BBL ver­zor­gen­de D in de wijk­zorg

 • Locatie: Wijk­team Al­ge­meen
 • Datum sluiting: 31-08-2020

Wij zijn op zoek naar en­thou­si­as­te kan­di­da­ten voor de op­lei­ding

BBL ver­zor­gen­de D in de wijk­zorg

Wil je wer­ken in de wijk­zorg maar be­schik je niet over een zorg­di­plo­ma? Dan is dit je kans om in 1,5 jaar een Bran­che­k­wa­li­fi­ca­tie Ver­zor­gen­de D te be­ha­len.

De op­lei­ding Ver­zor­gen­de D
Met jouw zorg­hart, je door­zet­tings­ver­mo­gen en leer­gie­rig­heid ga je het he­le­maal ma­ken in de wijk­zorg. Je gaat 1 dag per week naar school en werk je de ove­ri­ge con­trac­tu­ren in de prak­tijk bij de cli­ën­ten thuis. De vol­le­di­ge op­lei­ding duurt 1,5 jaar. Tij­dens de op­lei­ding ga je in twee ver­schil­len­de wijk­teams aan de slag om er­va­ring op te doen.

Waar­om zou de op­lei­ding bij je pas­sen?

 • Je krijgt ener­gie om an­de­ren te hel­pen / on­der­steu­nen;
 • Je wilt je ver­der ont­wik­ke­len;
 • Je kunt op­los­sings­ge­richt den­ken;
 • Je kunt zelf­stan­dig wer­ken;
 • Je kunt goed luis­te­ren;
 • Je hebt oog voor de­tail;
 • Je hebt af­fi­ni­teit met di­ver­se in­di­vi­du­en (je komt veel ver­schil­len­de men­sen en thuis­si­tu­a­ties te­gen);
 • Je hebt res­pect voor de wen­sen van an­de­ren.

Toe­la­tings­ei­sen
Met de vol­gen­de di­plo­ma's kom je in aan­mer­king voor de op­lei­ding Ver­zor­gen­de D:

 • VM­BO (ka­der­be­roeps­ge­rich­te leer­weg, the­o­re­ti­sche leer­weg of ge­meng­de leer­weg);
 • MA­VO;
 • over­gangs­be­wijs van 3 naar 4 HA­VO/VWO;
 • Hel­pen­de of Ver­zor­gen­de C di­plo­ma.

Ben je in het be­zit van een Hel­pen­de of Ver­zor­gen­de C di­plo­ma dan is er een mo­ge­lijk­heid om een aan­tal vrij­stel­lin­gen te krij­gen. De eind­da­tum van de­ze les­groep blijft ech­ter het­zelf­de.

Le­ren met een sa­la­ris en mooie ar­beids­voor­waar­den
De op­lei­ding zal van start gaan zo­dra er vol­doen­de aan­mel­din­gen bin­nen zijn. Je krijgt een leer-/ar­beids­over­een­komst voor de duur van de op­lei­ding. Je kunt kie­zen voor een over­een­komst van 24, 28 of 32 uur ge­mid­deld per week. Je ont­vangt een sa­la­ris con­form de CAO VVT, wel­ke door Land van Hor­ne wordt op­ge­hoogd tot het wet­te­lijk mi­ni­mum­loon. De hoog­te van dit mi­ni­mum­loon is af­han­ke­lijk van leef­tijd, ar­beids­duur en aan­tal ar­beids­uren.

Het sa­la­ris bij 21 jaar en ou­der :
• 1e jaars leer­ling: € 1.635,60
• 2e jaars leer­ling: € 1.635,60

Bo­ven­ge­noem­de be­dra­gen (peil­da­tum 01-07-2019) zijn bru­to per maand en ge­ba­seerd op een dienst­ver­band van 36 uur per week. Je ont­vangt daar­naast een on­re­gel­ma­tig­heids- toe­slag. Ben je jon­ger dan 21 jaar, dan ont­vang je een per­cen­ta­ge van het wet­te­lijk mi­ni­mum jeugd­loon, af­han­ke­lijk van je leef­tijd.

De sa­la­ris­sen van me­de­wer­kers die al in dienst zijn en de op­lei­ding wil­len vol­gen, wor­den in­di­vi­du­eel be­ke­ken.

De Bran­che­k­wa­li­fi­ca­tie op zak? Dan wil­len wij jou be­lo­nen met een vast dienst­ver­band!

De Bran­che­k­wa­li­fi­ca­tie is een kwa­li­fi­ca­tie waar­mee je en­kel in de thuis­zorg aan de slag kunt. Je kunt hier­mee dus niet in­tra­mu­raal in­ge­zet wor­den.

Se­lec­tie­pro­ce­du­re voor nieu­we col­le­ga's
Je hebt in­te­res­se? Su­per! De eer­ste stap is sol­li­ci­te­ren via on­ze web­si­te: druk op de but­ton "sol­li­ci­teer di­rect".

De on­der­de­len van de se­lec­tie­pro­ce­du­re zijn:

 • Als je vol­doet aan de ge­stel­de ei­sen, no­di­gen wij jou uit voor een in­for­ma­tie­bij­een­komst. Tij­dens de­ze avond vin­den er speed­da­tes plaats met on­ze team­lei­ders. De­ze in­for­ma­tie­bij­een­komst wordt op een la­ter tijd­stip ge­pland. 
 • Wan­neer je na de in­for­ma­tie­bij­een­komst ver­der gaat in de se­lec­tie­pro­ce­du­re vra­gen we je een on­li­ne vra­gen­lijst in te vul­len, die wij ge­brui­ken als lei­draad tij­dens het sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek.
 • Als laat­ste volgt een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek. Ze­ker voor het sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek geldt: een goe­de voor­be­rei­ding is het hal­ve werk!

Se­lec­tie­pro­ce­du­re voor me­de­wer­kers van Land van Hor­ne
Werk je al bij Land van Hor­ne en heb je in­te­res­se? Je door­loopt het­zelf­de se­lec­tie­pro­ces als hier­bo­ven be­schre­ven, daar­naast vraag je je team­lei­der een (po­si­tie­ve) re­fe­ren­tie te mai­len naar: Mar­cel­la Gras­mey­er, team­lei­der op­lei­din­gen.

In­for­ma­tie
Heb je vra­gen of wil je meer in­for­ma­tie? Bel het op­lei­dings­bu­reau via te­le­foon­num­mer: 088 987  84 63.

De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dienst­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis.

Ie­der­een wil zo lang mo­ge­lijk thuis wo­nen of het liefst thuis her­stel­len na een ziek­te of on­ge­val. Thuis­zorg Stich­ting Land van Hor­ne biedt daar­om hulp bij per­soon­lij­ke ver­zor­ging, ver­ple­ging, be­ge­lei­ding en het huis­hou­den bij men­sen thuis. De thuis­zorg­pro­fes­si­o­nals wer­ken in klei­ne teams en wijk­ge­richt in de ker­nen van de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal.