Me­de­wer­ker wel­zijn

  • Locatie: Zorg­cen­trum Rust In Roy
  • Datum sluiting: 20-06-2019

Wij zijn op zoek naar een en­thou­si­as­te col­le­ga dui­zend­poot voor de af­de­ling so­ma­tiek

Me­de­wer­ker wel­zijn

24 uur ge­mid­deld per week

Houd jij het wel­zijn en het wel­be­vin­den van de cli­ën­ten voort­du­rend voor ogen? Richt jij je op de be­le­vings­we­reld van de cli­ën­ten? Be­leef en be­weeg jij mee? Dan zoe­ken we jou!

Wat je func­tie in­houdt
Je draagt zorg voor de in­di­vi­du­e­le en groeps­ge­rich­te be­ge­lei­ding van de cli­ën­ten. Je biedt dag­struc­tu­re­ring (op­zet, voor­be­rei­ding en uit­voe­ring van een ge­va­ri­eerd aan­bod van ac­ti­vi­tei­ten) aan cli­ën­ten, in over­een­stem­ming met hun wen­sen en be­hoef­ten. Je be­ge­leidt en ob­ser­veert de cli­ën­ten tij­dens ac­ti­vi­tei­ten. Je stelt be­ge­lei­dings­plan­nen op als on­der­deel van het to­ta­le zorgleef­plan. Je ont­wik­kelt (nieu­we) ac­ti­vi­tei­ten en on­der­steunt col­le­ga's bij de uit­voe­ring. Je on­der­houdt fre­quent con­tac­ten met fa­mi­lie, man­tel­zor­gers en vrij­wil­li­gers. Daar­naast on­der­steun je de ver­zor­gen­den bij lich­te zorg­ta­ken in het ka­der van wel­zijn. Je neemt deel aan zorg- en/of team­over­leg en werk­groe­pen. Je be­ge­leidt en in­stru­eert leer­lin­gen. Je draagt zorg voor het be­ge­lei­den en sti­mu­le­ren van me­de­wer­kers, vrij­wil­li­gers en man­tel­zor­gers en schept voor­waar­den zo­dat zij in staat zijn te ko­men tot een zin­vol­le dag­be­ste­ding voor de cli­ënt. Te­vens ver­richt je ad­mi­ni­stra­tie­ve werk­zaam­he­den waar­on­der het rap­por­te­ren in het elek­tro­nisch cli­ën­ten­dos­sier. Je func­tie is ge­richt op het wel­be­vin­den van de cli­ënt en legt op het ge­bied van wel­zijn de ver­bin­ding tus­sen de cli­ënt, zijn net­werk, de in­for­me­le en for­me­le zorg. Te­vens doe je voor­stel­len op het ge­bied van wel­zijn.

Wat breng je mee?
Je hebt een MBO-op­lei­ding rich­ting SPW of MMZ ni­veau 3 en hebt er­va­ring in het vak­ge­bied. Bo­ven­dien wor­den er zo­wel ei­sen ge­steld aan het wer­ken in team­ver­band, in­voe­lings­ver­mo­gen, tact en hulp­vaar­dig­heid als aan ge­voel voor hy­gi­ë­ne en or­de­lijk­heid. Af­fi­ni­teit met psy­cho­ge­ri­a­tri­sche zorg is een pre; dit komt zeer goed van pas bij de cli­ën­ten die in dit woon­zorg­com­plex ver­blij­ven.

Ons aan­bod
De ar­beids­duur be­draagt 24 uur ge­mid­deld per week. De werk­da­gen zijn van maan­dag tot en met vrij­dag, in­ci­den­teel in het week­end. De werk­tij­den wor­den in over­leg af­ge­stemd maar vin­den over het al­ge­meen over­dag en in de voor­avond plaats; dit is af­han­ke­lijk van de ac­ti­vi­tei­ten. Ui­ter­aard vra­gen we een flexi­be­le in­stel­ling van on­ze nieu­we col­le­ga zo­dat we op je kun­nen re­ke­nen op het mo­ment dat er ac­ti­vi­tei­ten zijn bui­ten de nor­ma­le werk­tij­den (in­ci­den­teel). Je krijgt een ar­beids­over­een­komst voor on­be­paal­de tijd aan­ge­bo­den. Het sa­la­ris wordt ont­leend aan func­tie­groep 35 van het FWG 3.0-sys­teem. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO Ver­pleeg-, Ver­zor­gings­hui­zen en Thuis­zorg.

Meer in­for­ma­tie?
Voor meer in­for­ma­tie kun je te­le­fo­nisch con­tact op­ne­men met de team­lei­der Wil Maas­sen, T. (0495) 56 17 65.

De sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken vin­den plaats op 28 ju­ni in de mid­dag.

 

De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dienst­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis.

Zorg­cen­trum Rust in Roy is al ja­ren een be­grip in Stramp­roy. Het is een zorg­cen­trum waar we al­le vor­men van ou­de­ren­zorg bie­den. Rust in Roy heeft 56 ap­par­te­men­ten en biedt daar­mee ruim­te voor twin­tig ou­de­ren met de­men­tie en 36 cli­ën­ten met li­cha­me­lij­ke klach­ten (so­ma­tiek) die ver­ple­ging of ver­zor­ging no­dig heb­ben.