Ex­tra vrij­wil­li­gers ge­zocht

Wil jij echt hét verschil maken voor onze ouderen én medewerkers?

Je weet het in­mid­dels wel, de twee­de co­ro­na golf is al goed en wel op gang ge­ko­men en op veel plaat­sen kraakt en piept het. Hier­door is er op veel lo­ca­ties bin­nen Land van Hor­ne be­hoef­te aan on­der­steu­ning in de zorg. Want vi­rus of geen vi­rus, de zorg gaat ge­woon door. Zo­als het hoort. Toch kun­nen wij wat hulp ge­brui­ken.

Ro­bin en Daan hel­pen nu in co­ro­na­tijd ook (tij­de­lijk) mee. Laat je in­spi­re­ren door hun ver­ha­len. 

Wij zoe­ken (tij­de­lijk): 

- men­sen met pas­sie en lief­de voor (kwets­ba­re) ou­de­ren, die wil­len hel­pen
- en­thou­si­as­te­lin­gen die van aan­pak­ken we­ten en werk wil­len doen dat er toe doet!

Dus ben je so­ci­aal, heb je af­fi­ni­teit met men­sen met de­men­tie of kwets­ba­re ou­de­ren, ben je ge­dul­dig, heb je door­zet­tings­ver­mo­gen en werk je graag in een team dan gaan we graag met je in ge­sprek over je wen­sen en mo­ge­lijk­he­den.

Wat kun je ver­wach­ten?

Bin­nen de groeps­wo­nin­gen en af­de­lin­gen van de di­ver­se zorg­cen­tra zoe­ken we vrij­wil­li­gers voor:
Het bie­den van toe­zicht in de huis­ka­mers, waar­bij je als gast­vrouw/ heer zorgt voor een sfeer­vol­le en war­me om­ge­ving waar cli­ën­ten kun­nen ge­nie­ten van so­ci­a­le con­tac­ten. Tij­dens je aan­we­zig­heid in de huis­ka­mer heb je mo­ge­lijk­he­den om met een cli­ënt om bv. een spel te spe­len, een praat­je te ma­ken.
Het bie­den van on­der­steu­ning bij de (brood) maal­tij­den: je be­reidt sa­men met de me­de­wer­kers de maal­tij­den voor en on­der­steunt de cli­ën­ten waar no­dig bij de maal­tij­den, ge­du­ren­de de och­tend, mid­dag of avond. Waar no­dig kun je ook on­der­steu­nen bij lich­te huis­hou­de­lij­ke werk­zaam­he­den, bij­voor­beeld een voor­raad op­rui­men, on­der­houd keu­ken­kast­jes etc.
Hulp bij zorg­ta­ken: je on­der­steunt de me­de­wer­kers als 2de per­soon bij de ver­zor­ging van de cli­ën­ten, het aan­kle­den, het bie­den van ex­tra ver­wen­mo­men­ten, zo­als na­gels lak­ken, etc. Ook kun je on­der­steu­nen bij de prak­ti­sche za­ken zo­als bijv. een bed op­ma­ken, het op­rui­men van een ka­mer, etc.

Geen zorg­ach­ter­grond?

Heb je geen zorg­ach­ter­grond, maar wil je toch graag (tij­de­lijk) on­der­steu­nen? Dat kan! Ook al is er­va­ring in de zorg pret­tig, je hoeft niet per­se een zorg­ach­ter­grond te heb­ben om sa­men met de zorg­pro­fes­si­o­nal een waar­de­vol­le bij­dra­ge te le­ve­ren aan het wel­zijn van de cli­ën­ten. Jouw hel­pen­de hand is van on­schat­ba­re waar­de. Jouw aan­dacht en in­zet dra­gen er­aan bij dat be­wo­ners zich pret­tig voe­len en de col­le­ga's in de zorg ont­last wor­den.

Con­tact

Neem voor meer in­for­ma­tie con­tact op met de klan­ten­ser­vi­ce: T: 090033355. Zij zul­len u vrij­blij­vend door­ver­wij­zen naar de co­ör­di­na­tor vrij­wil­li­gers­werk van de re­gio waar u woon­ach­tig bent. Of kijk bij de con­tact­ge­ge­vens van de co­ör­di­na­to­ren op de­ze pa­gi­na.

 

Het verhaal van

Robin Raemaekers
Ro­bin Rae­mae­kers
Vrij­wil­li­ger

Ro­bin (26 jaar) uit Weert, helpt sinds kort uit als vrij­wil­li­ger bij Land van Hor­ne. Zij is in­ge­zet op de Re­va­li­da­tie­af­de­ling op 't Zorg­plein en bij zorg­cen­trum Mar­ti­nus, waar ze cli­ën­ten helpt voor­zien van hun maal­tij­den. 

Lees meer...

Het verhaal van

Daan Vaes
Daan Vaes
Vrij­wil­li­ger

Daan (32 jaar) uit Ne­der­weert, werkt als kok in een eet­ca­fé. Door het co­ro­na­vi­rus werd al­les even an­ders, maar daar maak­te Daan het al­ler­bes­te van. Nu werkt hij door de weeks als vrij­wil­li­ger bij zorg­cen­trum St. Jo­seph in Ne­der­weert. 

Lees meer...