On­der­steu­ning in de huis­ka­mer

Wat is jouw talent: er is veel mogelijk

Ook als men­sen in een zorg­cen­trum wo­nen, heb­ben zij vaak ex­tra hulp no­dig om de dag op een pret­ti­ge ma­nier door te bren­gen. Een vrij­wil­li­ger bij het klein­scha­lig wo­nen, of een huis­ka­mer­vrij­wil­li­ger op een af­de­ling, cree­ërt sa­men met de zorg­me­de­wer­kers en fa­mi­lie een 'thuis' voor de cli­ën­ten. Wat je on­der­neemt is erg af­han­ke­lijk van wat jij­zelf en de cli­ën­ten leuk vin­den om te doen.

Af­fi­ni­teit

Je kunt als vrij­wil­li­ger on­der­steu­nen in een groeps­wo­ning of op een af­de­ling in een zorg­cen­trum. Ook is het be­lang­rijk om te kij­ken of je graag met ou­de­ren met de­men­tie werkt of met ou­de­ren die voor­al li­cha­me­lijk ach­ter­uit­gaan. Lin­da Jan­ga ver­telt hier­on­der meer over het werk als huis­ka­mer­vrij­wil­li­ger op een af­de­ling en Yvon­ne Lem­mens over de groeps­wo­ning.

Huis­ka­mervrij­wil­li­ger op een af­de­ling

Lin­da Jan­ga is huis­ka­mer­vrij­wil­li­ger in zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus in Weert. "Ou­de­ren heb­ben on­ze hulp no­dig, een luis­te­rend oor. Dat merk je. De be­wo­ners fleu­ren op als ze me zien." In Hier­o­ny­mus wo­nen ou­de­ren die met na­me li­cha­me­lijk ge­zien niet meer al­les zelf kun­nen en zorg no­dig heb­ben.

De huis­ka­mer is een ont­moe­tings­plek voor de af­de­ling. Lin­da zorgt er­voor dat ou­de­ren zich op hun ge­mak voe­len, zich thuis­voe­len. "Ik vraag of ze een kop­je kof­fie lus­ten en maak een praat­je met ie­der­een. Ik luis­ter naar hun ver­ha­len, vaak over vroe­ger en meest­al hoor je ze meer dan eens. Het klinkt mij als mu­ziek in de oren. Ik vraag er ook vaak naar, door dit con­tact blij­ven ze ac­tie­ver." Ook op de­ze af­de­ling zijn er men­sen van wie het ge­heu­gen ach­ter­uit gaat of die pas­sie­ver wor­den. Als huis­ka­mer­vrij­wil­li­ger kijkt Lin­da naar wat de men­sen pret­tig vin­den om te doen en ook wat bij haar­zelf past. "Soms lees ik ie­mand de krant voor, of zet ik een mu­ziek­je op en zin­gen we sa­men en soms rol­stoel­dan­sen, heer­lijk. Ik voel me ge­woon hap­py bij de be­wo­ners."

Vrij­wil­li­ger in een groeps­wo­ning

Ook bij het klein­scha­lig wo­nen is de hui­se­lij­ke sfeer be­lang­rijk. In een groeps­wo­ning deelt een klei­ne groep cli­ën­ten een rui­me, ge­za­men­lij­ke huis­ka­mer en keu­ken en heb­ben ze ie­der een ei­gen roy­a­le ka­mer. Land van Hor­ne biedt het klein­scha­lig wo­nen op di­ver­se lo­ca­ties aan. Mee­st­al voor men­sen met de­men­tie, maar in Ne­der­weert heb­ben we ook groeps­wo­nin­gen voor men­sen met li­cha­me­lij­ke klach­ten en twee voor men­sen met de ziek­te van Hun­ting­ton.

Bij het klein­scha­lig wo­nen ben je echt in de wo­ning van de cli­ën­ten. We zoe­ken vrij­wil­li­gers die de cli­ën­ten uit­no­di­gen en sti­mu­le­ren om hun ei­gen le­ven vorm te kun­nen blij­ven ge­ven, zo­als dat bij hen past. Yvon­ne Lem­mens is een van die vrij­wil­li­gers. Zij start­te bij Land van Hor­ne toen ze van Gou­da naar Weert ver­huis­de en­ke­le ja­ren ge­le­den.

"Om­dat ik het heer­lijk vind om met ou­de­re men­sen te wer­ken heb ik con­tact op­ge­no­men met Land van Hor­ne." Ie­de­re dins­dag­mor­gen van 8.30 uur tot 13.00 uur is Yvon­ne in Hus­ho­ven in wo­ning C waar 10 men­sen met de­men­tie wo­nen. "Ik heb 's mor­gens eerst con­tact met de aan­we­zi­ge me­de­wer­kers van de zorg om bij­zon­der­he­den te be­spre­ken", ver­telt Yvon­ne. Ze vindt het fijn dat ze de zorg­me­de­wer­kers, over wie zij vol lof is, kan ont­las­ten. "Als vrij­wil­li­ger kan ik voor sfeer in huis zor­gen door be­wo­ners aan­dacht te ge­ven. Als een be­wo­ner on­rus­tig is, helpt vaak een aai over het ge­zicht en de hand vast hou­den." Zij zal de men­sen al­tijd in hun waar­de la­ten. Zij helpt met de zorg voor het eten van de be­wo­ners. En bij mooi weer hoort er na­tuur­lijk ook een wan­de­ling met cli­ën­ten bij. Zo be­leeft Yvon­ne he­le ver­ha­len; "Ik kan er wel een boek over schrij­ven!", be­sluit ze.

Wil jij bij­dra­gen aan het thuis van de cli­ën­ten? 

Neem vrij­blij­vend con­tact op met een van on­ze co­ör­di­na­to­ren vrij­wil­li­gers­werk voor een ori­ën­te­rend ge­sprek. Zij be­kij­ken met jou waar jouw in­te­res­ses lig­gen en hoe dit bij kan dra­gen aan het thuis van de cli­ën­ten. 

Huiskamer vrijwilliger jkleinschalig wonen
Mie­ke Van­kan deelt in dit film­pje haar er­va­rin­gen als vrij­wil­li­ger in de huis­ka­mer van zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve in So­me­ren.