Gast­vrouw of -heer in de dag­be­ste­ding

Wat is jouw talent: er is veel mogelijk

Ben je een groeps­mens en wil je graag iets voor men­sen uit de wijk be­te­ke­nen? Een mo­ge­lijk­heid is om te hel­pen bij dag­be­ste­ding. Dit is voor ou­de­ren die on­der­steu­ning no­dig heb­ben bij het in­vul­len van hun dag. Om­dat ze niet meer zo mo­biel zijn bij­voor­beeld, een­zaam of wat ver­geet­ach­tig wor­den. Zij ko­men een of meer­de­re da­gen naar de dag­be­ste­ding in de buurt. Als vrij­wil­li­ger on­der­steun je de pro­fes­si­o­nal. Sa­men met de cli­ën­ten kijk je waar de be­hoef­ten lig­gen. Dat kan een praat­je zijn, een spel, een be­weeg­ac­ti­vi­teit, een ac­ti­vi­teit met de he­le groep of in­di­vi­du­e­le aan­dacht voor een cli­ënt. 

Vrij­wil­li­gers aan het woord

Mar­griet Hom­pes en Mien­tje Tromp zijn twee vrij­wil­li­gers van de dag­be­ste­ding in Ne­der­ma­ze­hof in Ne­der­ma­ze­hof. "Er is tijd voor een kop kof­fie, een praat­je met de deel­ne­mers en we on­der­ne­men sa­men ac­ti­vi­tei­ten", licht Mar­griet hun ta­ken toe. "De so­ci­a­le con­tac­ten zijn be­lang­rijk; het voor­komt dat men­sen een­zaam zijn", vult Mien­tje aan.

"Ook zelf­stan­dig kun­nen wer­ken"

Wat is be­lang­rijk om vrij­wil­li­gers­werk te kun­nen doen bij de dag­be­ste­ding? "Dat je af­fi­ni­teit met ou­de­ren hebt. Daar­naast moet je zelf­stan­dig kun­nen wer­ken en ver­ant­woor­de­lijk zijn. We heb­ben na­me­lijk ook een sig­na­le­rings­func­tie. Je wordt daar ove­ri­gens in be­ge­leid", ant­woordt Mar­griet. "Ik vind het bij­zon­der iets te be­te­ke­nen voor men­sen. Ik haal er veel vol­doe­ning uit en het is dank­baar werk", ver­telt Mien­tje. 

Con­tact

Wil je meer we­ten over de dag­be­ste­ding of an­de­re mo­ge­lijk­he­den om iets te be­te­ke­nen voor ou­de­ren? Neem con­tact op met een van on­ze co­ör­di­na­to­ren vrij­wil­li­gers­werk voor een ori­ën­te­rend ge­sprek.