Ver­pleeg­kun­di­ge

  • Locatie: Zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus
  • Vo­gels­bleek 1
  • 6001BE Weert
  • Datum sluiting: 20-03-2018

Om ons team te ver­ster­ken en te pro­fes­si­o­na­li­se­ren zijn wij voor de af­de­ling long­stay so­ma­tiek op zoek naar een

Ver­pleeg­kun­di­ge

28-32 uur ge­mid­deld per week

Als ver­pleeg­kun­di­ge voel je je be­trok­ken bij on­ze cli­ën­ten. Je werkt met je hart. Jij staat voor je vak en ver­leent pro­fes­si­o­ne­le zorg. Sa­men met je col­le­g­as wil je de best mo­ge­lij­ke zorg ver­le­nen en ze hier ook in on­der­steu­nen. Je gaat uit­da­gin­gen niet uit de weg en streeft al­tijd naar ver­de­re ver­be­te­ring van de zorg.  

Wat je func­tie in­houdt
Je fun­geert als oud­ste van dienst en be­waakt het zorg­pro­ces met een goed ont­wik­kel­de he­li­kop­ter­view. Naast het coa­chen van me­de­wer­kers deel je jouw ken­nis door mid­del van pro­jec­ten en kli­ni­sche les­sen. Je be­waakt de dag­plan­ning, bij­ko­men­de ta­ken en geeft col­le­g­as ad­vies, in­struc­tie en voor­lich­ting. Je neemt de ver­ant­woor­ding om ver­be­ter­tra­jec­ten uit te zet­ten. Hier­naast bied je ver­ple­ging, ver­zor­ging en be­ge­lei­ding aan cli­ën­ten. Je sig­na­leert bij­zon­der­he­den bij cli­ën­ten op ba­sis van je ver­pleeg­kun­di­ge des­kun­dig­heid en stelt in­dien no­dig de ver­pleeg­kun­di­ge in­ter­ven­tie vast.

Wed­den dat je wilt blij­ven!

Wat wij vra­gen
Ben jij de col­le­ga die

1: een nieu­we start als een nieu­we kans ziet?

2: deel uit­maakt van het team waar ruim­te is voor cre­a­ti­vi­teit?

3: hard en voor­al met het hart werkt? Dan ben jij  de ster die wij zoe­ken!

Je bent in het be­zit van een di­plo­ma ver­pleeg­kun­de ni­veau 4 of de ver­pleeg­kun­di­ge op­lei­ding A of B of HBO-V. Je kunt een in­schat­ting ma­ken van com­plexi­teit van zorg­vra­gen ge­re­la­teerd aan de spe­ci­fie­ke doel­groe­pen en kunt de ver­eis­te des­kun­dig­heid be­oor­de­len. Je treedt con­se­quent en ac­cu­raat op, bent flexi­bel in­zet­baar, han­delt met in­acht­ne­ming van de des­kun­dig­heid van de me­de­wer­kers bin­nen de werk­een­heid en kunt pro­bleem­op­los­send han­de­len.

Wat wij je bie­den
Wij bie­den je een in­te­res­san­te func­tie met di­ver­se uit­da­gin­gen voor een pro­fes­si­o­ne­le ver­pleeg­kun­di­ge. Je krijgt een ar­beids­over­een­komst voor on­be­paal­de tijd aan­ge­bo­den. De ar­beids­duur be­draagt 28-32 uur ge­mid­deld per week en wordt in over­leg vast­ge­steld. De Stich­ting Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Het sa­la­ris wordt ont­leend aan func­tie­groep 45 van het FWG 3.0-sys­teem. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO Ver­pleeg-, Ver­zor­gings­hui­zen en Thuis­zorg.

In­for­ma­tie
Sol­li­ci­teer op de­ze uit­da­gen­de func­tie! Als je nog meer wilt we­ten, bel je Pet­ra Smeets, team­lei­der T. 088 98 78 503.  

 

De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dienst­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis.

Zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus wordt ver­nieuwd. En dat doen we deels met de win­kel open. Ter­wijl we het ou­de deel van St. Mar­ti­nus ver­van­gen door nieuw­bouw, blij­ven de mo­der­ne vleu­gels van de af­de­ling so­ma­tiek en de af­de­ling re­va­li­da­tie in ge­bruik.
In 2019 ron­den we de nieuw­bouw af en heb­ben we een com­pleet cen­trum voor re­va­li­da­tie, be­han­de­ling en wo­nen met zorg in hart­je Weert, waar het fijn wo­nen en wer­ken is.