Open sol­li­ci­ta­tie

  • Locatie: Land van Hor­ne
  • Datum sluiting: 06-02-2022

Open sol­li­ci­ta­tie

Maak jouw in­te­res­se ken­baar!

Ben je ge­ïn­te­res­seerd in een baan bij Stich­ting Land van Hor­ne? Be­kijk dan on­ze nieu­we va­ca­tu­res en re­a­geer op de va­ca­tu­re die bij je past. 

Va­ca­tu­res in de zorg, bij Land van Hor­ne

Zit er geen pas­sen­de va­ca­tu­re bij en wil je ons toch in­for­me­ren over jouw in­te­res­se in het wer­ken bij Land van Hor­ne? Stuur ons dan een open sol­li­ci­ta­tie door te klik­ken op on­der­staan­de link "Sol­li­ci­teer di­rect".

 

 

Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal.

Door het bre­de dien­sten­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij goe­de, vei­li­ge en pas­sen­de zorg bie­den aan on­ze cli­ën­ten. Thuis, of dicht bij huis. De­ze zorg wordt ge­re­a­li­seerd door een team van ruim 2.700 pro­fes­si­o­ne­le en be­trok­ken me­de­wer­kers en 1.300 vrij­wil­li­gers, waar­bij werk­ge­luk hoog in het vaan­del staat.