Me­de­wer­ker wel­zijn - Long­stay Mar­ti­nus (So­ma­tiek)

  • Locatie: Zorg­cen­trum Mar­ti­nus on­der­deel van het Zorg­plein
  • Datum sluiting: 18-01-2021

Wil jij een ac­tie­ve bij­dra­ge le­ve­ren aan een pret­tig wel­zijns­kli­maat voor de cli­ën­ten? Sol­li­ci­teer dan als:

Me­de­wer­ker wel­zijn - Long­stay Mar­ti­nus (So­ma­tiek)

18-24 uur per week

Me­de­wer­ker wel­zijn: 
je werkt ac­tief aan een pret­tig wel­zijns­kli­maat voor de cli­ën­ten!

 

Wat je func­tie in­houdt
Je biedt op me­tho­di­sche wij­ze in­di­vi­du­e­le en groeps­ge­rich­te be­ge­lei­ding aan de cli­ën­ten van de af­de­ling Long­stay so­ma­tiek. Je zorgt voor dag­struc­tu­re­ring als on­der­deel van het in­di­vi­du­eel zorg­plan in over­een­stem­ming met hun wen­sen en be­hoef­ten. Je be­ge­leidt en ob­ser­veert cli­ën­ten tij­dens hun dag­da­ge­lijk­se be­zig­he­den. Je stelt wel­zijns­plan­nen op als on­der­deel van het to­ta­le zorgleef­plan.

Je on­der­houdt fre­quent con­tac­ten met fa­mi­lie, man­tel­zor­gers en vrij­wil­li­gers. Je neemt deel aan zorg- en/of team­over­leg en werk­groe­pen. Je draagt zorg voor het be­ge­lei­den en sti­mu­le­ren van leer­lin­gen en zorg­col­le­ga's, vrij­wil­li­gers en man­tel­zor­gers en schept voor­waar­den zo­dat zij in staat zijn een goe­de in­vul­ling te ge­ven aan het wel­zijn van de cli­ënt. Te­vens ver­richt je ad­mi­ni­stra­tie­ve werk­zaam­he­den waar­on­der het rap­por­te­ren in het elek­tro­nisch cli­ën­ten­dos­sier.

Je func­tie is voor­al ge­richt op het wel­be­vin­den van de cli­ënt en legt op het ge­bied van wel­zijn de ver­bin­ding tus­sen de cli­ënt, zijn net­werk, de in­for­me­le en for­me­le zorg. Je func­tie is ge­richt op het wel­be­vin­den van de cli­ënt en legt op het ge­bied van wel­zijn de ver­bin­ding tus­sen de cli­ënt, zijn net­werk, de in­for­me­le en for­me­le zorg. Te­vens doe je voor­stel­len op het ge­bied van wel­zijn.

Wat wij vra­gen
Wer­ken met je hart staat bij jou cen­traal, want als me­de­wer­ker wel­zijn voel je je be­trok­ken bij on­ze so­ma­ti­sche cli­ën­ten. Geen dag is het­zelf­de. Je hebt een Mbo-op­lei­ding rich­ting SPW of MMZ ni­veau 3. Er­va­ring met doel­groep so­ma­tiek is een pre. Je bent in­no­va­tief, zelf­stan­dig en weet te ver­bin­den. Bo­ven­dien wor­den er zo­wel ei­sen ge­steld aan het wer­ken in team­ver­band, in­voe­lings­ver­mo­gen, tact en hulp­vaar­dig­heid als aan ge­voel voor hy­gi­ë­ne en or­de­lijk­heid. Je gaat wer­ken in een groot­scha­lig team op de af­de­ling Long­stay so­ma­tiek waar 42 cli­ën­ten wo­nen, ver­deeld over 4 eta­ges. Dit moet bij je pas­sen en hier­in moet jij je uit­da­ging vin­den.

Wat wij je bie­den
De ar­beids­duur be­draagt 18 - 24 uur ge­mid­deld per week en we bie­den je, in eer­ste in­stan­tie, een con­tract voor be­paal­de tijd. Je werkt in over­leg van maan­dag tot en met vrij­dag van 9:00 tot 17:00 uur. In­ci­den­teel kan hier­van wor­den af­ge­we­ken bij spe­ci­fie­ke mo­men­ten en/of ac­ti­vi­tei­ten. Land van Hor­ne gaat en staat voor kwa­li­teit van zorg en dienst­ver­le­ning in een in­spi­re­ren­de werk­om­ge­ving voor haar me­de­wer­kers. Ar­beids­voor­waar­den en sa­la­ris con­form CAO VVT FWG 35. Je krijgt een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% en van va­kan­tie­geld 8%. Je bouwt pen­si­oen op bij pen­si­oen­fonds Zorg en Wel­zijn. Land van Hor­ne kent een uit­ste­kend se­cun­dair ar­beids­voor­waar­den­pak­ket en goe­de op­lei­dings­mo­ge­lijk­he­den

Meer in­for­ma­tie?
Heb je vra­gen of wil je meer we­ten over de­ze va­ca­tu­re? Bel dan met de team­lei­der: Pie­ter Kip­ping, T. 088 – 987 89 25.

De sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken vin­den plaats op 28 ja­nu­a­ri in de mid­dag

Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal.

Door het bre­de dien­sten­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij goe­de, vei­li­ge en pas­sen­de zorg bie­den aan on­ze cli­ën­ten. Thuis, of dicht bij huis. De­ze zorg wordt ge­re­a­li­seerd door een team van pro­fes­si­o­ne­le en be­trok­ken me­de­wer­kers, waar­bij werk­ge­luk hoog in het vaan­del staat.

Zorg­cen­trum Mar­ti­nus is ver­nieuwd. De oud­bouw van het zorg­cen­trum is ver­van­gen door mo­der­ne nieuw­bouw. De re­cen­te­re bouw­vleu­gels zijn in­ge­bed in het nieu­we zorg­cen­trum Mar­ti­nus en maakt deel uit van het Zorg­plein Land van Hor­ne. Het Zorg­plein be­staat ver­der uit het nieu­we Be­han­del­cen­trum, Re­va­li­da­tie­cen­trum en Hun­ting­ton­cen­trum.