Gast­vrouw of -heer in een eet­punt

Wat is jouw talent: er is veel mogelijk

Een an­der voor­beeld van een vrij­wil­li­gers­taak is het hel­pen in een eet­punt of gas­te­rij. In een eet­punt kun­nen men­sen uit de wijk ko­men eten. Voor men­sen die al­leen zijn, of voor wie het ko­ken ie­de­re dag veel ener­gie kost, is dit echt een uit­komst. Als gast­vrouw of -heer draag je bij aan de sfeer van het eet­punt, aan ge­zel­li­ge ont­moe­tin­gen tus­sen men­sen. Is dit iets voor jou?

Af­wis­se­lend en mooie ont­moe­tin­gen

In de mees­te (woon)zorg­cen­tra heb­ben we een eet­punt of een gas­te­rij. Men­sen kun­nen hier sa­men met an­de­ren een dag­me­nu nut­ti­gen. Bij som­mi­ge eet­pun­ten tus­sen de mid­dag, en bij an­de­re ook in de vroe­ge avond. In de gas­te­rij­en die wat uit­ge­brei­der zijn, kun­nen men­sen ook een kop­je kof­fie drin­ken met wat lek­kers en ge­rech­ten van de kaart be­stel­len. 

Een gast­vrouw of -heer werkt sa­men met an­de­re vrij­wil­li­gers en de me­de­wer­kers van de gas­te­rij. In som­mi­ge eet­pun­ten zor­gen vrij­wil­li­gers sa­men voor het rei­len en zei­len van het eet­punt. Een af­wis­se­len­de vrij­wil­li­gers­taak met ie­de­re keer weer mooie ont­moe­tin­gen.

Con­tact

Wil je meer we­ten? Neem vrij­blij­vend con­tact op met een van on­ze co­ör­di­na­to­ren vrij­wil­li­gers­werk voor een ori­ën­te­rend ge­sprek.