Be­ge­lei­ding vrij­wil­li­gers

Vrijwilligers krijgen goede begeleiding en ondersteuning

Ben jij één van de ruim 1.200 on­mis­ba­re vrij­wil­li­gers, die zich in­zet­ten voor on­ze cli­ën­ten? Dan mag je re­ke­nen op goe­de be­ge­lei­ding, on­der­steu­ning en op de in­for­ma­tie die je no­dig hebt om op een pret­ti­ge en ver­ant­woor­de wij­ze vrij­wil­li­gers­werk te ver­rich­ten. Een goe­de sa­men­wer­king tus­sen de pro­fes­si­o­ne­le me­de­wer­kers en de vrij­wil­li­gers vin­den wij, net als, jij heel be­lang­rijk.

  • Tij­dens het da­ge­lijk­se werk krij­gen vrij­wil­li­gers be­ge­lei­ding van een con­tact­per­soon en van col­le­ga-vrij­wil­li­gers.
  • Daar­naast is er pro­fes­si­o­ne­le be­ge­lei­ding door de co­ör­di­na­to­ren vrij­wil­li­gers­werk.
  • De co­ör­di­na­tor zorgt er on­der an­de­re voor dat je een over­een­komst hebt met de stich­ting waar­in een goe­de ver­ze­ke­ring en een reis­kos­ten­ver­goe­ding voor jou zijn ge­re­geld.
  • Ook is er een at­ten­tie­re­ge­ling voor vrij­wil­li­gers.

We waar­de­ren jouw werk en in­zet zeer en in de (woon)zorg­cen­tra schen­ken we er met re­gel­maat op een pas­sen­de ma­nier aan­dacht aan.

Meer in­for­ma­tie

Wil je meer in­for­ma­tie over vrij­wil­li­gers­werk? Neem dan op werk­da­gen tus­sen 8 en 18 uur con­tact met ons op via het in­for­ma­tie­num­mer 0900 333 55 55.

Vrijwilligers helpen bij activiteiten

Het verhaal van

Karel Wijnen, vrijwilliger bij Marishof
Ka­rel Wij­nen
Vrij­wil­li­ger

In 1999 kwam Ka­rel Wij­nen (69) in Maar­hee­ze wo­nen en werd vrij vlug man­tel­zor­ger van een buur­vrouw. Ze is in Ma­ris­hof gaan wo­nen en daar­door is hij sinds 2007 vrij­wil­li­ger op de PG-af­de­ling. "Ik wil per se met die groep wer­ken," stelt Ka­rel. "Om­dat ik er veel ben, ken­nen en ver­trou­wen ze mij. Het is ont­zet­tend dank­baar werk en ik doe het graag." Hij werkt vier mid­da­gen. "Ik heb er de tijd voor. Een mid­dag doen we gym­men. Ik help mee met brood­maal­tij­den klaar ma­ken. Vrij­dag­mid­dag heb­ben we een mu­ziek­mid­dag in de zaal met een twin­tig­tal pg'ers. Zij vin­den dat ge­wel­dig. Van mu­ziek wordt ie­der­een vro­lijk!

 

Lees meer...

Het verhaal van

Esther Kamps
Es­ther Kamps
Vrij­wil­li­ger

"Ik val best best op als vrij­wil­li­ger", lacht Es­ther Kam­pers uit Weert, als we haar en­ke­le vra­gen voor de ru­briek 'Me­de­wer­ker aan het woor­d'. Ze is met 27 jaar een van de jong­ste vrij­wil­li­gers. 

Lees meer...