Me­de­wer­ker huis­hou­ding thuis­zorg

  • Locatie: Wijk­team Al­ge­meen
  • Datum sluiting: 31-12-2020

Wij heb­ben al­tijd werk voor ech­te vak­men­sen. Dus ook voor jou:

Me­de­wer­ker huis­hou­ding thuis­zorg

Sol­li­ci­teer bij ons à la car­te. Vul het keu­ze­me­nu in en mis­schien vind jij wel je droom­baan.

Wie we zoe­ken
Jij vindt het fijn om iets te be­te­ke­nen voor een an­der. Jij houdt ook wel van een stuk­je zelf­stan­dig­heid en weet hoe je pri­o­ri­tei­ten stelt.  Daar­naast kom je graag bij de men­sen over de vloer. Her­ken jij je­zelf hier in? Dan is wer­ken als me­de­wer­ker huis­hou­ding bin­nen de Thuis­zorg van Land van Hor­ne echt iets voor jou. Wij zijn op zoek naar ras­ech­te vak­men­sen. Wij zijn mis­schien wel op zoek naar jou!

Wat wij vra­gen
Wij zoe­ken col­le­ga's die aan de slag gaan bij on­ze cli­ën­ten in de re­gio en daar de han­den uit de mou­wen ste­ken. Je helpt met de meest voor­ko­men­de huis­hou­de­lij­ke ta­ken. Om­dat je veel bij men­sen over de vloer komt, moet je res­pect­vol om kun­nen gaan met on­ze cli­ën­ten. Je hebt een goed ont­wik­keld ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel. Ook je uit­druk­kings­vaar­dig­heid is pri­ma net als je so­ci­a­le vaar­dig­he­den. Zit dit snor? Dan ben je meer dan wel­kom!

Wat wij je bie­den
Ook niet on­be­lang­rijk: het sa­la­ris. Je ver­dient een mooi sa­la­ris con­form de sa­la­ris­schaal Hulp bij Huis­hou­ding (Bru­to uur­loon min. € 10,76 – max. € 13,45 uur). Ui­ter­aard ont­vang je 8% va­kan­tie­bij­slag in de maand mei en een fij­ne ein­de­jaars­uit­ke­ring van 7,4%.
De ar­beids­duur be­draagt 5 tot 20 uur en we star­ten met een ar­beids­over­een­komst voor de duur van een jaar. Het aan­tal uren en de werk­da­gen wor­den in over­leg af­ge­spro­ken, re­ke­ning hou­dend met jouw pri­vé­si­tu­a­tie.

Welk me­nu spreekt jou aan?
Zin om te sol­li­ci­te­ren? Top! Je kunt via de but­ton Sol­li­ci­te­ren je cv en mo­ti­va­tie­brief uplo­a­den. Bij ons sol­li­ci­teer je op de­ze func­tie à la car­te. Dit be­te­kent dat je kunt kie­zen uit het goed­ge­vul­de me­nu dat wij aan­bie­den. Zo kun je aan­ge­ven in wel­ke re­gio je wil wer­ken. Ook het aan­tal uur dat je wil wer­ken kun je aan­vin­ken. Dit kan in het di­gi­ta­le sol­li­ci­ta­tie­for­mu­lier.  Wij ne­men zo snel mo­ge­lijk con­tact met je op om te kij­ken wel­ke mo­ge­lijk­he­den er zijn.

In­for­ma­tie
Twij­fel je nog? Mis­schien kun­nen on­ze team­co­ör­di­na­to­ren je twij­fels weg­ne­men. Je mag ze bel­len op num­mer: 0900 333 55 55. Dit is het num­mer van de klan­ten­ser­vi­ce. Je kunt vra­gen naar de team­co­ör­di­na­to­ren huis­hou­ding. Ge­woon doen!

 

Wil je meer we­ten over on­ze lo­ca­ties?
Thuis­zorg Bu­del, Thuis­zorg Heyt­huy­sen en St. Char­les Thuis­zorg, Leu­dal en Hun­sel en Brug­ger­hof, Thuis­zorg Maar­hee­ze, Thuis­zorg Ne­der­weert, Thuis­zorg Os­pel en Aan Stad-thoês, Thuis­zorg Stramp­roy en Kwar­tier­stae­te, Thuis­zorg So­me­ren en Thuis­zorg Weert.

 

 

De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dienst­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis.

Ie­der­een wil zo lang mo­ge­lijk thuis wo­nen of het liefst thuis her­stel­len na een ziek­te of on­ge­val. Thuis­zorg Stich­ting Land van Hor­ne biedt daar­om hulp bij per­soon­lij­ke ver­zor­ging, ver­ple­ging, be­ge­lei­ding en het huis­hou­den bij men­sen thuis. De thuis­zorg­pro­fes­si­o­nals wer­ken in klei­ne teams en wijk­ge­richt in de ker­nen van de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal.