Me­de­wer­kers On­der­steu­nen­de be­ge­lei­ding

  • Locatie: Wijk­team Al­ge­meen
  • Datum sluiting: 21-01-2021

Wij zijn voor de ge­meen­ten Weert, Cra­nen­don­ck en Leu­dal op zoek naar

Me­de­wer­kers On­der­steu­nen­de be­ge­lei­ding

5 tot 15 uur ge­mid­deld per week

Wat je func­tie in­houdt
Je on­der­steunt de cli­ën­ten thuis bij de dag­struc­tu­re­ring en sti­mu­leert en be­ge­leidt de cli­ënt in zelf­red­zaam­heid. Op ba­sis van de in­di­ca­tie­stel­ling:

  • on­der­steun je de cli­ënt bij dag­struc­tu­re­ring, ont­span­nings­ac­ti­vi­tei­ten, in­span­nings­ac­ti­vi­tei­ten en ac­ti­vi­tei­ten met be­trek­king tot de ei­gen huis­hou­ding en het func­ti­o­ne­ren in de ei­gen woon­om­ge­ving;
  • be­ge­leid en on­der­steun je de cli­ënt bij li­chaams­hy­gi­ë­ne en ui­ter­lij­ke ver­zor­ging en bied je zo no­dig on­der­steu­ning bij toi­let­gang;
  • be­ge­leid, sti­mu­leer en on­der­steun je bij het eten en drin­ken aan­ge­past aan de si­tu­a­tie van de cli­ënt;
  • sti­mu­leer en on­der­steun je de cli­ënt bij diens mo­bi­li­teit;
  • maak je een zorg­plan in af­stem­ming met de cli­ënt en man­tel­zor­ger (even­tu­eel met on­der­steu­ning van je co­ör­di­na­tor);
  • fun­geer je bij de com­mu­ni­ca­tie van de cli­ënt met der­den zo no­dig als in­ter­me­di­air;
  • je ob­ser­veert en sig­na­leert bij­zon­der­he­den en meld de­ze bij de wijk­ver­pleeg­kun­di­ge of lei­ding­ge­ven­de.

Wat wij vra­gen
Je bent in staat om de cli­ënt con­form de in­di­ca­tie­stel­ling zelf­stan­dig te be­ge­lei­den en te sti­mu­le­ren in zelf­red­zaam­heid. Als per­soon ben je hulp­vaar­dig, op­let­tend, kan je goed luis­te­ren en voel je aan wat ge­past ge­drag is. Oog voor de klei­ne din­gen die het le­ven voor on­ze kwets­ba­re cli­ën­ten aan­ge­na­mer kun­nen ma­ken. Je bent cre­a­tief en op zoek naar kan­sen en mo­ge­lijk­he­den en kan de­ze daad­wer­ke­lijk be­werk­stel­lin­gen, het­zij met on­der­steu­ning van je co­ör­di­na­tor. Je bent in staat om het be­staan­de los te la­ten en di­rect mee te be­we­gen met ver­an­der­lij­ke si­tu­a­ties. De wens en be­hoef­te van de cli­ën­ten / man­tel­zor­gers staan voor­op, hier­in dien je mee te be­we­gen. Flexi­bi­li­teit op ba­sis van in­zet zorg­be­hoef­te wordt dan ook ver­wacht.

Een goe­de en cor­rec­te mon­de­lin­ge com­mu­ni­ca­tie is van be­lang in de con­tac­ten met de cli­ënt, col­le­ga's en an­de­re be­trok­ke­nen. Schrif­te­lij­ke uit­druk­kings­vaar­dig­heid is van be­lang bij in­for­ma­tie­over­dracht en voor het in­vul­len van stan­daard­for­mu­lie­ren/ECD.

Je bent in be­zit van het di­plo­ma ver­zor­gen­de ni­veau 3 of MMZ ni­veau 3. Een au­to is nood­za­ke­lijk. De va­ca­tu­re is voor re­gio: Weert, Cra­nen­don­ck en Leu­dal. Het is wen­se­lijk dat je ook in het werk­ge­bied woont.

Wat wij je bie­den
Je krijgt in eer­ste in­stan­tie een ar­beids­over­een­komst voor be­paal­de tijd, met de in­ten­tie tot om­zet­ten naar een con­tract voor on­be­paal­de tijd. In­ter­ne kan­di­da­ten met een con­tract voor on­be­paal­de tijd be­hou­den de­ze con­tracts­vorm. De ar­beids­duur be­draagt 5 tot 15 uur ge­mid­deld per week en wordt in over­leg vast­ge­steld. Je werk­da­gen zijn van maan­dag tot en met zon­dag en lig­gen tus­sen 07.00-22.00 uur. Het sa­la­ris is con­form de CAO VTT en vast­ge­steld in FWG 30. De Stich­ting Land van Hor­ne kent daar­naast een aan­tal aan­trek­ke­lij­ke se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den zo­als een fit­ness­re­ge­ling en col­lec­tie­ve ver­ze­ke­rin­gen.

In­for­ma­tie
Wil je meer we­ten over de­ze va­ca­tu­re? Bel dan met de team­co­ör­di­na­to­ren Im­ke Doy­er, Dap­hne Ver­speek of Ju­dith Wij­en T 0900 - 333 55 55.

 

De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dien­sten­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij goe­de, vei­li­ge en pas­sen­de zorg bie­den aan on­ze cli­ën­ten. Thuis, of dicht bij huis. De­ze zorg wordt ge­re­a­li­seerd door een team van pro­fes­si­o­ne­le en be­trok­ken me­de­wer­kers, waar­bij werk­ge­luk hoog in het vaan­del staat.

Ie­der­een wil zo lang mo­ge­lijk thuis wo­nen of het liefst thuis her­stel­len na een ziek­te of on­ge­val. Thuis­zorg Stich­ting Land van Hor­ne biedt daar­om hulp bij per­soon­lij­ke ver­zor­ging, ver­ple­ging, be­ge­lei­ding en het huis­hou­den bij men­sen thuis. De thuis­zorg­pro­fes­si­o­nals wer­ken in klei­ne teams en wijk­ge­richt in de ker­nen van de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal.