Scho­ling voor vrij­wil­li­gers

Investeren in je persoonlijke ontwikkeling en plezier

Als je iets doet dat bij je past en waar je je ze­ker bij voelt, dan geeft dat zelf­ver­trou­wen. Scho­ling kan hier­bij on­der­steu­nen. Lin­da Jan­ga, vrij­wil­lig­ster op de huis­ka­mer, deelt haar er­va­ring: "Ik kom op de huis­ka­mer re­gel­ma­tig in aan­ra­king met ou­de­ren met de­men­tie. Door de ba­sis­cur­sus Om­gaan met de­men­tie voel ik me ze­ker­der als ik te ma­ken krijg met be­paald ge­drag. Ook heb ik ge­leerd hoe ik be­ter kan aan­slui­ten bij de be­le­ving van de cli­ënt. Daar­naast heb ik tij­dens de cur­sus leu­ke nieu­we men­sen le­ren ken­nen."

On­der­steu­ning

Vrij­wil­li­gers spe­len bij Stich­ting Land van Hor­ne een steeds be­lang­rij­ke­re rol in het sa­men­spel tus­sen cli­ënt, man­tel­zor­ger en pro­fes­si­o­nal. "On­der­steu­ning hier­bij is be­lang­rijk," be­ves­tigt An­ge­la Op­hey, team­lei­der op de PG af­de­ling, "zo­dat vrij­wil­li­gers hun zorg en be­ge­lei­dings­ta­ken goed kun­nen uit­voe­ren en zich vol­doen­de toe­ge­rust voe­len voor het werk." Ook vrij­wil­li­gers zelf zijn op zoek naar re­le­van­te in­for­ma­tie, wil­len er­va­rin­gen uit­wis­se­len en feed­back ont­van­gen op di­ver­se ter­rei­nen.

Uit­brei­ding scho­lings­pak­ket

De af­ge­lo­pen ja­ren ont­vin­gen vrij­wil­li­gers een stan­daard­pak­ket aan scho­ling, met on­der meer Be­ge­lei­den van ou­de­ren in een rol­stoel en de Ba­sis­cur­sus de­men­tie. Te­vens wa­ren ze van har­te wel­kom op ons jaar­lijks sym­po­si­um voor vrij­wil­li­gers. Naast dit col­lec­tief aan­bod, heb­ben wij sa­men met ex­ter­ne par­tij­en ge­zocht naar meer mo­ge­lijk­he­den om vrij­wil­li­gers een in­di­vi­du­e­le scho­ling aan te bie­den. Bij­voor­beeld door deel te kun­nen ne­men aan het scho­lings­aan­bod van Punt Wel­zijn. In het ka­der van het vi­ta­li­teits­be­leid kun­nen vrij­wil­li­gers ook deel­ne­men aan cur­sus­sen van Land van Hor­ne. Daar­naast is er veel aan­dacht voor scho­lin­gen om cli­ën­ten in be­we­ging te la­ten ko­men, denk aan Be­we­gen aan ta­fel en Zit­dan­sen.

Maat­werk

Werk je als vrij­wil­li­ger bij Land van Hor­ne en wil je graag scho­ling op een spe­ci­fiek on­der­werp? Laat het je con­tact­per­soon of team­lei­der we­ten! Even­tu­eel kun­nen wij een spe­ci­a­le work­shop of over­leg­vorm or­ga­ni­se­ren met hulp van pro­fes­si­o­nals of vrij­wil­li­gers van Land van Hor­ne of in sa­men­wer­king met part­ners in de wijk. Ho­pe­lijk draagt dit er­toe bij dat je als vrij­wil­li­ger maxi­maal toe­ge­rust bent om je werk te kun­nen doen en dat het ook boei­end blijft.

Ook vrij­wil­li­ger wor­den?

Wil jij ook vrij­wil­li­gers­werk bij Land van Hor­ne doen? Meld je dan aan bij een van on­ze co­ör­di­na­to­ren. Bel 0900 333 55 55.

Vrijwilligers ontvangen goede begeleiding en scholing

Het verhaal van

Linda Janga, huiiskamervrijwilliger
Lin­da Jan­ga
Huis­ka­mer­vrij­wil­li­ger

"Ou­de­ren heb­ben on­ze hulp no­dig, een luis­te­rend oor. Dat merk je. De be­wo­ners fleu­ren op als ze me zien." Lin­da Jan­ga is huis­ka­mer­vrij­wil­li­ger in zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus in Weert. De ou­de­ren die in een zorg­cen­trum wo­nen heb­ben vaak ook ex­tra hulp no­dig om de dag op een fij­ne ma­nier door te bren­gen.

Lees meer...

Het verhaal van

Marjo Aengevaeren
Mar­jo Aen­ge­vae­ren
Vrij­wil­lig­ster

Re­ma maakt dat Mar­jo Aen­ge­vae­ren-Briels aan­ge­we­zen is op een rol­stoel. "Na mijn re­va­li­da­tie kon ik weer zit­ten en een beet­je lo­pen en wil­de ik weer wat gaan doen. Ik be­gon op een kleu­ter­school maar de groep de­men­te­ren trok mij toch meer. Ik ben naar Rust in Roy ge­gaan en wil­de al­leen op de PG-af­de­ling mee­hel­pen. Ze wil­de me graag heb­ben!" Na­tuur­lijk, want de 53-ja­ri­ge Stramp­roy­se heeft in de thuis­zorg ge­werkt bij ge­zin­nen met ou­de­ren en men­sen met de dia­gno­se de­men­tie en een rol­stoel hoeft geen be­let­sel te zijn.

Lees meer...