Me­de­wer­ker huis­hou­ding thuis­zorg

  • Locatie: Wijk­team Al­ge­meen
  • Datum sluiting: 05-12-2021

Wij zijn op zoek naar en­thou­si­as­te col­le­ga's in de func­tie van

Me­de­wer­ker huis­hou­ding thuis­zorg

Van­af 5 tot max. 22 uur per week

Zoek jij een part­ti­me baan, die ook nog goed te com­bi­ne­ren is qua werk­tij­den met school­gaan­de kin­de­ren? Dan is de va­ca­tu­re van me­de­wer­ker huis­hou­ding thuis­zorg iets voor jou.

Wie we zoe­ken
Jij vindt het fijn om iets te be­te­ke­nen voor een an­der. Jij houdt ook wel van een stuk­je zelf­stan­dig­heid en weet hoe je pri­o­ri­tei­ten stelt. Daar­naast kom je graag bij de men­sen over de vloer. Her­ken jij je­zelf hier in? Dan is wer­ken als me­de­wer­ker huis­hou­ding bin­nen de Thuis­zorg van Land van Hor­ne echt iets voor jou. Wij zijn op zoek naar ras­ech­te vak­men­sen.

Wat wij vra­gen?
Wij zoe­ken col­le­ga's die aan de slag gaan bij on­ze cli­ën­ten in de re­gio en daar de han­den uit de mou­wen ste­ken. Je helpt met de meest voor­ko­men­de huis­hou­de­lij­ke ta­ken. Om­dat je veel bij men­sen over de vloer komt, moet je res­pect­vol om kun­nen gaan met on­ze cli­ën­ten. Je hebt een goed ont­wik­keld ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel, kunt pri­ma zelf­stan­dig wer­ken en bent fit om de­ze werk­zaam­he­den uit te voe­ren. Ook je uit­druk­kings­vaar­dig­heid (NL taal) is pri­ma net als je so­ci­a­le vaar­dig­he­den. Her­ken jij je in de­ze per­soons­ken­mer­ken? Dan ben je meer dan wel­kom!

Wat wij je bie­den
Ook niet on­be­lang­rijk: het sa­la­ris. Je ver­dient een mooi sa­la­ris con­form de sa­la­ris­schaal 'Hulp bij Huis­hou­ding'. Bru­to uur­loon min. € 11,47 – max. € 14,34 uur. Ui­ter­aard ont­vang je 8% va­kan­tie­bij­slag in de maand mei en een ex­tra ein­de­jaars­uit­ke­ring in de maand no­vem­ber.

De ar­beids­duur/werk­da­gen
Dit be­draagt 5 tot 22 uur per week en de werk­zaam­he­den vin­den plaats van maan­dag tot en met vrij­dag. We star­ten met een ar­beids­over­een­komst voor be­paal­de tijd. Het aan­tal uren en de werk­da­gen wor­den in over­leg af­ge­spro­ken, re­ke­ning hou­dend met jouw pri­vé­si­tu­a­tie. De va­ca­tu­re is voor de vol­gen­de re­gi­o's: Weert, Ne­der­weert, Leu­dal, Cra­nen­don­ck en So­me­ren. Als je in ons werk­ge­bied woont dan is dat ze­ker een pre.

Zin om te sol­li­ci­te­ren?
Je kunt via de but­ton 'Sol­li­ci­te­ren' je cv en mo­ti­va­tie­brief uplo­a­den. Bij ons sol­li­ci­teer je op de­ze func­tie à la car­te. Zo kun je aan­ge­ven in wel­ke re­gio je wilt wer­ken. Ook het aan­tal uren dat je wilt wer­ken, kun je aan­vin­ken op het di­gi­ta­le sol­li­ci­ta­tie­for­mu­lier. Wij ne­men zo snel mo­ge­lijk con­tact met je op om te kij­ken wel­ke mo­ge­lijk­he­den er zijn.

Meer in­for­ma­tie?
Twij­fel je nog? Mis­schien kun­nen on­ze team­co­ör­di­na­to­ren je twij­fels weg­ne­men. Je mag ze bel­len op te­le­foon­num­mer: 0900 - 333 55 55. Dit is het num­mer van de klan­ten­ser­vi­ce, zij kun­nen jou door­ver­bin­den met een van on­ze team­co­ör­di­na­to­ren huis­hou­ding. Ge­woon doen!

Wil je meer we­ten over on­ze lo­ca­ties? Thuis­zorg Bu­delThuis­zorg Heyt­huy­sen en St. Char­les Thuis­zorg, Leu­dal en Hun­sel en Brug­ger­hofThuis­zorg Maar­hee­zeThuis­zorg Ne­der­weertThuis­zorg Os­pel en Aan Stad-thoêsThuis­zorg Stramp­roy en Kwar­tier­stae­te.Thuis­zorg Weert

 

De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dien­sten­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij goe­de, vei­li­ge en pas­sen­de zorg bie­den aan on­ze cli­ën­ten. Thuis, of dicht bij huis. De­ze zorg wordt ge­re­a­li­seerd door een team van pro­fes­si­o­ne­le en be­trok­ken me­de­wer­kers, waar­bij werk­ge­luk hoog in het vaan­del staat.

Ie­der­een wil zo lang mo­ge­lijk thuis wo­nen of het liefst thuis her­stel­len na een ziek­te of on­ge­val. Thuis­zorg Stich­ting Land van Hor­ne biedt daar­om hulp bij per­soon­lij­ke ver­zor­ging, ver­ple­ging, be­ge­lei­ding en het huis­hou­den bij men­sen thuis. De thuis­zorg­pro­fes­si­o­nals wer­ken in klei­ne teams en wijk­ge­richt in de ker­nen van de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal.