Kok

  • Locatie: Zorg­plein
  • Datum sluiting: 24-07-2019

Voor "Gas­te­rij de Man­tel" zijn op zoek naar een en­thou­si­as­te col­le­ga in de func­tie van

Kok

36 uur ge­mid­deld per week

Zorg­cen­trum Mar­ti­nus is ver­nieuwd de oud­bouw van het zorg­cen­trum is ver­van­gen door mo­der­ne nieuw­bouw. De re­cen­te­re bouw­vleu­gels zijn in­ge­bed in het nieu­we zorg­cen­trum Mar­ti­nus en maakt deel uit van het Zorg­plein Land van Hor­ne. Als jij voor een gast­vrije hou­ding en een glim­lach zorgt, dan zor­gen wij voor een top­lo­ca­tie en een leuk team om mee te wer­ken. Als kok bij gas­te­rij de Man­tel is el­ke werk­dag een feest­je, want het le­ven is te mooi om saai werk te doen, toch!

Wat de func­tie in­houdt
Je werkt in de func­tie kok voor Stich­ting Land van Hor­ne. In eer­ste in­stan­tie werk je het groot­ste ge­deel­te in "Gas­te­rij de Man­tel ". Hier kun­nen be­wo­ners en me­de­wer­kers  een war­me maal­tijd ge­brui­ken en is er in­loop van be­zoe­kers van bui­ten­af die ko­men voor een drank­je of een kop kof­fie met ge­bak, een ge­recht van de klei­ne kaart of voor een vol­le­di­ge maal­tijd. Ook zijn er we­ke­lijks ver­ga­de­rin­gen en pre­sen­ta­ties en zijn er pe­ri­o­diek the­ma-avon­den en feest­jes. Je ont­vangt di­rect lei­ding van de team­lei­der ca­te­ring en in­di­rect van de Ac­count­ma­na­ger Fa­ci­li­tair.

Op lo­ca­tie werk je in een team van on­ge­veer 10 me­de­wer­kers waar je te­vens een co­ör­di­ne­ren­de rol mag ver­vul­len m.b.t. al­les dat met eten en drin­ken en gast­vrij­heid op lo­ca­tie te ma­ken heeft. Denk hier­bij aan, roos­te­ring, het ma­ken en plaat­sen van be­stel­lin­gen en het sa­men­stel­len van het as­sor­ti­ment. Dit laat­ste in af­stem­ming met het team, je le­ve­ran­cier(s) en je team­lei­der. Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor het goed na­le­ven van de HAC­CP en hy­gi­ë­ne re­gels door je­zelf als dat van de an­de­re team­le­den. Daar­naast heb je een ad­vi­se­ren­de rol m.b.t. eten en drin­ken voor je col­le­ga's en be­zoe­kers/gas­ten. Je hebt een  mee­wer­kend rol en bent ver­ant­woor­de­lijk voor een hoog kwa­li­ta­tie­ve Gas­te­rij in de breed­ste zin van het woord. Om de­ze func­tie goed te kun­nen ver­vul­len, ben je gast­vrij, klant­vrien­de­lijk, re­pre­sen­ta­tief, on­der­ne­mend en heb je de hy­gi­ë­ne hoog in het vaan­del staan.

Naast on­der­deel zijn van dit lo­ca­tie­team eten en drin­ken ben je ook on­der­deel van het Land van Hor­ne bre­de team m.b.t. eten en drin­ken en kan het zijn dat je ook in­ge­pland wordt bin­nen een an­de­re lo­ca­tie bin­nen de Stich­ting.

Wij zoe­ken:
Een kok MBO-ni­veau (in­stel­ling/ho­re­ca) met rui­me ho­re­ca­e­r­va­ring. Ie­mand die ini­ti­a­tie­ven neemt en een col­le­gi­a­le werk­hou­ding heeft, flexi­bel is en niet bang is om een uur­tje lan­ger te blij­ven in­dien no­dig. Het heb­ben van het hy­gi­ë­ne cer­ti­fi­caat is een pre.

Wat bie­den wij:
Wij bie­den een con­tract voor on­be­paal­de tijd van ge­mid­deld 36 uur per week. De werk­tij­den lig­gen van maan­dag tot en met zon­dag tus­sen 9.30 en 20.30 uur, uit­zon­de­rin­gen daar ge­la­ten. De func­tie is in­ge­schaald in func­tie­groep 30 con­form de CAO-VVT ex­clu­sief 8% va­kan­tie­toe­slag en 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring. Daar­naast biedt Stich­ting Land van Hor­ne ook nog een pak­ket aan ex­tra ar­beids­voor­waar­den zo­als een fiets­plan, pc en te­le­fo­nie via FiscFree en col­lec­tie­ve kor­tin­gen op ver­ze­ke­rin­gen en fit­ness.

En­thou­si­ast ge­wor­den? Sol­li­ci­teer dan di­rect!

Wil je meer in­for­ma­tie over de­ze func­tie?
Dan kun je con­tact op ne­men met de team­lei­der ca­te­ring, Jan Gee­len, T. 06 12 62 27 96.

De sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken vin­den plaats op 1 au­gus­tus 2019.

De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dienst­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis.

Zorg­cen­trum Mar­ti­nus ver­nieuwt: me­dio 2019 wordt de oud­bouw van het zorg­cen­trum ver­van­gen door mo­der­ne nieuw­bouw. De re­cen­te­re bouw­vleu­gels zijn in­ge­bed in het nieu­we zorg­cen­trum Mar­ti­nus en maakt deel uit van het Zorg­plein Land van Hor­ne. Het zorg­plein be­staat ver­der uit het nieu­we Be­han­del­cen­trum, Re­va­li­da­tie­cen­trum en Hun­ting­ton­cen­trum.