In het chauf­feurs­team?

Wat is jouw talent: er is veel mogelijk

Ou­de­ren die on­der­steu­ning no­dig heb­ben bij de in­vul­ling van hun dag, kun­nen naar on­ze dag­be­ste­ding ko­men. Een pro­bleem voor som­mi­ge be­zoe­kers is ech­ter het ver­voer. Als de fa­mi­lie hen niet kan bren­gen en ha­len, kan een vrij­wil­li­ger dit mo­ge­lijk doen. Soms heb­ben we een nieu­we vrij­wil­li­ger in het chauf­feurs­team no­dig. Ben jij dienst­ver­le­nend in­ge­steld en kun je goed om­gaan met ou­de­re men­sen? Wil jij men­sen thuis op­ha­len en weer vei­lig thuis­bren­gen?

 

Wat doet een ver­voer­vrij­wil­li­ger?

Als ver­voer­vrij­wil­li­ger maak je het me­de mo­ge­lijk dat ou­de­ren de deur uit kun­nen, an­de­ren ont­moe­ten en struc­tuur in hun dag en week krij­gen. Dag­be­ste­ding on­der­steunt hen in het thuis­wo­nen.  

Jo­hn Seu­ren, co­ör­di­na­tor vrij­wil­li­gers­werk bij de Stich­ting Land van Hor­ne, legt uit wat een ver­voer­vrij­wil­li­ger doet: "De vrij­wil­li­ger haalt met zijn of haar ei­gen au­to cli­ën­ten thuis op en brengt hen naar de dag­ac­ti­vi­teit. Ook kan hij of zij er­voor kie­zen de te­rug­reis naar huis te ver­zor­gen aan het eind van de dag." De vrij­wil­li­gers kun­nen na­me­lijk aan­ge­ven op welk dag­deel (of –de­len) van de week zij be­schik­baar zijn. Jo­hn ver­volgt: "De reis­kos­ten wor­den ver­goed. De vrij­wil­li­gers er­va­ren het per­soon­lij­ke con­tact met de cli­ënt als be­lang­rijk voor­deel van dit werk. Het is ge­zel­lig en dank­baar werk waar ze veel vol­doe­ning uit­ha­len." Ook zijn er en­ke­le chauf­feurs die in een bus­je van Land van Hor­ne het ver­voer ver­zor­gen.

Wil jij chauf­feur zijn voor on­ze cli­ën­ten?

We heb­ben ge­luk­kig vas­te teams van ver­voer­vrij­wil­li­gers. Maar soms is ver­ster­king no­dig of zijn we op zoek naar en­ke­le nieu­we le­den voor het chauf­feurs­team. Heb je in­te­res­se om rit­ten te ver­zor­gen voor on­ze be­zoe­kers van de dag­be­ste­ding? Neem con­tact op met een van on­ze co­ör­di­na­to­ren vrij­wil­li­gers­werk voor een ori­ën­te­rend ge­sprek. Zij kun­nen ver­tel­len of er chauf­feurs no­dig zijn of wel­ke an­de­re mo­ge­lijk­he­den er zijn.

Het verhaal van

Michel Campen
Mi­chel Cam­pen
Ver­voers­vrij­wil­li­ger

Twee maal in de week stapt Mi­chel Cam­pen de bus in om deel­ne­mers van de dag­be­ste­ding in zorg­cen­trum Ma­ris­hof naar huis te bren­gen. "Ik breng de deel­ne­mers weer vei­lig thuis, ik stel ze op hun ge­mak en on­der­weg klet­sen we en ma­ken we grap­jes. We ma­ken van het ver­voer een feest­je."

Lees meer...