Va­kan­tie­werk of bij­baan

Als jij wat wil bijverdienen

Heb je gro­te af­fi­ni­teit met de zorg? Mis­schien ben je zelfs al be­zig met een op­lei­ding in de zorg. In dat ge­val ben je de per­fec­te kan­di­daat om wat geld bij te ver­die­nen met een bij­baan of met va­kan­tie­werk én om er­va­ring in de zorg op te doen.

LET OP: we ver­wach­ten spe­ci­fie­ke va­kan­tie­ba­nen te plaat­sen in de twee­de helft van maart. Ben je op zoek naar een bij- of va­kan­tie­baan en volg je een op­lei­ding in de zorg? Kijk dan tus­sen de va­ca­tu­res of stuur een open sol­li­ci­ta­tie. Wij ko­men graag met je in con­tact.

 

An­de­re bij­baan of zo­mer­jobs

Er zijn ook an­de­re zo­mer­jobs voor jon­ge­ren of scho­lie­ren; zo kun je aan de slag in de huis­hou­ding bij cli­ën­ten thuis of in een zorg­cen­trum of je kunt hel­pen als as­sis­tent op een af­de­ling. Ook kun je je va­kan­tie bij el­kaar ver­die­nen in on­ze gro­te was­se­rij. Vaak houd je er nog een leu­ke bij­baan voor de rest van het jaar aan over.

Kijk op on­ze va­ca­tu­re­pa­gi­na

Er zijn va­ca­tu­res in ge­meen­ten Weert, So­me­ren, Leu­dal, Cra­nen­don­ck en Ne­der­weert. Kijk op on­ze va­ca­tu­re­pa­gi­na voor al­le va­kan­tie­ba­nen.

Tip ie­mand an­ders

Wil je ons hel­pen om goe­de va­kan­tie­krach­ten te vin­den? Weet je ie­mand die een zo­mer­baan of bij­baan zoekt? Volg ons op op Fa­cebook of Lin­kedIn en deel on­ze be­rich­ten. Dank je wel.

Het verhaal van

Nischada Beljaars volgt opleiding Verzorgende-IG
Nis­ha­da Bel­jaars
Leer­ling Ver­zor­gen­de IG

"Geen dag is het­zelf­de, ie­der mens is an­ders, het geeft vol­doe­ning en je bent voort­du­rend in de weer." Met de­ze woor­den vat Nis­ha­da Bel­jaars sa­men waar­om zij in de zorg werkt. Ze is der­de­jaars leer­ling ver­zor­gen­de-IG en gaat één dag in de week naar school en werkt vier da­gen in de zorg.

 

Lees meer...