Vrij­wil­li­gers­werk: iets voor jou?

Jij kunt iets extra's betekenen voor anderen

Heb je wat tijd over? En wil je iets be­te­ke­nen voor een an­der? Of be­schik je over be­paal­de ken­nis of vaar­dig­he­den die je wilt in­zet­ten ten be­hoe­ve van vrij­wil­li­gers­werk voor ou­de­ren? Mis­schien heb je een leu­ke hob­by of ac­ti­vi­teit die je met ou­de­ren in een (woon)zorg­cen­trum kunt de­len? Voor het ver­rich­ten van vrij­wil­li­gers­werk zijn al­ler­lei mo­tie­ven mo­ge­lijk.

Vrij­wil­li­gers­werk op maat

Vrij­wil­li­gers­werk is maat­werk bij Land van Hor­ne. Als vrij­wil­li­ger kun jij je op ve­le ma­nie­ren in­zet­ten
voor ou­de­ren. In ie­der van on­ze (woon)zorg­cen­tra in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Leu­dal, So­me­ren en Cra­nen­don­ck zijn vrij­wil­li­gers wel­kom. Er is veel mo­ge­lijk. Er zijn vrij­wil­li­gers die met een cli­ënt bood­schap­pen doen of sa­men ko­ken. An­de­ren gaan met een cli­ënt wan­de­len, bren­gen een be­zoek­je aan cli­ën­ten die wei­nig aan­loop heb­ben, on­der­steu­nen een cli­ënt bij het ge­bruik van een com­pu­ter of be­ge­lei­den ze naar en van de kap­sa­lon, pe­di­cu­re of fy­si­o­the­ra­peut. Het is ook mo­ge­lijk om als vrij­wil­li­ger on­der­steu­ning te bie­den bij gro­te ac­ti­vi­tei­ten in het zorg­cen­trum, in het res­tau­rant, als gast­vrouw of -heer bij de dag­be­ste­ding of in de huis­ka­mer op een af­de­ling voor men­sen met de­men­tie.

Jouw ta­len­ten en idee­ën

Naast de ge­noem­de ac­ti­vi­tei­ten is er ruim­te voor nieu­we ini­ti­a­tie­ven en staan we open voor jouw ta­len­ten en idee­ën. Wel­licht heb je een spe­ci­fie­ke kwa­li­teit of hob­by die je graag deelt, of ben je be­schik­baar voor een tij­de­lij­ke vrij­wil­li­gers­func­tie op pro­ject­ba­sis. We kij­ken bij de in­vul­ling van de werk­zaam­he­den daar­om naar de wen­sen van de cli­ënt én na­tuur­lijk naar de wen­sen, in­te­res­ses, com­pe­ten­ties en mo­ge­lijk­he­den van jou als vrij­wil­li­ger. We zoe­ken naar een juis­te match en zor­gen daar­door voor vrij­wil­li­gers­werk op maat.

Ori­ën­te­rend ge­sprek: op zoek naar een goe­de match!

Wij gaan ook graag met je in ge­sprek over je wen­sen, be­hoef­ten en mo­ge­lijk­he­den zo­dat we kun­nen zor­gen voor vrij­wil­li­gers­werk op maat. Heb jij in­te­res­se in een ori­ën­te­rend ge­sprek? Bel een van on­ze co­ör­di­na­to­ren vrij­wil­li­gers­werk en we ma­ken graag een af­spraak.

Mis­schien wil je een aan­tal voor­beel­den van vrij­wil­li­ger­sta­ken be­kij­ken? Dat kan op on­ze si­te. Lees ook eens on­ze in­for­ma­tie over hoe wij vrij­wil­li­gers be­ge­lei­den of scho­len

Wil je te­rug­ge­beld wor­den?

Wil je te­rug­ge­beld wor­den over vrij­wil­li­gers­werk? Dat kan ook. Laat hier­on­der je naam en te­le­foon­num­mer en even­tu­eel ook een be­richt, dan neemt een van de co­ör­di­na­to­ren zo snel mo­ge­lijk con­tact met je op.

Het verhaal van

Rinie Driessens, coördinator vrijwilligerswerk in Weert
Ri­nie Dries­sens
Co­ör­di­na­tor vrij­wil­li­gers­werk

"De tijd is voor­bij dat vrij­wil­li­gers zich ja­ren­lang ver­bin­den aan een en de­zelf­de or­ga­ni­sa­tie," zegt Ri­nie Dries­sens, co­ör­di­na­tor vrij­wil­li­gers­werk.

Lees meer...