Voor­beel­den vrij­wil­li­gers­werk

Wat is jouw talent: er is veel mogelijk

Diverse mogelijkheden

Hieronder zie je een aantal voorbeelden van vrijwilligerstaken zodat je een indruk kunt krijgen van het vrijwilligerswerk bij Land van Horne. Dit is echter slechts een kleine greep uit het werk dat de vrijwilligers allemaal doen voor onze cliënten. In een gesprek met een coördinator kun je kijken wat er mogelijk is en wat bij jou past.

 • On­der­steu­ning in de huis­ka­mer

  Ook als men­sen in een zorg­cen­trum wo­nen, heb­ben zij vaak ex­tra hulp no­dig om de dag op een pret­ti­ge ma­nier door te bren­gen. Een vrij­wil­li­ger bij het klein­scha­lig wo­nen, of een huis­ka­mer­vrij­wil­li­ger op een af­de­ling, cree­ërt sa­men met de zorg­me­de­wer­kers en fa­mi­lie een 'thuis' voor de cli­ën­ten. Wat je on­der­neemt is erg af­han­ke­lijk van wat jij­zelf en de cli­ën­ten leuk vin­den om te doen.

 • Be­zoek­vrij­wil­li­ger

  Vind jij het fijn om ie­mand een be­zoek­je te bren­gen die veel al­leen is? Dit kan echt een groot ver­schil ma­ken in ie­mands le­ven. Bij ou­de­ren ne­men de so­ci­a­le con­tac­ten af en is de kans op een­zaam­heid gro­ter. Je zult mer­ken hoe ie­mand naar die mid­dag in de week toe­leeft; die mid­dag waar­op je langs komt om bij­voor­beeld een kop­je kof­fie te drin­ken, over al­le­daag­se din­gen te pra­ten, een wan­de­ling te ma­ken, de krant te le­zen, een spel te doen of te hel­pen met het sky­pen met de fa­mi­lie in het bui­ten­land. Het zijn de klei­ne din­gen die het doen. Maak jij het ver­schil?

 • Gast­vrouw of -heer in een eet­punt

  Een an­der voor­beeld van een vrij­wil­li­gers­taak is het hel­pen in een eet­punt of gas­te­rij. In een eet­punt kun­nen men­sen uit de wijk ko­men eten. Voor men­sen die al­leen zijn, of voor wie het ko­ken ie­de­re dag veel ener­gie kost, is dit echt een uit­komst. Als gast­vrouw of -heer draag je bij aan de sfeer van het eet­punt, aan ge­zel­li­ge ont­moe­tin­gen tus­sen men­sen. Is dit iets voor jou?

 • Gast­vrouw of -heer in de dag­be­ste­ding

  Ben je een groeps­mens en wil je graag iets voor men­sen uit de wijk be­te­ke­nen? Een mo­ge­lijk­heid is om te hel­pen bij dag­be­ste­ding. Dit is voor ou­de­ren die on­der­steu­ning no­dig heb­ben bij het in­vul­len van hun dag. Om­dat ze niet meer zo mo­biel zijn bij­voor­beeld, een­zaam of wat ver­geet­ach­tig wor­den. Zij ko­men een of meer­de­re da­gen naar de dag­be­ste­ding in de buurt. Als vrij­wil­li­ger on­der­steun je de pro­fes­si­o­nal. Sa­men met de cli­ën­ten kijk je waar de be­hoef­ten lig­gen. Dat kan een praat­je zijn, een spel, een be­weeg­ac­ti­vi­teit, een ac­ti­vi­teit met de he­le groep of in­di­vi­du­e­le aan­dacht voor een cli­ënt. 

 • On­der­steu­ning groeps­ac­ti­vi­tei­ten

  Wie wint de bin­go of het koers­bal? Mooie mu­ziek be­luis­te­ren, bloem­schik­ken of cre­a­tief schil­de­ren? On­ze cli­ën­ten kij­ken uit naar de da­gen waar­op zij sa­men al­ler­lei span­nen­de of juist ont­span­nen­de ac­ti­vi­tei­ten on­der­ne­men. On­der­steun jij op en­thou­si­as­te wij­ze de­ze ac­ti­vi­tei­ten? Zorg jij er­voor dat in een groep ie­der­een tot zijn recht komt? Sa­men met cli­ën­ten kij­ken wij naar wat zij no­dig heb­ben of leuk vin­den om te doen. De ac­ti­vi­tei­ten ma­ken we meer en meer op maat voor de cli­ën­ten. 

 • Vrij­wil­li­ger gees­te­lij­ke zorg

  Wij vin­den dat ie­der­een, zo­wel cli­ën­ten, me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers, zich­zelf moet kun­nen zijn, on­ge­acht het ge­loof, af­komst of sek­su­e­le ge­aard­heid. Wij slui­ten daar­om bij de gees­te­lijk zorg zo­veel mo­ge­lijk aan bij de wen­sen en mo­ge­lijk­he­den van cli­ën­ten. Op som­mi­ge lo­ca­ties wor­den vie­rin­gen ge­hou­den waar­bij vrij­wil­li­gers on­der­steu­nen. Maar de vrij­wil­li­gers gees­te­lij­ke zorg doen veel meer. Ook kun­nen zij een luis­te­rend oor bie­den aan ou­de­ren.

 • In het chauf­feurs­team?

  Ou­de­ren die on­der­steu­ning no­dig heb­ben bij de in­vul­ling van hun dag, kun­nen naar on­ze dag­be­ste­ding ko­men. Een pro­bleem voor som­mi­ge be­zoe­kers is ech­ter het ver­voer. Als de fa­mi­lie hen niet kan bren­gen en ha­len, kan een vrij­wil­li­ger dit mo­ge­lijk doen. Soms heb­ben we een nieu­we vrij­wil­li­ger in het chauf­feurs­team no­dig. Ben jij dienst­ver­le­nend in­ge­steld en kun je goed om­gaan met ou­de­re men­sen? Wil jij men­sen thuis op­ha­len en weer vei­lig thuis­bren­gen?

   

 • Twee recht­se han­den of groe­ne vin­gers

  Twee recht­se han­den of tien groe­ne vin­gens? Er zijn ook di­ver­se on­der­steu­nen­de klus­sen die vrij­wil­li­gers voor ons doen. Ge­luk­kig heb­ben we al veel vrij­wil­li­gers die dit graag doen. Maar we wil­len toch even aan­ge­ven hoe breed het vrij­wil­li­ger­werk kan zijn. Denk aan het on­der­hou­den van een tuin en het tuin­ge­reed­schap, het schoon­hou­den van een aqua­ri­um, het ver­zor­gen van de die­ren in de die­ren­wei­de, of het ver­zor­gen van bloe­men of plan­ten. 

 • Fiets­maatje

  Bin­nen di­ver­se zorglo­ca­ties van Stich­ting Land van Hor­ne kun­nen we ge­bruik ma­ken van een mooie elek­tri­sche on­der­steun­de duo­fiets. Vrij­wil­li­gers die sa­men met on­ze be­wo­ners op pad wil­len gaan met de duo­fiets, zijn van har­te wel­kom.

Het verhaal van

Michel Campen
Mi­chel Cam­pen
Ver­voers­vrij­wil­li­ger

Twee maal in de week stapt Mi­chel Cam­pen de bus in om deel­ne­mers van de dag­be­ste­ding in zorg­cen­trum Ma­ris­hof naar huis te bren­gen. "Ik breng de deel­ne­mers weer vei­lig thuis, ik stel ze op hun ge­mak en on­der­weg klet­sen we en ma­ken we grap­jes. We ma­ken van het ver­voer een feest­je."

Lees meer...

Het verhaal van

Khatera Faiq, Hennie Stultjens, Natascha Laarhoven en Petra Jacobs
Kha­te­ra Faiq, Hen­nie Stul­t­jens, Na­ta­scha Laar­ho­ven en Pet­ra Ja­cobs
Vrij­wil­li­gers, wel­zijns­coach en me­de­wer­ker Wel­zijn

Zorg­cen­trum Mar­ti­nus wordt ver­nieuwd, en hoe! "Er ko­men ex­tra groeps­wo­nin­gen en dag­be­han­de­ling, dus ex­tra cli­ën­ten. Daar­voor zoe­ken we nieu­we me­de­wer­kers, maar ook nieu­we vrij­wil­li­gers", ver­telt Na­ta­scha Laar­ho­ven, wel­zijns­coach bij Land van Hor­ne.

Lees meer...

Het verhaal van

Har Hermans
Har Her­mans
Vrij­wil­li­ger

Vir­tu­eel fiet­sen door de mooie om­ge­ving van het Lim­burg­se Leu­dal, vrij­wil­li­ger Har Her­mans (63) be­ge­leidt de be­wo­ners van zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth bij de­ze fiets­toch­ten. Har ver­telt ge­pas­si­o­neerd over de wij­ze waar­op de be­wo­ners van de­ze ac­ti­vi­teit ge­nie­ten.

Lees meer...