Func­tie in de zorg - ver­zor­gen­de/ver­pleeg­kun­di­ge in op­lei­ding

  • Locatie: Land van Hor­ne
  • Datum sluiting: 31-12-2019

Zoek je een leu­ke baan naast je stu­die?

Func­tie in de zorg - ver­zor­gen­de/ver­pleeg­kun­di­ge in op­lei­ding

Valt je bank­sal­do een beet­je te­gen? En volg jij een op­lei­ding in de zorg op MBO of HBO-ni­veau? Dan kun­nen wij je mis­schien hel­pen. Want wij heb­ben leu­ke bij- en va­kan­tie­ba­nen. En de be­lo­ning? Die is niet mis.

ij ons ver­dien je meer dan het mi­ni­mum­loon. En dan heb­ben wij nog de on­re­gel­ma­tig­heids­toe­slag. Dat bank­sal­do wordt zo wel lek­ker op­ge­plust. Het sa­la­ris is af­han­ke­lijk van de op­lei­ding in de zorg die je volgt en het leer­jaar waar­in je zit.

Wij snap­pen dat het sa­la­ris­brief­je aan het eind van de maand be­lang­rijk is. Na­tuur­lijk, maar toch wil­len we je graag wij­zen op nog een paar voor­de­len.

  • Je doet veel er­va­ring op
  • Het staat mooi op je CV
  • Aar­di­ge cli­ën­ten en tof­fe col­le­ga's

Wat je func­tie in­houdt
Sa­men met on­ze vas­te col­le­ga's help je bij de ver­zor­ging van on­ze cli­ën­ten. Te­vens word je be­last met schep­pen van voor­waar­den voor een op­ti­ma­le zelf­stan­dig­heid en de to­ta­le so­ci­a­le be­ge­lei­ding van de cli­ën­ten.

Wat wij vra­gen
Je bent 17 jaar of ou­der en je volgt een op­lei­ding in de zorg op MBO of HBO ni­veau en bent mi­ni­maal 4 uur per week of meer be­schik­baar. Je be­zit goe­de so­ci­a­le vaar­dig­he­den en hebt een dienst­ver­le­nen­de hou­ding.

Wat wij je bie­den
Een pret­ti­ge werk­om­ge­ving waar­in je er­va­ring kunt op­doen in de ver­zor­ging en waar je in­zet ze­ker ge­waar­deerd wordt. De Stich­ting Land van Hor­ne biedt goe­de mo­ge­lijk­he­den om je te ont­wik­ke­len in zo­wel de in­tra­mu­ra­le- als de ex­tra­mu­ra­le zorg.

In­for­ma­tie
Voor meer in­for­ma­tie kun je te­le­fo­nisch con­tact op­ne­men met Lin­da, Lau­rie of Pau­lien, re­crui­ters, T. 088 987 88 88.

De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dien­sten­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis.