Ver­pleeg­kun­di­ge voor de af­de­ling Hun­ting­ton

  • Locatie: Zorg­cen­trum Mar­ti­nus on­der­deel van het Zorg­plein
  • Datum sluiting: 31-12-2020

Hou jij van een uit­da­ging en werk je graag in een ge­mo­ti­veerd dy­na­misch team? Dan ben jij de col­le­ga die wij zoe­ken

Ver­pleeg­kun­di­ge voor de af­de­ling Hun­ting­ton

Aan­tal uren in over­leg

Wer­ken met je hart staat bij jou cen­traal, want als ver­pleeg­kun­di­ge voel je je be­trok­ken bij on­ze cli­ën­ten. Jij blinkt uit in je vak en ver­leent pro­fes­si­o­ne­le zorg. Sa­men met jouw col­le­ga's wil je de best mo­ge­lij­ke zorg ver­le­nen aan de­ze spe­ci­a­le cli­ën­ten­groep en hen hier­in ook on­der­steu­nen. Je staat ste­vig in je schoe­nen en bent in staat een leu­ke en ont­span­nen sfeer te bren­gen en soms op te tre­den. Je deelt jouw ken­nis en er­va­ring. Je gaat uit­da­gin­gen niet uit de weg en streeft al­tijd naar ver­de­re ver­be­te­ring van de zorg.

Wat je func­tie in­houdt
De Hun­ting­ton cli­ën­ten zijn heel di­vers van leef­tijd maar ook qua ziek­te­beeld; de een heeft meer neur­lo­gi­sche/li­cha­me­lij­ke symp­to­men en de an­der ge­drag/psy­chi­a­tri­sche symp­to­men. Je bouwt een ver­trou­wens­re­la­tie op met cli­ën­ten en houdt de­ze in stand. Je be­ge­leid cli­ën­ten met (psy­cho)-so­ci­a­le pro­ble­men en je ver­leent in­di­vi­du­e­le zorg, in­clu­sief bij aan­grij­pen­de ge­beur­te­nis­sen.

Als ver­pleeg­kun­di­ge le­ver je na­tuur­lijk een bij­dra­ge aan wel­zijn, ver­zor­ging en be­ge­lei­ding van de cli­ën­ten aan de hand van de daar­voor gel­den­de pro­to­col­len en ben je me­de ver­ant­woor­de­lijk voor het op­stel­len van zorg­plan­nen.

De werk­zaam­he­den be­staan uit.: het ob­ser­ve­ren van cli­ën­ten, het ver­rich­ten van ver­pleeg­tech­ni­sche han­de­lin­gen, je ver­strekt me­di­cij­nen en ziet toe op het juis­te ge­bruik er­van, je as­sis­teert be­han­de­laars en je be­ge­leidt, sti­mu­leert en mo­ti­veert cli­ën­ten bij ADL-ac­ti­vi­tei­ten. Je biedt hulp bij het ver­strek­ken van maal­tij­den en dran­ken en as­sis­teert cli­ën­ten bij het eten en drin­ken. Je be­ge­leidt cli­ën­ten van en naar in- en ex­ter­ne af­spra­ken. Je ziet toe op de kwa­li­teit van zorg, ver­richt ad­mi­ni­stra­tie­ve ta­ken waar­on­der rap­por­ta­ge en be­ge­leidt en in­for­meert cli­ën­ten, fa­mi­lie en re­la­ties van cli­ën­ten. Ook be­ge­leid je leer­ling-ver­zor­gen­den.

Wat wij vra­gen
Wil je aan de slag gaan als ver­pleeg­kun­di­ge vak­kan­jer, dan moet jij in het be­zit zijn van een di­plo­ma ver­pleeg­kun­de ni­veau 4 of de ver­pleeg­kun­di­ge op­lei­ding A of B.  Maar we vra­gen meer. Je moet een goed ont­wik­keld ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel heb­ben. Je ver­vult ook een be­lang­rij­ke rol bin­nen het team. Je coacht me­de­wer­kers, sta­gi­ai­res en leer­lin­gen. Zij le­ren van jou en jij van hen. Sa­men vor­men jul­lie een on­mis­baar team bin­nen Land van Hor­ne.

Ver­der kun je een in­schat­ting ma­ken van com­plexi­teit van zorg­vra­gen ge­re­la­teerd aan de spe­ci­fie­ke doel­groe­pen en kunt de ver­eis­te des­kun­dig­heid be­oor­de­len. Je hebt hier­voor ge­de­gen ken­nis over ge­drags­pro­ble­ma­tiek. Je treedt con­se­quent en ac­cu­raat op, bent flexi­bel in­zet­baar, han­delt met in­acht­ne­ming van de des­kun­dig­heid van de me­de­wer­kers bin­nen de werk­een­heid en kunt pro­bleem­op­los­send han­de­len. Je bent in staat om sa­men met je col­le­ga's voor de cli­ën­ten, on­danks hun be­per­kin­gen, een pret­ti­ge woon­om­ge­ving te cre­ë­ren.

Wat wij je bie­den
Wij bie­den je een leu­ke werk­plek waar­in je ac­tief mee kan den­ken om de zorg aan de Hun­ting­ton cli­ën­ten steeds te ver­be­te­ren. Na­tuur­lijk is er veel aan­dacht voor het ont­wik­ke­len van ken­nis over Hun­ting­ton Di­sea­se door mid­del van scho­lin­gen.

Je krijgt een ar­beids­over­een­komst voor on­be­paal­de tijd. Het sa­la­ris wordt ont­leend aan func­tie­groep 45 van het FWG 3.0-sys­teem. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO VVT. Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. 

In­for­ma­tie
En­thou­si­ast ge­wor­den? Sol­li­ci­teer dan di­rect op de­ze va­ca­tu­re! Heb je nog vra­gen? Wij staan je graag te woord. Je kunt bel­len met de team­lei­der, An­ge­li­que Thoo­nen T 088 987 82 81. Je kunt de af­de­ling re­cruit­ment mai­len op: re­cruit­ment at land­van­hor­ne dot nl

Trai­ler over Hun­ting­ton: htt­ps://www.land­van­hor­ne.nl/ac­tu­eel/nieuws/de-kans-om-het-ech­te-ver­haal-te-ver­tel­len?news_id=303 

Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal.

Door het bre­de dien­sten­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij goe­de, vei­li­ge en pas­sen­de zorg bie­den aan on­ze cli­ën­ten. Thuis, of dicht bij huis. De­ze zorg wordt ge­re­a­li­seerd door een team van pro­fes­si­o­ne­le en be­trok­ken me­de­wer­kers, waar­bij werk­ge­luk hoog in het vaan­del staat.

Zorg­cen­trum Mar­ti­nus is ver­nieuwd. De oud­bouw van het zorg­cen­trum is ver­van­gen door mo­der­ne nieuw­bouw. De re­cen­te­re bouw­vleu­gels zijn in­ge­bed in het nieu­we zorg­cen­trum Mar­ti­nus en maakt deel uit van het Zorg­plein Land van Hor­ne. Het Zorg­plein be­staat ver­der uit het nieu­we Be­han­del­cen­trum, Re­va­li­da­tie­cen­trum en Hun­ting­ton­cen­trum.

Het verhaal van

Yvonne Vermeulen
Yvon­ne Ver­meu­len
team­lei­der Hun­ting­ton

In zorg­cen­trum St. Jo­seph in Ne­der­weert wordt de nieuw­bouw van Mar­ti­nus nauw­let­tend in de ga­ten ge­hou­den door de cli­ën­ten en me­de­wer­kers van de Hun­ting­ton*. De woon­groe­pen Hun­ting­ton, de dag­be­han­de­ling en de po­li­kli­niek ver­hui­zen hal­ver­we­ge 2019 na­me­lijk naar het nieu­we Zorg­plein in Weert. Yvon­ne Ver­meu­len, team­lei­der Hun­ting­ton, ver­telt je meer.

Lees meer...

Het verhaal van

Tanja
Tan­ja
Ver­pleeg­kun­di­ge en ca­sema­na­ger

Ik was 31 jaar toen ik in de zorg ging wer­ken. Nu denk ik: 'Was ik maar veel eer­der in de zorg gaan wer­ken.' On­be­wust heeft de zorg al­tijd in mij ge­ze­ten. Ik ben een pit­tig per­soon, maar ik help ook graag men­sen. In de 16 ja­ren die ik nu bij Land van Hor­ne werk, heb ik al­le kan­sen ge­kre­gen. Ik be­gon als hel­pen­de en ben door­ge­groeid naar zorg­co­ör­di­na­tor en ver­pleeg­kun­di­ge. De op­lei­din­gen Ver­zor­gen­de IG, EVV (Eerst­ver­ant­woor­de­lij­ke) en Ver­pleeg­kun­de heb ik suc­ces­vol af­ge­rond. Daar­naast heb ik ook een di­plo­ma voor ca­sema­na­ger. 

Lees meer...

Het verhaal van

Marloes
Marloes
Ver­pleeg­kun­di­ge

Vroe­ger wil­de ik al­tijd kap­ster wor­den, maar dat raad­den ze me af van­we­ge ge­zond­heids­klach­ten. Ik ben de op­lei­ding Hel­pen­de gaan doen. Om­dat het zo goed ging, heb ik na de­ze op­lei­ding di­rect door­ge­leerd voor Ver­zor­gen­de IG en Ver­pleeg­kundige. Tij­dens mijn eind­sta­ge kwam ik op de Hun­ting­ton­af­de­ling van Land van Hor­ne te­recht en dat be­viel mij zo goed, dat ik daar ge­ble­ven ben 

Lees meer...