Mee­wer­kend team­lei­der zorg

  • Locatie: Woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven
  • Riet­straat 2
  • 6003PM Weert
  • Datum sluiting: 21-03-2018

Wij zijn voor de zorg­ap­par­te­men­ten op zoek naar een

Mee­wer­kend team­lei­der zorg

28-32 uur ge­mid­deld per week

Op zoek naar een com­bi­na­tie van mee­wer­ken in een team, maar ook lei­ding ge­ven? Pak de­ze kans dan in de zorg­ap­par­te­men­ten van woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven.

Wat de func­tie in­houdt
Sa­men met col­le­ga's ben je ver­ant­woor­de­lijk voor de zorg van cli­ën­ten bin­nen de zorg­ap­par­te­men­ten van woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven. Je geeft bin­nen de vast­ge­stel­de be­leids­ka­ders lei­ding aan de me­de­wer­kers. Bin­nen de werk­een­heid draag je zorg voor een ef­fi­ci­ën­te en ef­fec­tie­ve or­ga­ni­sa­tie en op­ti­ma­le kwa­li­teit van zorg- en dienst­ver­le­ning vol­gens de vi­sie van de stich­ting. Je sti­mu­leert, coacht en mo­ti­veert de me­de­wer­kers met on­der­steu­ning van zorg­co­ör­di­na­to­ren en ver­pleeg­kun­di­gen. Voor je ei­gen team ver­vul je een voor­trek­kers­rol en voor­beeld­func­tie. Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor de uit­voe­ring van het per­so­neels­be­leid. Je zorgt voor een ef­fi­ci­ënt, ef­fec­tief en ver­ant­woord ge­bruik van de aan de werk­een­heid toe­ge­ken­de bud­get­ten. Je par­ti­ci­peert in over­leg­si­tu­a­ties en werk-/pro­ject­groe­pen bin­nen de stich­ting van­uit je des­kun­dig­heid.

Wat wij vra­gen
Je hebt mi­ni­maal een MBO-op­lei­ding op het ge­bied van ver­ple­ging aan­ge­vuld met een ma­na­ge­ment­op­lei­ding op HBO-ni­veau of be­zig met / of be­reid tot het vol­gen van een ma­na­ge­ment­op­lei­ding op HBO-ni­veau. Je hebt bij voor­keur er­va­ring en aan­toon­ba­re kwa­li­tei­ten op het ge­bied van lei­ding­ge­ven. Tot slot wor­den ei­sen ge­steld aan so­ci­a­le vaar­dig­he­den, coa­chings­vaar­dig­he­den, mon­de­lin­ge en schrif­te­lij­ke uit­druk­kings­vaar­dig­heid en be­sluit­vaar­dig­heid. Ken­nis van en er­va­ring met pro­ject­ma­tig wer­ken en het kun­nen en­thou­si­as­me­ren van me­de­wer­kers is een pré.

Wat wij jou bie­den
Wij bie­den je een in­te­res­san­te func­tie met di­ver­se uit­da­gin­gen voor een pro­fes­si­o­ne­le team­lei­der. Je krijgt voor­als­nog een ar­beids­over­een­komst voor be­paal­de tijd aan­ge­bo­den voor de duur van 1 jaar, met in­ten­tie tot om­zet­ting naar on­be­paal­de tijd. De ar­beids­duur be­draagt 28-32 uur ge­mid­deld per week en wordt in over­leg vast­ge­steld. De Stich­ting Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. De func­tie is in­ge­deeld vol­gens FWG-VVT. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO VVT.

In­for­ma­tie
Voor meer in­for­ma­tie kun je con­tact op­ne­men met Il­se Ne­vels, zorg­ma­na­ger, T. (0495) 57 27 00.

 

De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dienst­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis.

In het lan­de­lij­ke ge­bied tus­sen Laar en buurt­schap Hus­ho­ven in Weert ligt het woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven. Op de­ze lo­ca­tie aan de rand van Weert biedt het woon­zorg­cen­trum 81 huur­ap­par­te­men­ten en drie groeps­wo­nin­gen met ruim­te voor 31 men­sen met de­men­tie. In 18 van de huur­ap­par­te­men­ten ont­van­gen cli­ën­ten zorg zo­als in een zorg­cen­trum. In de ove­ri­ge ap­par­te­men­ten wo­nen de be­wo­ners zelf­stan­dig en kun­nen ze thuis­zorg ont­van­gen.