Spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de

  • Locatie: Dienst Be­han­de­ling
  • Datum sluiting: 31-12-2020

Men­sen die de uit­da­gin­gen en ver­nieu­win­gen in de ou­de­ren­zorg aan wil­len gaan!

Spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de

Voor­keur 32 of 36 uur per week (min­der is ook mo­ge­lijk)

An­dré Meu­len­dijks, ma­na­ger Dienst Be­han­de­ling / SO: "Bij Land van Hor­ne be­oe­fe­nen we het vak in de vol­le breed­te waar­door je al­le kan­sen krijgt om je te ont­wik­ke­len en je ver­der te spe­ci­a­li­se­ren."

Wat je func­tie in­houdt
Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor de in­houd van het mul­ti­dis­ci­pli­nai­re zorg- en be­han­del­plan van cli­ën­ten bin­nen de af­ge­spro­ken zorg­af­de­lin­gen. Dit ver­eist dan ook dat je nauw sa­men kunt wer­ken met spe­ci­a­lis­ten, huis­art­sen, be­han­de­la­ren, ver­ple­ging en zorg. Van­uit je des­kun­dig­heid en spe­ci­a­lis­me heb je de am­bi­tie om bij te dra­gen aan de ver­de­re ont­wik­ke­ling van de ou­de­ren­zorg bin­nen Land van Hor­ne. Hier­voor par­ti­ci­peer je in com­mis­sies en in­no­va­tie­pro­jec­ten.

Wat wij vra­gen
Ben jij een Spe­ci­a­list Ou­de­ren­ge­nees­kun­de en be­reid om een spe­ci­a­lis­ti­sche ka­der­op­lei­ding te gaan vol­gen ten be­hoe­ve van de door­ont­wik­ke­ling van je­zelf en de ou­de­ren­zorg bin­nen Land van Hor­ne? Heb je een in­spi­re­ren­de vi­sie op de ou­de­ren­zorg? Ben jij die col­le­ga die en­thou­si­ast, cre­a­tief, doel­ge­richt en sti­mu­le­rend te werk gaat? Be­zit je daar­naast het ver­mo­gen om, zo­wel zelf­stan­dig als in mul­ti­dis­ci­pli­nai­re sa­men­wer­kings­ver­ban­den, ef­fi­ci­ënt te wer­ken? Be­schik je over goe­de com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en em­pa­thisch ver­mo­gen? Sol­li­ci­teer dan di­rect! Ben je ba­sis­arts en wil je je ver­der ver­die­pen in de ou­de­ren­zorg dan no­di­gen we je ook uit om te re­a­ge­ren. Wij heb­ben ook ruim­te voor ba­sis­art­sen en bie­den de mo­ge­lijk­heid om de op­lei­ding te gaan vol­gen.

Wat wij je bie­den
Naast een in­spi­re­ren­de werk­om­ge­ving in een in­no­va­tie­ve or­ga­ni­sa­tie met leu­ke col­le­ga's die staan voor be­trok­ken en kwa­li­ta­tief goe­de zorg, krijg je de ruim­te om op or­ga­ni­sa­tie­ni­veau mee te den­ken. Jouw spe­ci­a­lis­ti­sche vi­sie wordt bin­nen Land van Hor­ne ge­zien en ge­waar­deerd, waar­door je de mo­ge­lijk­heid hebt om over be­leid mee te pra­ten en de in­houd van je vak me­de vorm te ge­ven. Je krijgt een ar­beids­over­een­komst aan­ge­bo­den voor on­be­paal­de tijd. Het sa­la­ris wordt ont­leend als spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de aan FWG-75 en als spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de met een ka­der­op­lei­ding aan FWG 80. Wij be­schik­ken over aan­trek­ke­lij­ke ar­beids­voor­waar­den con­form de CAO VVT.

Meer in­for­ma­tie?
Meer in­for­ma­tie kan in­ge­won­nen wor­den bij An­dré Meu­len­dijks, team­lei­der/1e ge­nees­kun­di­ge via de re­cep­tie van Zorg­cen­trum Mar­ti­nus, T (0495) 57 27 00 en tus­sen 18.00 - 20.00 uur via T 06 20 54 24 15.

Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal.

Door het bre­de dien­sten­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij goe­de, vei­li­ge en pas­sen­de zorg bie­den aan on­ze cli­ën­ten. Thuis, of dicht bij huis. De­ze zorg wordt ge­re­a­li­seerd door een team van pro­fes­si­o­ne­le en be­trok­ken me­de­wer­kers, waar­bij werk­ge­luk hoog in het vaan­del staat.

De Dienst Be­han­de­ling be­staat uit pa­ra­me­di­ci, psy­cho­lo­gen en me­di­ci. Zij wer­ken bin­nen de di­ver­se zorg­cen­tra, de re­va­li­da­tie af­de­ling, dag­be­han­de­ling van Land van Hor­ne en in de eer­ste lijn.