Vrij­wil­li­gers­werk: iets voor jou?

Jij kunt iets extra's betekenen voor anderen

Heb je wat tijd over? En wil je iets be­te­ke­nen voor een an­der? Of be­schik je over be­paal­de ken­nis of vaar­dig­he­den die je wilt in­zet­ten ten be­hoe­ve van vrij­wil­li­gers­werk voor ou­de­ren? Mis­schien heb je een leu­ke hob­by of ac­ti­vi­teit die je met ou­de­ren in een (woon)zorg­cen­trum kunt de­len? Voor het ver­rich­ten van vrij­wil­li­gers­werk zijn al­ler­lei mo­tie­ven mo­ge­lijk.

Vrij­wil­li­gers­werk op maat

Vrij­wil­li­gers­werk is maat­werk bij Land van Hor­ne. Als vrij­wil­li­ger kun jij je op ve­le ma­nie­ren in­zet­ten
voor ou­de­ren. In ie­der van on­ze (woon)zorg­cen­tra in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Leu­dal, So­me­ren en Cra­nen­don­ck zijn vrij­wil­li­gers wel­kom. Er is veel mo­ge­lijk. Er zijn vrij­wil­li­gers die met een cli­ënt bood­schap­pen doen of sa­men ko­ken. An­de­ren gaan met een cli­ënt wan­de­len, bren­gen een be­zoek­je aan cli­ën­ten die wei­nig aan­loop heb­ben, on­der­steu­nen een cli­ënt bij het ge­bruik van een com­pu­ter of be­ge­lei­den ze naar en van de kap­sa­lon, pe­di­cu­re of fy­si­o­the­ra­peut. Het is ook mo­ge­lijk om als vrij­wil­li­ger on­der­steu­ning te bie­den bij gro­te ac­ti­vi­tei­ten in het zorg­cen­trum, in het res­tau­rant, als gast­vrouw of -heer bij de dag­be­ste­ding of in de huis­ka­mer op een af­de­ling voor men­sen met de­men­tie.

Jouw ta­len­ten en idee­ën

Naast de ge­noem­de ac­ti­vi­tei­ten is er ruim­te voor nieu­we ini­ti­a­tie­ven en staan we open voor jouw ta­len­ten en idee­ën. Wel­licht heb je een spe­ci­fie­ke kwa­li­teit of hob­by die je graag deelt, of ben je be­schik­baar voor een tij­de­lij­ke vrij­wil­li­gers­func­tie op pro­ject­ba­sis. We kij­ken bij de in­vul­ling van de werk­zaam­he­den daar­om naar de wen­sen van de cli­ënt én na­tuur­lijk naar de wen­sen, in­te­res­ses, com­pe­ten­ties en mo­ge­lijk­he­den van jou als vrij­wil­li­ger. We zoe­ken naar een juis­te match en zor­gen daar­door voor vrij­wil­li­gers­werk op maat.

Ori­ën­te­rend ge­sprek: op zoek naar een goe­de match!

Wij gaan ook graag met je in ge­sprek over je wen­sen, be­hoef­ten en mo­ge­lijk­he­den zo­dat we kun­nen zor­gen voor vrij­wil­li­gers­werk op maat. Heb jij in­te­res­se in een ori­ën­te­rend ge­sprek? Bel een van on­ze co­ör­di­na­to­ren vrij­wil­li­gers­werk en we ma­ken graag een af­spraak.

Mis­schien wil je een aan­tal voor­beel­den van vrij­wil­li­ger­sta­ken be­kij­ken? Dat kan op on­ze si­te. Lees ook eens on­ze in­for­ma­tie over hoe wij vrij­wil­li­gers be­ge­lei­den of scho­len

Wil je te­rug­ge­beld wor­den?

Wil je te­rug­ge­beld wor­den over vrij­wil­li­gers­werk? Dat kan ook. Laat hier­on­der je naam en te­le­foon­num­mer en even­tu­eel ook een be­richt, dan neemt een van de co­ör­di­na­to­ren zo snel mo­ge­lijk con­tact met je op.

Het verhaal van

Robin Raemaekers
Ro­bin Rae­mae­kers
Vrij­wil­li­ger

Ro­bin (26 jaar) uit Weert, helpt sinds kort uit als vrij­wil­li­ger bij Land van Hor­ne. Zij is in­ge­zet op de Re­va­li­da­tie­af­de­ling op 't Zorg­plein en bij zorg­cen­trum Mar­ti­nus, waar ze cli­ën­ten helpt voor­zien van hun maal­tij­den. 

Lees meer...

Het verhaal van

Rinie Driessens, coördinator vrijwilligerswerk in Weert
Ri­nie Dries­sens
Co­ör­di­na­tor vrij­wil­li­gers­werk

"De tijd is voor­bij dat vrij­wil­li­gers zich ja­ren­lang ver­bin­den aan een en de­zelf­de or­ga­ni­sa­tie," zegt Ri­nie Dries­sens, co­ör­di­na­tor vrij­wil­li­gers­werk.

Lees meer...

Het verhaal van

Harrie en Rennie
Har­rie en Ren­nie
Vrij­wil­li­gers

El­ke don­der­dag gaan Har­rie en Ren­nie sa­men van­uit Ne­der­weert met de fiets naar zorg­cen­trum Hor­ne­hoof, waar ze bei­den met veel ple­zier als vrij­wil­li­ger werk­zaam zijn.

Lees meer...

Het verhaal van

Jens Meijssen en Cheyenne Huijsmans
Jens Meijs­sen en Chey­en­ne Huijs­mans
Vrij­wil­li­gers

In de sfeer­vol­le Nao­ber van zorg­cen­trum Rust in Roy drup­pe­len in de vroe­ge mor­gen de eer­ste be­wo­ners bin­nen voor het ont­bijt. Het is 8 uur als Jens en Chey­en­ne al aan­we­zig zijn om sa­men met de me­de­wer­kers de voor­be­rei­din­gen te tref­fen en de be­wo­ners met een stra­len­de glim­lach gast­vrij te ont­van­gen.

Lees meer...

Het verhaal van

Annie
An­nie
vrij­wil­li­ger

An­ny van Es (66) was al ge­rui­me tijd in ge­dach­ten be­zig met wat ze na haar pen­si­o­ne­ring wil­de be­te­ke­nen voor an­de­re men­sen. Haar baan als Hoofd Per­so­neels- en Sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie bij de Ris­se in Weert gaf haar veel vol­doe­ning. Naast de in­houd van de baan en de fij­ne werk­plek, waar ze 36 jaar met veel ple­zier had ge­werkt, ge­noot ze ook van de ve­le so­ci­a­le con­tac­ten die ze al die ja­ren had op­ge­bouwd. In april 2020 ging ze met pen­si­oen en hier­op wil­de ze zich graag zo goed mo­ge­lijk voor­be­rei­den.

Lees meer...