Ver­zor­gen­de (IG), kies jouw lo­ca­tie, uren en doel­groep!

  • Locatie: Land van Hor­ne
  • Datum sluiting: 10-10-2021

Wij heb­ben al­tijd werk voor uit­blin­kers. Dus ook voor jou:

Ver­zor­gen­de (IG), kies jouw lo­ca­tie, uren en doel­groep!

Sol­li­ci­teer bij ons à la car­te. Vul het keu­ze­me­nu in en mis­schien vind jij wel je droom­baan.

Wie we zoe­ken
Blink jij uit in sa­men­wer­ken en durf je re­gie te ne­men? Be­grijp jij wat on­ze cli­ënt no­dig heeft? Ook als dit be­te­kent dat je tus­sen de re­gels door moet luis­te­ren? Weet jij op het juis­te mo­ment de juis­te din­gen te zeg­gen? Of te doen? Dan ben jij die Ver­zor­gen­de IG waar wij naar op zoek zijn!

Wat wij vra­gen 
Een open deur, maar toch: wij zoe­ken col­le­ga's die het di­plo­ma Ver­zor­gen­de IG op zak heb­ben. Ook met een ver­zor­gen­de C di­plo­ma no­di­gen wij je uit om te sol­li­ci­te­ren. Er­va­ring is mooi mee­ge­no­men. Heb je geen er­va­ring? Niet erg. Die kun je op­doen. Daar­naast is het han­dig als je voel­sprie­ten hebt. Van de sprie­ten waar­mee je af­tast of de zorg­be­hoef­te van jouw cli­ënt niet is ver­an­derd. Is dat wel zo? Dan weet jij wel­ke stap­pen je moet on­der­ne­men. Kort­om, jij bent een be­lang­rij­ke me­de­wer­ker. Niet al­leen voor de cli­ënt die op jou steunt. Nee, ook voor het team ben jij een waar­de­vol­le col­le­ga. Jij brengt ken­nis en er­va­ring mee op het ene ge­bied, jouw col­le­ga's op het an­de­re. Sa­men vor­men jul­lie een on­mis­baar team bin­nen Land van Hor­ne. Sa­men zet­ten jul­lie de schou­ders er­on­der om de zorg naar een ho­ger ni­veau te til­len. Wij vra­gen de be­reid­heid om wis­se­len­de dien­sten te wer­ken (7 da­gen per week).

Wat wij je bie­den
Wij vra­gen best wel wat. Maar je krijgt dan ook een uit­da­gen­de baan én een mooie be­lo­ning. Het sa­la­ris wordt ont­leend aan func­tie­groep 35. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO Ver­pleeg-, Ver­zor­gings­hui­zen en Thuis­zorg (VVT). Je krijgt een ar­beids­over­een­komst voor on­be­paal­de tijd. Je werkt na­tuur­lijk in een team, maar je hebt ook tijd en ruim­te om je per­soon­lijk tin­tje bij de cli­ënt aan te bren­gen. De werk­uren be­pa­len we in over­leg. Ver­tel ons hoe je ide­a­le werk­week er­uit ziet en wij kij­ken of we daar sa­men uit kun­nen ko­men. 

Welk me­nu spreekt jou aan?
Zin om te sol­li­ci­te­ren? Top! Je kunt via de but­ton Sol­li­ci­te­ren je cv en mo­ti­va­tie­brief uplo­a­den. Bij ons sol­li­ci­teer je op de­ze func­tie à la car­te. Dit be­te­kent dat je kunt kie­zen uit het goed­ge­vul­de me­nu dat wij aan­bie­den. Zo kun je aan­ge­ven in wel­ke re­gio je wil wer­ken en hoe veel uur. We zijn ook op zoe­ken naar nieu­we zorg­me­de­wer­kers die graag als vas­te avond- of nacht­dienst wil­len wer­ken. Heb jij am­bi­ties op het ge­bied van de psy­cho­ge­ri­a­tri­sche zorg, so­ma­ti­sche zorg of re­va­li­da­tie­zorg? Mis­schien wil je wel aan de slag bij ons Hun­ting­ton-team? Dit kun je aan­ge­ven op het di­gi­ta­le sol­li­ci­ta­tie­for­mu­lier. Hier­in zijn ver­schil­len­de keu­ze­mo­ge­lijk­he­den ver­werkt. On­ze re­crui­ters ne­men zo snel mo­ge­lijk con­tact met je op om te kij­ken wel­ke mo­ge­lijk­he­den er zijn.

Bij twij­fel!
Twij­fel je nog? Mis­schien kun­nen on­ze re­crui­ters je twij­fels weg­ne­men? Zij kun­nen je in elk ge­val meer ver­tel­len over wer­ken bij Land van Hor­ne. Je kunt de af­de­ling re­cruit­ment mai­len op: wer­ken­bij at land­van­hor­ne dot nl

 

 

Wil je meer we­ten over on­ze lo­ca­ties?
Zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght - Bu­delZorg­cen­trum St. Eli­sa­beth - Hae­lenZorg­cen­trum Ma­ris­hof - Maar­hee­zeZorg­cen­trum St. Jo­seph - Ne­der­weertWoon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve - So­me­renZorg­cen­trum Rust in Roy - Stramp­royZorg­cen­trum Hier­o­ny­mus - Weert, Woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof - WeertWoon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven - Weert, Zorg­cen­trum Mar­ti­nus (Zorg­plein Land van Hor­ne) - WeertWoon­zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof - WeertZorg­cen­trum Ver­vers­hof - Weert en Woon­zorg­cen­trum- Zuy­der­borgh - Weert.

 

Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal.

Door het bre­de dien­sten­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij goe­de, vei­li­ge en pas­sen­de zorg bie­den aan on­ze cli­ën­ten. Thuis, of dicht bij huis. De­ze zorg wordt ge­re­a­li­seerd door een team van ruim 2.700 pro­fes­si­o­ne­le en be­trok­ken me­de­wer­kers en 1.300 vrij­wil­li­gers, waar­bij werk­ge­luk hoog in het vaan­del staat.