ten om de­ze uit­da­gen­de func­tie goed te kun­nen in­vul­len. Dat doen we on­der an­de­re door ge­rich­te scho­ling aan te bie­den en je vaar­dig en be­kwaam te ma­ken en te hou­den voor voor­be­hou­den en ri­si­co­vol­le han­de­lin­gen. Land van Hor­ne heeft daar­voor een ei­gen "Leer­plein"die je on­li­ne, ook thuis, kunt raad­ple­gen. Daar­naast wordt el­ke de­ta­cheer­pe­ri­o­de met jou per­soon­lijk ge­ë­va­lu­eerd. Dat ge­beurd on­der meer aan de hand van re­flec­tie­for­mu­lier wat je zelf moet in­vul­len en be­spre­ken met de team­lei­der van de af­de­ling of wijk­team waar je ge­werkt hebt en aan­slui­tend met de co­ör­di­na­tor flex­pool. Leer­doe­len die je daar­bij voor je­zelf hebt ge­for­mu­leerd wor­den dan ver­werkt in een plan van aan­pak. De flex­pool leent zich daar­door ook uit­ste­kend om col­le­ga's met een zorg­op­lei­ding maar die een af­stand tot de zorg heb­ben op­ge­lo­pen, de her­in­tre­der, weer ge­schikt te ma­ken voor het wer­ken in de zorg. Daar­voor wor­den be­ge­lei­dingstra­jec­ten uit­ge­zet op af­de­lin­gen die hier rui­me en goe­de er­va­ring mee heb­ben.

BOL-ver­zor­gen­de IG leer­lin­gen wel­ke be­zig zijn in de laat­ste fa­se van hun op­lei­ding kun­nen ook sol­li­ci­te­ren op de­ze va­ca­tu­re.

Wat je func­tie in­houdt
Je bent me­de ver­ant­woor­de­lijk voor de ver­ple­ging en ver­zor­ging van de aan jouw toe­ver­trouw­de cli­ën­ten. Te­vens word je be­last met het schep­pen van voor­waar­den voor een op­ti­ma­le zelf­stan­dig­heid en de to­ta­le so­ci­a­le be­ge­lei­ding van de cli­ën­ten.

Wat wij vra­gen
Je bent in het be­zit van een di­plo­ma ver­zor­gen­de ni­veau 3 IG of een ver­ge­lijk­baar di­plo­ma. Er wordt ver­wacht dat je ver­ant­woor­de­lijk­heid draagt voor de aan jouw toe­ver­trouw­de cli­ën­ten. Me­tho­disch kun­nen wer­ken en goe­de con­tac­tu­e­le ei­gen­schap­pen zijn van­zelf­spre­kend. Je kunt je snel aan­pas­sen aan wis­se­len­de werk­om­ge­vin­gen en -om­stan­dig­he­den en laat je hier­door niet uit het veld slaan. Je ziet het als een uit­da­ging om een po­si­tie­ve bij­dra­ge te le­ve­ren t.b.v. de ver­schil­len­de teams waar je te werk ge­steld wordt.

Daar­naast wor­den ei­sen ge­steld aan je mo­bi­li­teit. Je moet na­me­lijk in­zet­baar kun­nen zijn voor al­le lo­ca­ties van Land van Hor­ne en de thuis­zorg Land van Hor­ne, waar­bij we zo­veel mo­ge­lijk re­ke­ning hou­den met aan­vaard­ba­re reis­tij­den.

Wat wij je bie­den
Je krijgt voor­als­nog een ar­beids­over­een­komst voor 1 jaar aan­ge­bo­den. Een vast dienst­ver­band be­hoort daar­na tot de mo­ge­lijk­heid. De ar­beids­duur be­draagt tus­sen de 8 en 32 uur ge­mid­deld per week en wordt in over­leg vast­ge­steld. Het sa­la­ris wordt ont­leend aan FWG func­tie­groep 35 van het FWG 3.0-sys­teem. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO VVT.

In­for­ma­tie
Voor meer in­for­ma­tie kun je con­tact op­ne­men met één van de co­ör­di­na­to­ren van de flex­pool, Jo­hn Graat T. 06 57 19 00 45 of Nat­ha­lie Bee­len, T. 06 43 84 48 92. Of mail naar flex­pool­l­vh at land­van­hor­ne dot nl

 

Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal.

Door het bre­de dien­sten­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij goe­de, vei­li­ge en pas­sen­de zorg bie­den aan on­ze cli­ën­ten. Thuis, of dicht bij huis. De­ze zorg wordt ge­re­a­li­seerd door een team van pro­fes­si­o­ne­le en be­trok­ken me­de­wer­kers, waar­bij werk­ge­luk hoog in het vaan­del staat.