Fiets­maatje

Wat is jouw talent: er is veel mogelijk

Bin­nen di­ver­se zorglo­ca­ties van Stich­ting Land van Hor­ne kun­nen we ge­bruik ma­ken van een mooie elek­tri­sche on­der­steun­de duo­fiets. Vrij­wil­li­gers die sa­men met on­ze be­wo­ners op pad wil­len gaan met de duo­fiets, zijn van har­te wel­kom.

GOED VOOR­BE­REID OP PAD 

Lek­ker met de wind in je ha­ren een fiets­tocht­je op de elek­trisch aan­ge­dre­ven duo­fiets door de wijk of het dorp, ho­pe­lijk met een zon­ne­tje op je bol.. daar word je toch ge­woon ge­luk­kig van? On­ze be­wo­ners vin­den dat ab­so­luut ge­nie­ten. 
Na­tuur­lijk krijg je voor­af 'fiets­les' zo­dat je ver­trouwd raakt met de fiets, al kun­nen we nu al zeg­gen dat het lich­ter en mak­ke­lij­ker is dan het lijkt. Da­gen en tij­den zijn in over­leg mo­ge­lijk.

WAT KRIJG JE ER­VOOR TE­RUG?

Als fiets­maatje voor on­ze be­wo­ners heb je een plek waar je ge­waar­deerd wordt voor je in­zet en kunt ge­nie­ten van mooie ver­ha­len over 'vreu­ger'. Maar vrij­wil­li­gers­werk is meer dan ge­woon een fiets­tocht­je met on­ze cli­ën­ten. Al­ler­eerst doe je het, om­dat je zelf de ver­bin­ding en so­ci­a­le con­tac­ten zoekt. Je geeft kleur én mooie her­in­ne­rin­gen aan hun le­ven. En voor al­les wat jij geeft, is er een leu­ke at­ten­tie­re­ge­ling bij Land van Hor­ne. Er is een reis­kos­ten­ver­goe­ding en je krijgt mo­ge­lijk­he­den tot het bij­wo­nen van in­te­res­san­te cur­sus­sen, zo­als de cur­sus 'be­ge­lei­den van cli­ën­ten in een rol­stoel' of de cur­sus 'de­men­tie en on­be­gre­pen ge­drag'.

CON­TACT

Wil je meer we­ten? Neem vrij­blij­vend con­tact op met een van on­ze co­ör­di­na­to­ren vrij­wil­li­gers­werk voor een ori­ën­te­rend ge­sprek.