Be­zoek­vrij­wil­li­ger

Wat is jouw talent: er is veel mogelijk

Vind jij het fijn om ie­mand een be­zoek­je te bren­gen die veel al­leen is? Dit kan echt een groot ver­schil ma­ken in ie­mands le­ven. Bij ou­de­ren ne­men de so­ci­a­le con­tac­ten af en is de kans op een­zaam­heid gro­ter. Je zult mer­ken hoe ie­mand naar die mid­dag in de week toe­leeft; die mid­dag waar­op je langs komt om bij­voor­beeld een kop­je kof­fie te drin­ken, over al­le­daag­se din­gen te pra­ten, een wan­de­ling te ma­ken, de krant te le­zen, een spel te doen of te hel­pen met het sky­pen met de fa­mi­lie in het bui­ten­land. Het zijn de klei­ne din­gen die het doen. Maak jij het ver­schil?

Veel ou­de­ren voe­len zich een­zaam

Je kunt veel be­te­ke­nen voor men­sen die door al­ler­lei om­stan­dig­he­den in een iso­le­ment drei­gen te ra­ken. Het kun­nen ou­de­ren zijn die geen kin­de­ren heb­ben, of van wie de kin­de­ren ver weg wo­nen, men­sen die niet meer mo­biel zijn, of niet meer goed nieu­we con­tac­ten dur­ven aan te gaan, of van wie een part­ner of di­ver­se fa­mi­lie­le­den er in een kor­te tijd niet meer zijn. Zij heb­ben gro­te be­hoef­te aan een door­de­weeks mo­ment waar­op er uit­ge­breid ech­te aan­dacht voor hen is. Er zijn in Ne­der­land maar liefst 200.000 ou­de­ren die ex­treem een­zaam zijn en daar­naast voe­len 900.000 ou­de­ren zich een­zaam. Ook in een zorg­cen­trum waar veel be­drij­vig­heid is, zijn er ou­de­ren die de­ze ex­tra aan­dacht no­dig heb­ben.

Be­zoek­vrij­wil­li­gers van Land van Hor­ne ge­ven ou­de­ren een mo­ment van aan­dacht. Ben jij de­ge­ne die ie­mand an­ders doet op­fleu­ren? Je geeft een paar uur­tjes van je tijd, maar je krijgt er veel voor te­rug.

Breng jij een mo­ment van aan­dacht?

Wil je hier meer over we­ten? Neem con­tact op met een van on­ze co­ör­di­na­to­ren vrij­wil­li­gers­werk voor een ori­ën­te­rend ge­sprek. Sa­men be­kij­ken jul­lie wat jouw ta­len­ten, hob­by­'s of in­te­res­se zijn en bij wel­ke cli­ënt - die ex­tra aan­dacht no­dig heeft - dit aan­sluit. Dit kan als be­zoek­vrij­wil­li­ger, maar er zijn ook tal van an­de­re mo­ge­lijk­he­den voor je.