Leu­ke bij­baan voor het week­end en/of va­kan­tie­pe­ri­o­des! Ben jij hel­pen­de / ver­zor­gen­de of ver­pleeg­kun­di­ge in op­lei­ding

  • Locatie: Land van Hor­ne
  • Datum sluiting: 31-12-2019

Zoek je een leu­ke bij­baan naast je stu­die?

Leu­ke bij­baan voor het week­end en/of va­kan­tie­pe­ri­o­des! Ben jij hel­pen­de / ver­zor­gen­de of ver­pleeg­kun­di­ge in op­lei­ding

Wil je goed bij­ver­die­nen en volg jij een op­lei­ding in de zorg op MBO of HBO-ni­veau? Dan kun­nen wij je hel­pen aan een leu­ke bij­baan voor het week­end en/of voor de va­kan­tie­pe­ri­o­des.

Graag wil­len wij je wij­zen op de voor­de­len van wer­ken bij Land van Hor­ne:

  • Je doet veel er­va­ring op die past bij je op­lei­ding
  • Het staat mooi op je CV
  • Aar­di­ge cli­ën­ten en tof­fe col­le­ga's
  • Een uit­ste­kend sa­la­ris en
  • goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den denk hier­bij aan een goed­ko­per spor­tabon­ne­ment, je mag ge­bruik ma­ken van on­li­ne trai­nin­gen, een ein­de­jaars­uit­ke­ring etc.

Wat je func­tie in­houdt
Je helpt bij de zorg­mo­men­ten van on­ze cli­ën­ten. Je brengt je vaar­dig­he­den die je tij­dens je stu­die hebt op­ge­daan in de prak­tijk.  

Wat wij vra­gen
Je bent 16 jaar of ou­der en je volgt een op­lei­ding in de zorg op MBO of HBO ni­veau (hel­pen­de, ver­zor­gen­de, ver­zor­gen­de IG of ver­pleeg­kun­de). Je be­zit goe­de so­ci­a­le vaar­dig­he­den en hebt een dienst­ver­le­nen­de hou­ding.

Wat wij je bie­den
Een pret­ti­ge werk­om­ge­ving waar­in je er­va­ring kunt op­doen in de ver­zor­ging en waar je in­zet ze­ker ge­waar­deerd wordt. De Stich­ting Land van Hor­ne biedt goe­de mo­ge­lijk­he­den om je te ont­wik­ke­len in zo­wel de in­tra­mu­ra­le- als de ex­tra­mu­ra­le zorg. En na je op­lei­ding een vas­te baan!

In­for­ma­tie
Voor meer in­for­ma­tie kun je te­le­fo­nisch con­tact op­ne­men met on­ze re­crui­ters, Car­la, Lau­rie, Lin­da of Pau­lien T. 088 987 88 88.

 

Wil je meer we­ten over on­ze lo­ca­ties?
Zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght - Bu­del, Zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth - Hae­len, Zorg­cen­trum Ma­ris­hof - Maar­hee­ze, Zorg­cen­trum St. Jo­seph - Ne­der­weert, Woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve - So­me­ren, Zorg­cen­trum Wit­ven - So­me­ren, Zorg­cen­trum Rust in Roy - Stramp­roy, Zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus - Weert, Woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof - Weert, Woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven - Weert, Zorg­cen­trum Mar­ti­nus (Zorg­plein Land van Hor­ne) - Weert, Woon­zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof - Weert, Zorg­cen­trum Ver­vers­hof - Weert en Woon­zorg­cen­trum- Zuy­der­borgh - Weert.

Thuis­zorg Bu­del, Thuis­zorg Heyt­huy­sen en St. Char­les Thuis­zorg, Leu­dal en Hun­sel en Brug­ger­hof, Thuis­zorg Maar­hee­ze, Thuis­zorg Ne­der­weert, Thuis­zorg Os­pel en Aan Stad-thoês, Thuis­zorg Stramp­roy en Kwar­tier­stae­te, Thuis­zorg So­me­ren en Thuis­zorg Weert.

De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dien­sten­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis.