BBL Ver­zor­gen­de IG

  • Locatie: Land van Hor­ne
  • Datum sluiting: 01-08-2020

Wij zijn op zoek naar en­thou­si­as­te kan­di­da­ten voor de op­lei­ding

BBL Ver­zor­gen­de IG

Een baan, een be­taal­de op­lei­ding en sa­la­ris, want je leert toch het meest door het ge­woon te doen!

De op­lei­ding Ver­zor­gen­de IG
Met jouw zorg­hart, je door­zet­tings­ver­mo­gen en leer­gie­rig­heid ga je het he­le­maal ma­ken in de zorg en be­gin je en­thou­si­ast met een voor­be­rei­den­de pe­ri­o­de van 2 maan­den, waar­in je al je leer­ling sa­la­ris ont­vangt! Ge­du­ren­de de­ze pe­ri­o­de word je the­o­re­tisch voor­be­reid op de prak­tijk. Daar­na ga je écht de zorg in: on­der be­ge­lei­ding werk je in ver­schil­len­de (woon) zorg­cen­tra of bij men­sen thuis (thuis­zorg). Je gaat dan nog 1 dag per week naar school en werkt je ove­ri­ge con­trac­tu­ren in de prak­tijk. De vol­le­di­ge op­lei­ding duurt 3 jaar. Af­han­ke­lijk van jouw ach­ter­grond qua op­lei­ding en/of werk­er­va­ring be­staat er de mo­ge­lijk­heid om de op­lei­ding ver­kort te vol­gen of ver­sneld te door­lo­pen.

Toe­la­tings­ei­sen
Met de vol­gen­de di­plo­ma's kom je in aan­mer­king voor de op­lei­ding Ver­zor­gen­de IG:

• LBO/VBO met mi­ni­maal 2 vak­ken op C-ni­veau (waar­on­der Ne­der­lands) en 3 vak­ken op B-ni­veau;
• VM­BO (ka­der­be­roeps­ge­rich­te leer­weg, the­o­re­ti­sche leer­weg of ge­meng­de leer­weg);
• MA­VO;
• over­gangs­be­wijs van 3 naar 4 HA­VO/VWO.

Le­ren met een sa­la­ris en mooie ar­beids­voor­waar­den
De op­lei­ding start in sep­tem­ber 2020. Je krijgt een leer-/ar­beids­over­een­komst voor de duur van de op­lei­ding. Je kunt er­voor kie­zen om 24, 28 of 32 uur ge­mid­deld per week te wer­ken. Je ont­vangt een sa­la­ris con­form de CAO VVT, wel­ke door Land van Hor­ne wordt op­ge­hoogd tot het wet­te­lijk mi­ni­mum­loon. De hoog­te van dit mi­ni­mum­loon is af­han­ke­lijk van leef­tijd, ar­beids­duur en aan­tal ar­beids­uren.

Het sa­la­ris bij 21 jaar en ou­der :
• 1e jaars leer­ling: € 1.653,60
• 2e jaars leer­ling: € 1.653,60
• 3e jaars leer­ling: € 1.921,61

Bo­ven­ge­noem­de be­dra­gen (peil­da­tum 01-01-2020) zijn bru­to per maand en ge­ba­seerd op een dienst­ver­band van 36 uur per week. Je ont­vangt daar­naast een on­re­gel­ma­tig­heids- toe­slag. Ben je jon­ger dan 21 jaar, dan ont­vang je een per­cen­ta­ge van het wet­te­lijk mi­ni­mum jeugd­loon, af­han­ke­lijk van je leef­tijd.
De sa­la­ris­sen van me­de­wer­kers die al in dienst zijn en de op­lei­ding wil­len vol­gen, wor­den in­di­vi­du­eel be­ke­ken.

Di­plo­ma op zak? Dan wil­len wij jou be­lo­nen met een vast dienst­ver­band!

Se­lec­tie­pro­ce­du­re voor nieu­we col­le­ga's
Je hebt in­te­res­se? Su­per! De eer­ste stap is sol­li­ci­te­ren via on­ze web­si­te: druk op de but­ton "sol­li­ci­teer di­rect".

De on­der­de­len van de se­lec­tie­pro­ce­du­re zijn:

• Als je vol­doet aan de ge­stel­de ei­sen, ont­vang je van ons in­for­ma­tie over het op­lei­dingstra­ject zo­dat je weet wat er van je ver­wacht wordt. Wil je na het door­ne­men van de­ze in­for­ma­tie ver­der in de se­lec­tie­pro­ce­du­re, dan kun je dat na het be­kij­ken van de pre­sen­ta­tie zelf aan­ge­ven.
• Je ont­vangt ver­vol­gens een on­li­ne vra­gen­lijst om in te vul­len, die wij ge­brui­ken als lei­draad tij­dens het sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek.
• Als laat­ste volgt een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek (beeld­bel­len van Whatt­sapp). Ze­ker voor het sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek geldt: een goe­de voor­be­rei­ding is het hal­ve werk!

Se­lec­tie­pro­ce­du­re voor me­de­wer­kers van Land van Hor­ne
Werk je al bij Land van Hor­ne en heb je in­te­res­se? Je door­loopt het­zelf­de sol­li­ci­ta­tie­pro­ces als hier­bo­ven be­schre­ven, daar­naast vraag je je team­lei­der een (po­si­tie­ve) re­fe­ren­tie te mai­len naar: Mar­cel­la Gras­mey­er, team­lei­der op­lei­din­gen.

In­for­ma­tie
Heb je vra­gen of wil je meer in­for­ma­tie? Bel het op­lei­dings­bu­reau via te­le­foon­num­mer: 088 - 987 8463.

De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dien­sten­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis.