Zorg­co­ör­di­na­tor Mar­ti­nus so­ma­tiek

  • Locatie: Zorg­plein
  • Datum sluiting: 22-10-2019

Wij zijn op zoek naar een en­thou­si­as­te col­le­ga in de func­tie van

Zorg­co­ör­di­na­tor Mar­ti­nus so­ma­tiek

28 tot 36 uur ge­mid­deld per week

Wat je func­tie in­houdt
• Je stelt zorg­plan­nen op in over­leg met de cli­ën­ten en/of diens wet­te­lij­ke ver­te­gen­woor­di­gers en voert de­ze uit.
• Je ver­zorgt en be­ge­leidt cli­ën­ten vol­gens het in­te­gra­le in­di­vi­du­e­le zorg- en be­han­del­plan met in­acht­ne­ming van de daar­voor gel­den­de pro­to­col­len.
• Je stelt rap­por­ten op en par­ti­ci­peert in de rap­por­ta­ge en eva­lu­a­tie van de zorg- en be­han­del­plan.
• Je bouwt een ver­trou­wens­re­la­tie op met cli­ën­ten/be­zoe­kers en houdt de­ze in stand, je be­ge­leidt cli­ën­ten met (psy­cho) so­ci­a­le pro­ble­men en je ver­leent in­di­vi­du­e­le zorg, in­clu­sief bij aan­grij­pen­de ge­beur­te­nis­sen.
• Je biedt hulp bij o.a. het ver­strek­ken van maal­tij­den en dran­ken, as­sis­teert cli­ën­ten/be­zoe­kers bij het eten en drin­ken, je be­ge­leidt cli­ën­ten/be­zoe­kers van en naar in- en ex­ter­ne af­spra­ken.
• Je be­ge­leidt leer­ling-ver­zor­gen­den.

Een uit­da­gen­de func­tie met veel ver­ant­woor­de­lijk­heid en af­wis­se­ling!

Wat wij vra­gen
Je hebt een be­roeps­op­lei­ding ge­volgd op MBO-ni­veau (zie­ken­ver­zor­gen­de, ver­zor­gen­de IG, MD­GO-VP, ver­pleeg­kun­de ni­veau 4 of  A-ver­pleeg­kun­di­ge). Je be­zit ge­de­gen ken­nis van so­ci­a­le en li­cha­me­lij­ke ver­ou­de­rings­ver­schijn­se­len en de daar­aan ver­bon­den zorg­be­hoef­ten. Me­tho­disch kun­nen wer­ken en goe­de con­tac­tu­e­le ei­gen­schap­pen zijn van­zelf­spre­kend.

Wat wij je bie­den
Je krijgt een ar­beids­over­een­komst voor on­be­paal­de tijd. De ar­beids­duur be­draagt 28 tot 36 uur ge­mid­deld per week en wordt in over­leg vast­ge­steld. Het sa­la­ris wordt ont­leend aan FWG func­tie­groep 40 van het FWG 3.0-sys­teem. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO VVT.

In­for­ma­tie
Heb je zin om in de­ze func­tie aan de slag te gaan? Sol­li­ci­teer dan van­daag nog!
Voor meer in­for­ma­tie over de­ze func­tie kun je con­tact op­ne­men met de team­lei­der Pet­ra Smeets te­le­foon 088 987 85 03. 

De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dienst­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis.

Zorg­cen­trum Mar­ti­nus is ver­nieuwd. de oud­bouw van het zorg­cen­trum is ver­van­gen door mo­der­ne nieuw­bouw. De re­cen­te­re bouw­vleu­gels zijn in­ge­bed in het nieu­we zorg­cen­trum Mar­ti­nus en maakt deel uit van het Zorg­plein Land van Hor­ne. Het zorg­plein be­staat ver­der uit het nieu­we Be­han­del­cen­trum, Re­va­li­da­tie­cen­trum en Hun­ting­ton­cen­trum.