Ver­zor­gen­de IG, vas­te nacht­dien­sten

  • Locatie: Wijk­team woon­groep Os Thoes
  • Datum sluiting: 01-12-2019

Wij zijn voor het team van Os Thoes op zoek naar een

Ver­zor­gen­de IG, vas­te nacht­dien­sten

16 tot 24 uur per week

"Os Thoes" is een klein­scha­li­ge woon­vorm voor ou­de­ren met de­men­tie in Cra­nen­don­ck.

In Os Thoes wo­nen 8 men­sen die van­we­ge voort­schrij­den­de de­men­tie on­der­steund moe­ten wor­den in zelf­zorg en da­ge­lijk­se le­vens­be­hoef­ten en daar­bij con­ti­nu be­ge­lei­ding no­dig heb­ben.
De be­ge­lei­ding is ge­richt op het zo­veel mo­ge­lijk voort­zet­ten van de vroe­ge­re leef­wij­ze van de be­wo­ner. De 24-uurs be­ge­lei­ding is waar no­dig on­der­steu­nend aan de be­hoef­te van de in­di­vi­du­e­le be­wo­ner. De aan­we­zi­ge  me­de­wer­kers doen zo­wel ver­zor­gen­de als huis­hou­de­lij­ke ta­ken. Zij on­der­hou­den ook con­tac­ten met de fa­mi­lie van de be­wo­ners.
De be­wo­ners wor­den zo­veel mo­ge­lijk be­trok­ken bij de da­ge­lijk­se gang van za­ken in huis. Ko­ken, schoon­ma­ken, bood­schap­pen doen zor­gen voor een vas­te struc­tuur bin­nen de groep.

De acht be­wo­ners wo­nen al­len zelf­stan­dig, heb­ben hun ei­gen woon­ruim­te en de­len een ge­meen­schap­pe­lij­ke huis­ka­mer. Zij ont­van­gen zorg van een vas­te groep me­de­wer­kers, sa­men met man­tel­zor­gers en vrij­wil­li­gers.

Os Thoes is een ini­ti­a­tief van de Stich­ting Woon­zorg Cra­nen­don­ck. De­ze stich­ting huurt de woon­voor­zie­ning van Wo­Com en ver­huurt de ka­mers aan de be­wo­ners. Land van Hor­ne le­vert de zorg/be­ge­lei­ding (op ba­sis van een VPT). De­ze zorg valt on­der de Thuis­zorg van Land van Hor­ne maar bin­nen Os Thoes is er een vast team dat de­ze zorg le­vert. Adres: Graaf­schap Hor­nel­aan 27, Bu­del (te­gen­over zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght).  

Wat je func­tie in­houdt
Als ver­zor­gen­de in de nacht le­ver je een bij­dra­ge aan wel­zijn, ver­zor­ging en be­ge­lei­ding van de cli­ën­ten van de woon­groep Os Thoes bin­nen de ka­ders van het Vol­le­dig Pak­ket Thuis (VPT). Aan de hand van de daar­voor gel­den­de pro­to­col­len en ben je me­de ver­ant­woor­de­lijk voor het op­stel­len van de zorg­plan­nen. 

Wat wij vra­gen
Je bent in het be­zit van een di­plo­ma ver­zor­gen­de( IG) of een ver­ge­lijk­baar di­plo­ma. Je bent be­reid tot in­schrij­ving in het kwa­li­teits­re­gis­ter V&VN. Er wordt ver­wacht dat je de ver­ant­woor­de­lijk­heid draagt voor de aan jouw toe­ver­trouw­de cli­ën­ten. Me­tho­disch kun­nen wer­ken, flexi­be­le in­zet­baar­heid en goe­de con­tac­tu­e­le ei­gen­schap­pen zijn van­zelf­spre­kend.

Wat wij je bie­den
Je krijgt een ar­beids­over­een­komst voor on­be­paal­de tijd aan­ge­bo­den. Het to­taal aan­tal uren per week wordt in over­leg vast­ge­steld. 

Land van Hor­ne be­taalt vol­le­dig de jaar­lijk­se in­schrij­vings­kos­ten voor het kwa­li­teits­re­gis­ter V&VN en on­der­steunt, fa­ci­li­teert, on­der meer door een goed scho­lings­aan­bod, het be­ha­len van vol­doen­de pun­ten voor be­houd van de in­schrij­ving in het kwa­li­teits­re­gis­ter.

De Stich­ting Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Het sa­la­ris wordt ont­leend aan func­tie­groep 35. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO VVT.

Meer in­for­ma­tie?
Heb je vra­gen of wil je meer we­ten over de­ze va­ca­tu­re? Stuur dan een e-mail naar Im­ke Doy­er en/of Ju­dith Wij­en, thuis­zor­gib at land­van­hor­ne dot nl en zij ne­men zo snel mo­ge­lijk te­le­fo­nisch con­tact met je op.

De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dienst­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis.

De klein­scha­li­ge woon­groep Os Thoes ligt te­gen­over zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght, on­ze lo­ca­tie in Bu­del. Os Thoes is ont­staan van­uit een par­ti­cu­lier ini­ti­a­tief. De 8 cli­ën­ten ont­van­gen zorg op ba­sis van het Vol­le­dig Pak­ket Thuis. De be­wo­ners de­len een ge­meen­schap­pe­lij­ke huis­ka­mer en heb­ben ie­der een ei­gen slaap­ka­mer. De zorg wordt uit­ge­voerd door een vast team zorg­ver­le­ners, man­tel­zor­gers en vrij­wil­li­gers.