On­der­steu­ning groeps­ac­ti­vi­tei­ten

Wat is jouw talent: er is veel mogelijk

Wie wint de bin­go of het koers­bal? Mooie mu­ziek be­luis­te­ren, bloem­schik­ken of cre­a­tief schil­de­ren? On­ze cli­ën­ten kij­ken uit naar de da­gen waar­op zij sa­men al­ler­lei span­nen­de of juist ont­span­nen­de ac­ti­vi­tei­ten on­der­ne­men. On­der­steun jij op en­thou­si­as­te wij­ze de­ze ac­ti­vi­tei­ten? Zorg jij er­voor dat in een groep ie­der­een tot zijn recht komt? Sa­men met cli­ën­ten kij­ken wij naar wat zij no­dig heb­ben of leuk vin­den om te doen. De ac­ti­vi­tei­ten ma­ken we meer en meer op maat voor de cli­ën­ten. 

Mu­zi­kaal, cre­a­tief of een an­de­re hob­by?

Lek­ker cre­a­tief be­zig zijn, sa­men mu­ziek­ac­ti­vi­tei­ten or­ga­ni­se­ren en leu­ke spel­len doen zijn be­lang­rijk voor het wel­zijn van on­ze cli­ën­ten. Veel vrij­wil­li­gers on­der­steu­nen één of meer­de­re dag­de­len per week bij de uit­voe­ring van de­ze ac­ti­vi­tei­ten. Soms is dat om­dat ze een hob­by heb­ben die goed aan­sluit, maar vaak zet­ten zij zich in voor on­ze se­ni­o­ren om­dat het veel vol­doe­ning geeft. 

Bel of e-mail on­ze co­ör­di­na­to­ren voor een ori­ën­te­rend ge­sprek

Neem con­tact op met een van on­ze co­ör­di­na­to­ren vrij­wil­li­gers­werk voor een ori­ën­te­rend ge­sprek. Zij ver­tel­len u wat de mo­gel­jik­he­den zijn en hoe u uw hob­by­'s, uw vaar­dig­he­den en uw en­thou­si­as­me kunt over­bren­gen aan on­ze cli­ën­ten.